A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén – GINOP-2.1.8-17

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja 5-30 millió forintos, 50 %-os intenzitású vissza nem térítendő forrással, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és segítségükkel legalább vállalati szinten adaptív technológiai innováció megy végbe. Minimum elvárás az innováció vonatkozásában, hogy a vállalkozás termékeiben vagy eljárásaiban létrejövő változás a cég szintjén legyen új vagy jelentősen javított.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. december 11-én 12 órától 2018. szeptember 27-én 12 óráig. A támogatási kérelmek elbírálása érkezési sorrendben történik.

A rendelkezésre álló forrás:36,717 milliárd Ft.

Az igényelhető támogatás: A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint.

Támogatási intenzitás: maximum 50 %

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a Kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a lehet. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

A támogatást igénylők köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylőnek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 15. nap, de legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 6. hónap végéig, de legkésőbb 2019. december 31-ig. Az időpontok közül a legkorábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Immateriális javak beszerzése

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Elszámolható költségek:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

a) Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Kizárólag a Felhívás 3. számú mellékletét képező VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.

b) Immateriális javak beszerzésének költsége

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista szerint,

 Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,

 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.

Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Kötelező vállalás:

Saját tőke mértékének növelése

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

Fenntartási kötelezettség: A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Akinek a projekt keretében igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

Amely vállalkozás ezen Felhívás keretéből már részesült támogatásban.

Amely elsődleges mezőgazdasági termeléshez venné igénybe a támogatást.

A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatást igénylő a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy a támogatást igénylő elállt attól. Jelen Felhívás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy támogatást igénylő kapcsolt vagy partner vállalkozása is nyújtson be támogatási kérelmet ugyanezen Felhívás keretében. Jelen Felhívás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a GINOP-2. prioritásban egyéb benyújtott projekttel rendelkező vállalkozás kapcsolt vagy partner vállalkozása támogatási kérelmet nyújtson be jelen Felhívásban. Ebben az esetben az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma sem haladhatja meg három pénzügyi év tekintetében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 200 000 / 100 000 eurónak, megfelelő forintösszeget.

Amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a következő listában található TEÁOR számok alá tartozik:

0610 Kőolaj-kitermelés
0620 Földgázkitermelés
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1041 Olaj gyártása
1042 Margarin gyártása
1051 Tejtermék gyártása
1052 Jégkrém gyártása
1061 Malomipari termék gyártása
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
1073 Tésztafélék gyártása
1081 Cukorgyártás
1082 Édesség gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1085 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása
1091 Haszonállat-eledel gyártása
1092 Hobbiállat-eledel gyártása
1101 Desztillált szeszes ital gyártása
1102 Szőlőbor termelése
1103 Gyümölcsbor termelése
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1105 Sörgyártás
1106 Malátagyártás
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
1310 Textilszálak fonása
1320 Textilszövés
1330 Textilkikészítés
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1393 Szőnyeggyártás
1394 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása mns
1411 Bőrruházat gyártása
1412 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414 Alsóruházat gyártása
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1511 Bőr, szőrme kikészítése
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
1520 Lábbeligyártás
1610 Fűrészárugyártás
1621 Falemezgyártás
1622 Parkettagyártás
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1711 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
1724 Tapétagyártás
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
1811 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 Egyéb sokszorosítás
1910 Kokszgyártás
1920 Kőolaj-feldolgozás
2011 Ipari gáz gyártása
2012 Színezék, pigment gyártása
2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2030 Festék, bevonóanyag gyártása
2041 Tisztítószer gyártása
2042 Testápolási cikk gyártása
2051 Robbanóanyag gyártása
2052 Ragasztószergyártás
2053 Illóolajgyártás
2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása
2060 Vegyi szál gyártása
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2219 Egyéb gumitermék gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
2311 Síküveggyártás
2312 Síküveg továbbfeldolgozása
2313 Öblösüveggyártás
2314 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
2343 Kerámia szigetelő gyártása
2344 Műszaki kerámia gyártása
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása
2351 Cementgyártás
2352 Mész-, gipszgyártás
2361 Építési betontermék gyártása
2362 Építési gipsztermék gyártása
2363 Előre kevert beton gyártása
2364 Habarcsgyártás
2365 Szálerősítésű cement gyártása
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 Kőmegmunkálás
2391 Csiszolótermék gyártása
2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
2420 Acélcsőgyártás
2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása
2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása
2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása
2441 Nemesfémgyártás
2442 Alumíniumgyártás
2443 Ólom, cink, ón gyártása
2444 Rézgyártás
2445 Egyéb nem vas fém gyártása
2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása
2451 Vasöntés
2452 Acélöntés
2453 Könnyűfémöntés
2454 Egyéb nem vas fém öntése
2511 Fémszerkezet gyártása
2512 Fém épületelem gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2529 Fémtartály gyártása
2530 Gőzkazán gyártása
2540 Fegyver-, lőszergyártás
2550 Fémalakítás, porkohászat
2561 Fémfelület-kezelés
2562 Fémmegmunkálás
2571 Evőeszköz gyártása
2572 Lakat-, zárgyártás
2573 Szerszámgyártás
2591 Acél tárolóeszköz gyártása
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
2594 Kötőelem, csavar gyártása
2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2651 Mérőműszergyártás
2652 Óragyártás
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása
2731 Száloptikai kábel gyártása
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
2751 Háztartási villamos készülék gyártása
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása
2910 Közúti gépjármű gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3011 Hajógyártás
3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3099 Mns egyéb jármű gyártása
3101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
3103 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
3211 Érmegyártás
3212 Ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
3220 Hangszergyártás
3230 Sportszergyártás
3240 Játékgyártás
3250 Orvosi eszköz gyártása
3291 Seprű-, kefegyártás
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység
3311 Fémfeldolgozási termék javítása
3312 Ipari gép, berendezés javítása
3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3315 Hajó, csónak javítása
3316 Repülőgép, űrhajó javítása
3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 Egyéb ipari eszköz javítása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511 Villamosenergia-termelés
3512 Villamosenergia-szállítás
3513 Villamosenergia-elosztás
3514 Villamosenergia-kereskedelem
3521 Gázgyártás
3522 Gázelosztás
3523 Gázkereskedelem
3530 Gőzellátás, légkondicionálás
3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 Használt eszköz bontása
3832 Hulladék újrahasznosítása
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4211 Út, autópálya építése
4212 Vasút építése
4213 Híd, alagút építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
5210 Raktározás, tárolás
5224 Rakománykezelés
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7410 Divat-, formatervezés
7420 Fényképészet
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500 Állat-egészségügyi ellátás
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
8610 Fekvőbeteg-ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9511 Számítógép, -periféria javítása
9512 Kommunikációs eszköz javítása
9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9525 Óra-, ékszerjavítás
9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása