Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére – GINOP-4.1.5-22

A pályázat célja a KKV-k megújuló energia használatának fokozása, energiahatékonyságának növelése működésük során. A projekt keretében lehetőség nyílik szigetelésre, nyílászárócserére, napelemes, napkollektoros, faelgázosító kazán és hőszivattyú rendszerek telepítésére, világítási, fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, árnyékolók beépítésére. Az igényelt feltételesen vissza nem térítendő támogatás mértéke 75-500 millió forint lehet.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: A támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. május 14. 12.00 óráig lehetséges. A támogatási kérelmek értékelése beadási sorrendben, pontozás alapján történik.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 12 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 160 db.

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 75 millió maximum 500 millió forint. A visszatérítendő támogatás részben vagy teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá alakul a projekt megvalósítástását követő eredményességmérést követően.

Támogatási intenzitás: A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 129 Egyéb szövetkezet

d) 116 Közkereseti társaság

e) 117 Betéti társaság

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

h) 573 Nonprofit részvénytársaság

i) 575 Nonprofit közkereseti társaság

j) 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, de legkésőbb 2023. július 31.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 30 nap, de legkésőbb 2023. augusztus 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:

Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése. Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását biztosítani kell.

Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:

Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben foglaltaknak) is eleget tesznek.

Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

Csak olyan gáz üzemű fűtési, hűtési és használati melegvíz termelő eszköz támogatható, amely működése a kondenzációs technológián alapul, vagy mely technológia fűtési hatásfoka megfelel a kondenzációs készülékekének.

Fűtési rendszer korszerűsítése esetén egyedi fogyasztásmérőket kell felszerelni az olyan egymástól elkülönült használatú egységekből álló, illetve az olyan több célra használt épületben (pl.: egy épületben a lakhatás mellett elkülönülten gazdasági tevékenység is zajlik), amelyben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról, vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni.

a) A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Egyebek mellett VRV és VRF típusú fűtési rendszerek telepítése is elszámolható.

b) Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni azzal, hogy a fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer csőhálózatának korszerűsítése opcionális.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek6 beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;

– a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése;

– Geothermal Heat Response test;

– monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;

– a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rögzített műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket.

Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

– Földhő-víz hőszivattyús rendszer;

– Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

E tevékenység kizárólag az A) I. b) projektelem (nyílászárócsere) megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

Elszámolható költségek:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Beruházási költségek

a.) Építéshez kapcsolódó költség

A megújuló energiafelhasználás növelését valamint az energiahatékonyság javítását célzó tevékenységgel összefüggő ingatlan beruházás a felhívásban szereplő korlátozások figyelembevételével:

– építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:

o felújítás

o beüzemelési költségek

– Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.

Építéshez kapcsoló költségek (korszerűsítés, beüzemelési költségek), akkor számolhatóak el, ha a projekt végrehajtásához szükségesek, vagyis olyan építési és értéknövelő korszerűsítés költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A támogatást igénylő egy kérelemben legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Egy megvalósítási helyszínnek a támogatást igényő cégkivonatába bejegyzett székhely, fióktelep vagy telephely minősül, még abban az esetben is, ha ahhoz több helyrajzi szám tartozik.

Egy támogatást igénylő legfeljebb 1 db támogatási kérelmet nyújhat be, kérelmenként legfeljebb egy székely illetve telephely, vagy fióktelep vonatkozásában.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Műszaki-szakmai elvárások:

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

A támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségek nettó forint értékét nem haladhatják meg:

– napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

– napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;

– szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;

– hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket

levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.

– Szigetelés esetén:

polisztirolhab lemez (minimum vastagság: 150 mm) szendvicspanel (minimum vastagság: 100 mm) kőzetgyapot hőszigetelő lemez (minimum vastagság: 130 mm)
vízszintes szigetelés: (lapostető, födém, padló) 13 008 21 175 12 705
függőleges szigetelés: (homlokzati falak) 17 545 37 813 16    789

– Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi táblázat szerinti értéket:

műanyag nyílászáró alumínium nyílászáró szekcionált ipari kapu fa nyílászáró
102 245 109 808 114 648 132 949

– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 6 383 Ft/m3 10összeget.

– Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek primer oldali korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi értéket

Kazán típus Teljesítmény (kW) Maximális nettó fajlagos ár (Ft/kW)
gázkazán 24 alatt 44 000
24-65 28 000
65 felett 18 000
gáz-kombi 24 alatt 50 000
24-65 36 000
65 felett 21 000
elektromos 24 alatt 28 000
24-65 22 000
65 felett 13 000

– Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 28 708 Ft/m2 összeget.

– Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 45 375 Ft/m2 összeget.

Az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem kötelező elvárás az egy szintnyi javulás.

Nem támogatható tevékenységek:

Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni lap alapján lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. (Indokolt esetben – hiánypótlás keretében bekérésre kerülhet – Földhivatal által érkeztetett változásbejegyzési kérelem, amely tartalmazza az átminősítéssel kapcsolatos információkat (kezdete, tartalma, hatályossága, …) és igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősült a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak.) A feltétel ellenőrzése a tulajdoni lapon feltüntetett művelési ág és a csatolt fotódokumentáció alapján történik.

Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója nem azonos). Továbbá nem minősül kapacitásbővítésnek egy adott megvalósítási helyszínen, ha egy a fejlesztéssel nem érintett, a fejleszteni kívánt ingatlantól a támogatási kérelem benyújtásakor már elkülönült energetikai, fűtési rendszeren lévő épületen van meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer.

Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.

Ha a pályázó a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban.

Ha a pályázó a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelepen elhelyezkedő épület/épületcsoport kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energiahatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában. A megvalósítási helyszínen a korábbi fejlesztéssel érintett épülettől/épületcsoporttól a támogatási kérelem benyújtásának pillanatában elkülönülő épület/épületcsoport fejlesztése támogatható