Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel – GINOP-1.2.6-8.3.4-16

A felhívás célja az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak elősegítése 50-750 millió forint vissza nem térítendő forrással, illetve 50-2000 millió forint kedvezményes (évi 1 %-os) kamatozású kölcsönnel.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. március 18. 12.00 óráig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 2017. március 16.
 2017. május 16.
 2017. július 16.
 2017. szeptember 16.
 2017. november 16.
 2018. január 16.
 2018. március 20. 12.00 óra
 2018. május 16. 12.00 óra
 2018. július 17. 12.00 óra
 2018. szeptember 18. 12.00 óra
 2018. november 16. 12.00 óra
 2019. január 16. 12.00 óra
 2019. március 18. 12:00 óra

A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB Zrt. által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Mindkét támogatási formára (vissza nem térítendő támogatásra és kölcsönre) vonatkozóan csak akkor köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatási döntéssel rendelkezik.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44,83 milliárd Ft,
 amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 22,06 milliárd Ft,
 a kölcsön keretösszege: 22,77 milliárd Ft.

Az igényelhető támogatás: 50 millió – 750 millió forint vissza nem térítendő támogatás, és 50 millió – 2 milliárd forint kedvezményes kamatozású kölcsön. A kölcsön kondícióival kapcsolatban a http://www.mfbpont.hu/ honlapon szereplő elérhetőségeken lehet bővebb tájékoztatást kérni. A kölcsön kamata 1 %/év. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

A kölcsön futamideje:

a.) új ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év
b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
c.) az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

A kölcsön kondíciói: Kamat: 1 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámolásra.

Támogatási intenzitás:

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

a) Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

i) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,

ii) a Közép-Dunántúl régióban 45%,

iii) a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

ba) az elszámolható költségek 70%-a lehet.

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke:

  • a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb 1 milliárd Ft kölcsön,
  • egyéb ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb [a maximális támogatási összeg 25%-a] 187,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 25%-a] 500 millió Ft kölcsön.

Biztosítékok köre:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:- ingatlan jelzálog,
– ingó jelzálog,
– fizetési számla követelésen alapított óvadék,
– tulajdonos készfizető kezessége,
– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
– hitelintézet által vállalt garancia.

A bevonható biztosítékok feltételeit az Eljárási Rend tartalmazza.
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, kivételt képeznek ez alól az immateriális javak.
A beruházás tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Az elvárt fedezettség mértéke:
a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.,
b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során az ingatlan fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.

A támogatást igénylők köre:

Olyan középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) Amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt. Alacsonyabb állományi létszám is elfogadható amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevételének legalább 50%-a a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást) besorolás alá tartozó élelmiszer-feldolgozó tevékenységből származott, és

c) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

A rendelkezésre tartási idő: A rendelkezésre tartási idő nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 48 hónap. A projekt keretében utoljára 2023.06.30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

A kölcsön törlesztése: A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a kölcsönszerződés megkötésétől számított 56 hónap. A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.

d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.

g) Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

h) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei:

a) Új termelő eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége :
 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 a már meglévő eszközök felszerszámozásához szükséges új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésének költsége (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben): hardverek, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás 3.1.2 c) pontjához kapcsolódóan:
 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége amely kizárólag a vételárat és az
eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

Építéshez kapcsolódó költségek:

a) Az infrastrukturális és ingatlan beruházás:

aa) az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

– épületgépészeti gépek,

– épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.),

– épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők korszerűsítése, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

– világítási rendszerek korszerűsítése (kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

– ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a termeléshez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó, a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű, szilárd biomassza alapú hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata) beszerzése,

– a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések

– elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– szennyvíztároló,

– szellőzési, légfrissítő berendezések,

– felvonók,

– iparvágány,

– hűtőkamra,

– siló,

– ipari kapuk,

– a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

– őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

ab) az ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

– immateriális javak (licenc) költségei,

– testreszabás költségei,

– migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

– betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

b) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára

c) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége:

– szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el.

– minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek:

Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége:

– rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

– Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

Támogatható rendszerek:

– ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,

– ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,

– MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 20000 informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,

– MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) szerinti terméktanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása,

– MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általános követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és akkreditálása,

– MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre vonatkozó általános feltételek) szerinti személyzettanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása,

– ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,

– EN 16001 Energiairányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.

– Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég olyan Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint. A felkészítő és a tanúsító cégnek már a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásoknak, pl. folyamatban lévő akkreditáció nem fogadható el.

Nyilvánosság biztosításának költsége

Költségkorlátok:

Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén maximális kiadásként legfeljebb nettó 300.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható.

A nyilvánosság biztosításának költsége költségének összköltséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%.

Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések és a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége összesen nem haladhatja meg a projekt összköltségének 10 %-át.

Az új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége el kell, hogy érje a projekt összköltségének 20 %-át.

A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzésének költségei nem haladhatják meg az összköltség 15 %-át.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

– Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest. Bázis árbevétel: a bázis árbevételnek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel).

– A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amely vagy amelynek a partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-16 és a GINOP-1.2.2-16 felhívások keretében korábban támogatásban részesült.

Amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatokvagy ha kérelem nem felel meg a banküzlet-biztonsági vizsgálatnak.)

A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatói döntés érvényét veszítheti.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
 ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

 ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,

 ha a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,

 ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,

 ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

Banküzlet-biztonsági vizsgálat alapján kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában4 szereplő vállalkozások adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve van,

 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben jogerős végzéssel elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll(t),

 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben végrehajtási eljárás alatt áll(t),

 a támogatást igénylő vállalkozásban szereplő tulajdonos vagyoni részesedése lefoglalásra került.

A vállalkozások támogatható élelmiszeripari tevékenységeinek TEÁOR besorolása:

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1041 Olaj gyártása

1042 Margarin gyártása

1051 Tejtermék gyártása

1052 Jégkrém gyártása

1061 Malomipari termék gyártása

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

1073 Tésztafélék gyártása

1081 Cukorgyártás

1082 Édesség gyártása

1083 Tea, kávé feldolgozása

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

1085 Készétel gyártása

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása

1091 Haszonállat-eledel gyártása

1092 Hobbiállat-eledel gyártása

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

1102 Szőlőbor termelése

1103 Gyümölcsbor termelése

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

1105 Sörgyártás

1106 Malátagyártás

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása