A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül – GINOP Plusz-3.2.1-21

Az állami foglalkoztatási szerv nyújt képzési és a képzés idejére bértámogatást jelen pályázat keretében. A feltételesen vissza nem téríthetővé alakítható támogatást mikro-, kis- és középvállalatok legalább 3 munkavállalót, nagyvállalatok legalább 8 munkavállalót érintő képzési projekt esetén vehetik igénybe.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatási igény benyújthatósága:

A kérelem 2021. október 1. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig a www.munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül. A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partner kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

Támogatás mértéke:

Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint. Az egy vállalkozás részére a jelen Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

  • Mikro-, kis és középvállalkozás: 50 millió Ft
  • Nagyvállalat: 100 millió Ft

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mely a meghatározott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakítható. Amennyiben a képzések megvalósítását követő 1 évben a képzésbe bevont dolgozók kevesebb mint 90 %-a kerül továbbfoglalkoztatásra és a bérük alacsonyabb mértékben nő, mint a képzés megkezdésének évében meghatározott minimálbér emelés mértéke, akkor a 100 %-os előleg formájában nyújtott támogatást vissza kell fizetni.

Támogatási intenzitás:

  • Mikro- és kisvállalkozás 70%
  • Középvállalkozás 60%
  • Nagyvállalat 50%

Kérelmek típusai:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

– önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),

– együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

a) Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

b) A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

c) Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe mindenképpen be kell vonni.

d) A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a képzést tartja. Ő oktatónak számít.

e) Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden (az együttes kérelemben szereplő) képzésre munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell munkavállalót küldenie/küldeniük.

Képzésekre vonatkozó feltételek:

– A jelen hirdetmény keretében legalább 16 órás képzések támogathatók.

– Egy együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet részt.

– Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.

– A meghatározott képzések megvalósíthatóak:

vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy

az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.

– Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.

– A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is. Kötelező a személyes jelenlét az olyan tanóra esetében, amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el. Távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében csak a kontaktórás formában megvalósított képzés, illetve személyes konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

– Az engedélyköteles képzési tevékenység keretében megvalósuló képzés igazolására a 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 26 § szerinti egységes dokumentumot kell vezetni.

– A kontaktórás formában megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, azaz egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a foglalkozás témájának, anyagának, az előadó(k) és a résztvevők személyének. A megvalósuló képzési alkalmak elszámolásához olyan alátámasztó dokumentum szükséges, amely összefoglalóan tartalmazza a kontaktórás formában megvalósuló programmal kapcsolatos információkat: az előadás vagy foglalkozás témáját, anyagát, a program időpontját és időtartamát, az előadó(k) nevét és a résztvevők névsorát, valamint a képző által kiadott igazolást, hogy a tanúsítványt a képzésben résztvevő átvette. Az alátámasztó dokumentumok a Hatósági Szerződés mellékletét képezik.

– Az online megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak kell lennie, azaz egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a foglalkozás témájának, anyagának, az előadó(k) és a résztvevők személyének. Ez történhet képernyőképek, felvételek valamint digitális alkalmazások használata esetén bejelentkezések dokumentálásával. Az online megvalósuló képzési alkalmak elszámolásához olyan alátámasztó dokumentum szükséges, amely összefoglalóan tartalmazza az online megvalósuló programmal kapcsolatos információkat: az előadás vagy foglalkozás témáját, anyagát, a program időpontját és időtartamát, az előadó(k) nevét és a résztvevők névsorát.

– Képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. A képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként nyilvántartott jelenléti ívet) elektronikus adathordozón is szükséges igazolni. Az Fktv-től eltérően a tanúsítvány(ok) kiállítása kötelező minden képzés esetében, a tanúsítvány(ok) hitelesített másolatát(ait) az utolsó elszámoláskor kell a kedvezményezett vállalkozásnak kötelezően benyújtania.

– Képzési program kidolgozása: tartalmát tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§-a szerinti képzési program-tartalommal.

Támogatható képzés típusok:

Az alábbi képzés típusok megvalósítása támogatható:

a) Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

létesítmény energetikus (szakképesítés)

raktárvezető (szakképesítés)

gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)

b) Soft skill képzés

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

projekt alapú csapatmunka

hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

vezetői készségek fejlesztése

alapkompetenciák fejlesztése

postcovid hatásokat feldolgozó tréning

c) Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

irodai szoftverek használata

CNC programozási ismeretek

Java programozó

Nyelvi képzés

d) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

Példa:

alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

A fent említett négy képzéstípusnak az alábbi jogszabály szerint meghatározott fajták egyikébe kell esnie a képzési költség elszámolhatóságának érdekében:

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás

 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés.

Elszámolható képzési óradíjak:

Képzés típusok Maximális elszámolható egy főre jutó óradíj (forint/fő) belső képzés esetén Maximális elszámolható egy főre jutó óradíj (forint/fő) külső képzés esetén Maximális csoportlétszám / képzés
1. Szakmai ismeretre irányuló képzés 2625 3500 12 fő
2. Soft skill képzés 2250 3000 12 fő
3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés 1875 2500 12 fő
4. Nyelvi képzés 1500 2000 6 fő

Elszámolható képzési költség tételek:

A) Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében:

i. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj);

ii. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége az Elszámolási Útmutató figyelembevételével

iii. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége

iv. Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek

v. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díj, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/ védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége). A vizsgadíjat a képzési költségen (óradíj, max. elszámolható költség/fő) felül szükséges értelmezni és számla alapján elszámolni.

B) Belső képzés esetében:

i. Oktató költsége

(Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget).

Amennyiben saját munkavállaló az oktató, akkor a kieső munkabére számolható el.

ii. Oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége:

a) Amennyiben a továbbadott támogatást igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik a képzés megvalósítása, akkor nem számolható el költség az oktatási helyszín (terem) vonatkozásában. (Ha egy vállalat rendelkezik önköltségszámítási szabályzattal (módszertannal), akkor annak megfelelően a képzéshez kapcsolódó rezsiköltségek és felhasznált (ill. amortizálódott) eszköz- és anyagköltségek elszámolhatósága biztosítandó. Terembérlet költsége nem.)

b) Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.

Támogatás időtartama, mértéke:

a) A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónap lehet, ezen időszakon belül kell a támogatási programot megvalósítani. A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésre.

b) A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.

c) Az egy főre jutó havi bértámogatás és képzési támogatás összege nem haladhatja meg a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletben előírt, a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

d) A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 300 000 forintra növelhető

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség:

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg.

Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a munkaadó működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik, a támogatást meg kell szüntetni és vissza kell követelni.