Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása – GINOP 5.1.10-18

A pályázat célja álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása a Magyar Államkincstár által vállalkozásonként legfeljebb 4 573 800 forintos vissza nem térítendő forrással.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatott vállalkozások várható száma: 2627 db

A támogatott vállalkozás által igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Az egy jogosult álláskereső által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege  maximum 4 573 800 Ft.

Támogatási intenzitás: A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

Önerő: A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

Előleg:A támogatott vállalkozás által igényelhető előzetes kifizetés összege a támogatott vállalkozás 6 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó okirat hatálybalépését követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelt, a fentiek szerint meghatározott mértékű előzetes kifizetésben részesül.

Vállalkozások támogatásának megkezdése: legkésőbb 2019. szeptember 1.

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások:

aa) Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.

ab) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott főtevékenységgel, azaz főtevékenységként új TEÁOR/ÖVTJ szám nem vehető fel és a támogatási időszakon belül nem módosítható.
Annak tényét, hogy a támogatott vállalkozás főtevékenysége megfelel a támogatási igényben és az üzleti tervben foglaltaknak, a támogatást igénylő a döntéshozatali folyamat során a jogosultsági ellenőrzés keretében, valamint a helyszíni ellenőrzés során is vizsgálja.

ac) A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.

ad) A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie főállású munkaviszony keretében. Kisadózó vállalkozások esetén a vállalkozónak főállású kisadózónak kell lennie.

ae) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.

af) A támogatott vállalkozásnak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég, amely bejegyzett székhelye és telephelye(i) Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban találhatóak.

ag) A 651/2014/EU Rendelet I. melléklete alapján a támogatott vállalkozásnak mikro- vagy kisvállalkozásnak kell minősülnie.

ah) A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az adott vállalkozás által a megalapítás óta Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más, csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.

A továbbadott támogatást igénylő vállalkozás törvényes képviselője, a Támogatási Kérelem benyújtásakor az ae-ah) pontokban foglaltakról elektronikus nyilatkozatot tesz, amelyet a Támogatást igénylő a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz.

ai) A támogatott vállalkozás jogi forma szerint:
i. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság,
GFO 228 – egyéni cég
ii. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
iii. Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 – betéti társaság
lehet.

aj) A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

ak) A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell saját bankszámlával, illetve ügyfélkapu regisztrációval.

al) A támogatási kérelem Ügyfélkapun történő benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a GINOP 5.1.9-17 programban tanúsítvánnyal rendelkező és a kérelmező vállalkozást alapító természetes személy jogosult.

am) A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Nem támogathatóak az alábbi vállalkozások:

ba) Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.

bb) Nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.

bc) Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra – kölcsönzési cél kivételével – kívánja felhasználni.

bd) A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A támogatást igénylő több pályázati felhívásra is benyújthatja támogatási kérelmét, de több nyertes támogatási kérelem esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Az elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható, a támogatott vállalkozás azonban visszatérítendő támogatást igényelhet a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében. A továbbadott támogatást igénylőnek a Támogatási Kérelem benyújtásával egyidejűleg erről nyilatkoznia szükséges, amelyet a Kedvezményezett a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz.

be) A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik saját bankszámlával, illetve ügyfélkapu regisztrációval.

bf) Megvalósítási helyszín nem alkalmas a projekt megvalósítására.

bg) Nem nyújtható támogatás olyan támogatást igénylő részére, amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

bh) Nem támogatható, azaz nem adható ki támogatói okirat és nem folyósítható támogatás olyan vállalkozásnak, melynek köztartozása van.

bi) Nem támogatható olyan vállalkozás, mely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt áll,

bj) Nem támogatható olyan vállalkozás, mely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek.

bk) Nem nyújtható támogatás elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához. Az elsődleges mezőgazdasági termékek vonatkozásában a jelen Felhívás 4. sz. melléklete (Annex I. lista) az irányadó.

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:

ca) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló teljes munkaidőben történő közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá – amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási időszakban.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek – a vállalkozási tevékenység megvalósításában közreműködő munkatársak költsége személyi jellegű ráfordításként az alábbiak szerint:
i. bérköltség (munkaviszony),
ii. vállalkozói kivét,
iii. KATA adózó bevételének 60%-a alapján számított jövedelem
iv. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével
Bérköltség: A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes közreműködőként végzett tevékenységének az ellentételezése (beleértve társas vállalkozás esetén a munkaviszony keretében kifizetett bérköltséget, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói kivétet, KATA adózó esetén a bevétel alapján számított jövedelmet), valamint az új munkavállaló bérköltsége. A bérköltség elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:

1. Bérköltségként havonta – a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és
járulékokkal együtt – legfeljebb 272 250 forint számolható el.

2. KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel 60% minősül jövedelemnek.
KATÁ-s adózó esetén a támogatás folyósításának alapja a 2019. évi garantált bérminimum, amelynek összege havonta 235 950 Ft.
A támogatás kifizetésére akkor jogosult a KATA adózó, amennyiben a havi tételes adó megfizetése igazolt, és amennyiben a Kedvezményezett online felületén a benyújtandó beszámolók, illetve kifizetési igénylések részeként bevételről a 3.4.1.1 fejezet e) pont ee) alpontban foglalt gyakorisággal havi bontásban adatotszolgáltatott.
Amennyiben KATA adózó 4. pont szerint számított bevételének online adatszolgáltatása megalapozza, a KATA adózó számára is maximum 272 250 Ft/hó fizethető ki bér és járuléka jogcímen. A záró kifizetéskor a bevétel ellenőrzése és szükség esetén a támogatás korrekciója az állami adóhatóság felé az adózó által a bevételéről tett éves nyilatkozata alapján történik.

3. A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

4. KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel 60% minősül jövedelemnek. A bevétel nyilatkozattételi időpontja a tárgyévet követő év február 25-e. A projekt pénzügyi lezárásakor a Kedvezményezett ellenőrzi, hogy az adóhatóságnak tett nyilatkozatban szereplő bevétel 60%-a eléri vagy meghaladja a bér és járulékai jogcímen kifizethető támogatás összegét.

5. A támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül.

cb) Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és mértékük
A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek (ca) pont i-iv) alpont) maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül:

i. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

ii. Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése). Az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.

iii. Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

iv. Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).

v. A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.

vi. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).

vii. Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

viii. Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).

ix. Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.

x. Általános vállalatirányítási tevékenység. (Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei; Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek; Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés; biztosítási díj (pl. iroda, üzlethelyiség biztosítása); bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség)

A támogatott vállalkozás által benyújtott kérelem csak a fenti tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségeket tartalmazhatja.

A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie:

da) A 12 hónapos, (ön)foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti. A projekt megkezdésének a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő napja minősül. A támogatási időszak vége a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő időpontjától számított 12. hónap vége, ami egyben a továbbadott támogatást felhasználó projekt fizikai befejezési időpontjának minősül.

db) A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári évben, realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

dc) A projektzárásról záró beszámolót nyújt be a jelen felhívás kedvezményezettje részére, amely a vállalkozás záró kifizetési kérelmének részét képezi.

dd) A projekt fenntartását és a kötelező vállalások teljesítését a jelen felhívás kedvezményezettje ellenőrzi.

de) A támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatást igénylőhöz benyújtott kérelemben az alábbiakról, amelyet a Kedvezményezett a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz:
i. a vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges-e engedély
ii. a jóváhagyott üzleti tervvel megegyező projektet valósítja -e meg;
iii. a vállalkozás TEÁOR/ÖVTJ besorolás szerinti főtevékenysége;
iv. a vállalkozás mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül-e;
v. a vállalkozás bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe az üzleti tervben jóváhagyott főtevékenységre alkalmas;
vi. az üzleti terv megvalósítása más pályázati forrásból uniós forrásból finanszírozott hitel kivételével – támogatásban nem részesülhet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági engedélyekkel (működési engedély, telephely engedély) legkésőbb a működési tevékenység megkezdésének időpontjában rendelkezni kell.

A támogatott vállalkozás költségei elszámolhatóságának kezdete:

a) A költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének napja, vagyis az üzleti tervben meghatározottak figyelembe vételével megállapított támogatási időszak első napja.

b) A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a projekt megkezdésétől számított 12 hónap.