Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása – GINOP-1.2.12-21

A pályázaton élelmiszeripari középvállalatok kaphatnak 30-500 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatást többek közt eszközbeszerzésre, ingatlan beruházásra.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 30. 12:00-ig lehetséges. Mivel a beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a kérelmek befogadása 2021. február 23. (kedd) 16:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül. A pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 5,149 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 30 millió maximum 500 millió forint.

Támogatási intenzitás:

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

– az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében űa projekt összes elszámolható költségének maximum 60%-a;

– a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a

– a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Képzési támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:

a) 55%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke21:

aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.

ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

b) 40%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.

A támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:

– Észak-Magyarország,

– Észak-Alföld,

– Dél-Alföld,

– Dél-Dunántúl,

– Közép-Dunántúl

– Nyugat-Dunántúl.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, képzési támogatás, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, illetve csekély összegű támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét,

c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő tevékenysége is a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységre irányul,

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

e) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 124 Agrárgazdasági szövetkezet

 141 Európai részvénytársaság (SE)

 142 Európai szövetkezet (SCE)

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 228 Egyéni cég

 732 Közös vállalat

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

b) egyéni cégek

c) szövetkezetek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése éskapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érhetik el).

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

  1. b) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra):

 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,

 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen

a) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

aa) A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.

A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.

ab) A felhívás alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges vagy egyéb Modern Vállalkozások Programja keretében nem minősített élelmiszeripar-specifikus szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.). A szállító fejlesztővel való kapcsolatát igazoló alátámasztó dokumentumot csatolni szükséges.

b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége:

 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

a) Tanácsadói óradíjak

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 12 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 20 000 Ft.

A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen azon tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kérni, akik megfelelnek az alábbi feltételnek:

 GINOP-3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program projektben létrehozott szállítói voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer, felhőszolgáltatás, egyéb szolgáltatás, digitális eszköz GINOP-3.2.1-15 kiemelt projektben minősített szállítója, vagy

 fenti feltételeknek megfelelő szállító szintén minősített partnere, disztribútora.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatást igénylő legfeljebb két megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Fenntartási kötelezettség:

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a kedvezményezett tájékoztatást kap. A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a visszatérítendő (kamatmentes) támogatás visszafizetésre került és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.