Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása – GINOP-3.1.2-8.2.4-16

A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban működő informatikai vállalkozások piacra lépésének támogatása vissza nem térítendő támogatásokkal (2 millió Ft – 40 millió Ft) kombinált hiteltermék segítségével.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. március 8-tól 2020. január 15. 12:00 óráig. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.

A rendelkezésre álló forrás: 5,9 milliárd Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1,8 milliárd Ft, a kölcsön keretösszege: 4,1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-200 db.

Az igényelhető támogatás:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.  Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

A kölcsön összege: Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.  Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatási intenzitás:

A támogatási intenzitások maximális mértéke a támogatási kategóriától való tevékenységtől függően:

Csekély összegű (de minimis) támogatás: 90 %

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás: 50 %

Kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás 50 %

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 12,5 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő lehet.

A kölcsön folyósítása, törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási idő nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap A projekt keretében utoljára a 2023.11.30 -án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 hónap. A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

A kölcsön kondíciói: Kamat: 1 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámolásra. A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt megvalósulásának (Projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A támogatást igénylők köre:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

b) amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább

c) amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:

 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

 5821 Számítógépes játék kiadása

 5829 Egyéb szoftverkiadás

 6110 Vezetékes távközlés

 6120 Vezeték nélküli távközlés

 6130 Műholdas távközlés

 6190 Egyéb távközlés

 6201 Számítógépes programozás

 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

 6203 Számítógép-üzemeltetés

 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,

f) Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

 5821 Számítógépes játék kiadása

 5829 Egyéb szoftverkiadás

 6110 Vezetékes távközlés

 6120 Vezeték nélküli távközlés

 6130 Műholdas távközlés

 6190 Egyéb távközlés

 6201 Számítógépes programozás

 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

 6203 Számítógép-üzemeltetés

 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pénzügyi eszközökön keresztül támogatandó beruházások a beruházásra vonatkozó határozat napján nem lehetnek fizikailag már lezártak vagy teljes mértékben végrehajtottak.A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022.11.30.

Támogatható tevékenységek:

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

 5821 Számítógépes játék kiadása

 5829 Egyéb szoftverkiadás

 6110 Vezetékes távközlés

 6120 Vezeték nélküli távközlés

 6130 Műholdas távközlés

 6190 Egyéb távközlés

 6201 Számítógépes programozás

 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

 6203 Számítógép-üzemeltetés

 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése

b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése

c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel

d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)

e) tanácsadás igénybevétele, illetve szoftver és IT szolgáltatás lokalizáció (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztés (pl.: több nyelven elérhető)

f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása

g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

h) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek:

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díjak

kiállító helyiség bérleti díja (beépített és beépítetlen területre egyaránt vonatkozóan).

Egyéb szolgáltatási költségek területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (pl. AUMA, kötelező biztosítás)

b) Egyéb szolgáltatási költségek

kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, áramfogyasztás stb.),

kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

a kiállításon való részvételhez kapcsolódó szórólapok, prospektusok költsége, információs stand designjának kialakítási költsége,

grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan)

szakkiállításhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele,

c) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (az összes elszámolható költség legfeljebb 25%-át teheti ki)

social media használatának marketing költsége,

egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása.

külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége

média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

marketing- és külpiacra lépési stratégia kidolgozásának költsége

d) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

Tanácsadás igénybevétele (külső szakértő szervezet által nyújtott, a kedvezményezett termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez, a külpiaci tevékenységhez kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

(Az összes elszámolható költség legfeljebb 15%-át teheti ki, valamint maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá).

Piackutatás, piaci információk beszerzéséhez kapcsolódó szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (az összes elszámolható költség legfeljebb 20%-át teheti ki), de legfeljebb összesen nettó 3 000 000 Ft értékben)

Ügyféladatbázis vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatás díja (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki)

Szervezett üzleti partnerkeresésben való részvétel szolgáltatási díja (az összes elszámolható költség legfeljebb 10%-át teheti ki)

Szoftver és IT szolgáltatás lokalizációhoz kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele (pl. fordítási, jogi, honosítási, számviteli szolgáltatási típusú költségek) (az összes elszámolható költség legfeljebb 10%-át teheti ki, max. nettó 96.000 Ft/embernap számolható el)

e) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége

Meglévő és új honlap fejlesztési költségei (maximum nettó 500.000.- Ft értékig, kivéve webáruház költségei)

(amennyiben szükséges) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolása (maximum nettó 100.000.-Ft értékig)

f) Nyilvánosság biztosításának költsége

A nyilvánosság biztosításának költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 0,5%-át.

Beruházási költségek

a) Immateriális javak beszerzésének költsége

Online megjelenéshez szükséges immateriális javak (pl. szoftverlicenc-ek, kivéve webáruház) bekerülési értéke)

Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása (kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZTNH díjai számolhatók el)

Továbbá kizárólag a Felhívás 3.1.2.2. a) és b) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan:

Szükséges licencek beszerzési, bővítési költsége

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) bérköltsége

Továbbá kizárólag a Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan:

A termékek és szolgáltatások piaci továbbfejlesztését végző fejlesztő és tesztelő munkatársak bérköltsége

5.5.3 a) 1. és 2. tételhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

Csak olyan munkavállalók szakmai bérköltsége elszámolhatók a projektben, akik a megvalósításként megjelölt székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen vannak vagy lesznek foglalkoztatva.

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (csak külföldi kiküldetés esetén)

szakmai kiállításra, konferenciára, egyéb rendezvényre történő utazás költségei (legfeljebb három fő részére),

szállásköltség (legfeljebb bruttó 150 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb három fő részére, a kiállítási napok száma és indokolt esetben +3 nap, de legfeljebb összesen 9 éjszakára)

Biztosítékok köre:

Az MFB Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot ír elő.

Az elvárt fedezettség mértéke:
a) új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%,
b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási értékből számítva.
A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. A projekt tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 ingatlan jelzálog,

 ingó jelzálog,

 fizetési számla követelésen alapított óvadék,

 tulajdonos készfizető kezessége,

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

 hitelintézet által vállalt garancia.

Költségkorlátok:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 25%
Tanácsadás igénybevétele 15% nettó 96 000 Ft/embernap
Piaci információk beszerzéséhez kapcsolódó szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele 20% nettó 3 000 000
Ügyféladatbázis vásárlás 5%
Szervezett üzleti partnerkeresésben való részvétel 10%
Szoftver és IT szolgáltatás lokalizáció 10% nettó 96 000 Ft/embernap
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Utazási költség legfeljebb három fő részére számolható el; Szállásköltség legfeljebb bruttó 150 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb 3 fő részére, a kiállítás időtartama és indokolt esetben +3 nap, de legfeljebb összesen 9 éjszakára
Nyilvánosság biztosításának költségei 0,50%

Maximális elszámolható költség összege (Ft)
• meglévő és új honlap fejlesztési költségei: maximum nettó 500 000 Ft
• (amennyiben szükséges) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolása maximum nettó 100.000.-Ft értékig

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalások:

1. A támogatást igénylőnek az a), b) és c) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia.

a) A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a kapott támogatás révén legalább a projekthez igénybe vett vissza nem térítendő támogatás összegével megegyező növekménnyel növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év nettó értékesítési árbevételéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig.

b) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.

c) A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy:

a projekt fizikai befejezéséig a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt cégadatbázisában regisztrál. A feltöltött profil és regisztráció a záró kifizetés feltétele;

a projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről. A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás záró kifizetésének feltétele.

2. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás helyszínén – több megvalósulási helyszín esetén együttesen – legalább 1 fő (éves átlagos statisztikai létszámot kitevő) állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig bizonyítható módon alkalmaz, illetve azok munkaszerződését és munkaköri leírását az esetleges ellenőrzések kapcsán bemutatja.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben a Felhívás keretében már részesült támogatásban.

Amely vállalkozás a GINOP-1.3.1-15 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be (Kivéve, ha a GINOP-1.3.1-15 projektje kapcsán már rendelkezik elutasító döntéssel, vagy a beadott támogatási kérelem visszavonásra került).