Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása – GINOP-3.2.4- 8.2.4-16

A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban működő kkv-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs internetes üzleti megoldásokkal történő erősítésének támogatására. A támogatási kérelmek beadása 2017. október 14., 00:00 órától átmenetileg szünetel!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-től 2019. március 8-ig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. A nagyszámú beérkezett pályázat miatt a támogatási kérelmek beadása 2017. október 14., 00:00 órától átmenetileg szünetel.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2017.05.10.
• 2017.10.03.
• 2017.11.30.
• 2018.02.22.
• 2018.05.31.
• 2018.08.30.
• 2018.11.29.
• 2019.03.08.

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,1 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 2,1 milliárd Ft,  a kölcsön keretösszege: 4 milliárd Ft.

Az igényelhető támogatás: 17,5 millió Ft – 175 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás, valamint 20 millió Ft – 300 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsön.

Kölcsön folyósítása:

Folyósítására csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási idő a fizikai befejezés határidejétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap. A projekt keretében utoljára 2020. szeptember 30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 hónap. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.

A kölcsön kondíciói: Kamat: 1 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámolásra. A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt megvalósulásának (Projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Támogatási intenzitás: Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében 50 %. Regionális beruházási támogatás esetében mikro- és kisvállalkozásnál 45 % a Nyugat-Dunántúlon, 55 % a Közép-Dunántúlon, 70 % a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld területén. A középvállalkozásoknál 35 % Nyugat-Dunántúlon, 45 % a Közép-Dunántúlon, 60 % a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld területén. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet. A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 25%-a. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb 43,75 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 75 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő lehet.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva vagy az elmúlt két lezárt, teljes üzleti év közül valamelyikben teljesül, hogy az infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott nettó árbevétel eléri a megvalósítandó projekt méretét,

d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,

f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket

g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.

IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:

 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

 5821 Számítógépes játék kiadása

 5829 Egyéb szoftverkiadás

 6110 Vezetékes távközlés

 6120 Vezeték nélküli távközlés

 6130 Műholdas távközlés

 6190 Egyéb távközlés

 6201 Számítógépes programozás

 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

 6203 Számítógép-üzemeltetés

 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatást igénylő tevékenységéhez kapcsolódó további feltétel:

a) Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:

 az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;

 az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja;

 a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik)bevétele keletkezett.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pénzügyi eszközökön keresztül támogatandó beruházások a beruházásra vonatkozó határozat napján nem lehetnek fizikailag már lezártak vagy teljes mértékben végrehajtottak.

Támogatható tevékenységek:

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 5829 Egyéb szoftverkiadás

 6201 Számítógépes programozás

 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

 6203 Számítógép-üzemeltetés

 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) projekt előkészítése

 megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;

 előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;

 piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;

 szükséglet felmérés és helyzet feltárás;

 üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;

 egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;

b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

 üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése:

o architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,

o specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,

o alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,

o üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás;

 kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása:

o online marketing tevékenység,

o rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing,

o nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység,

o partnermegkeresések lefolytatása;

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek

 Immateriális javak beszerzése

o üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,

 Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök,

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök,

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek;

b) projektmenedzsment

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;

c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

 szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása,

 felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alatt,

 szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése,

 üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése;

 szervezet- és folyamatfejlesztés;

 üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás;

d) további szakmai tevékenységek:

 könyvvizsgálat,

 a tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Biztosítékok:

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 ingatlan jelzálog,

 ingó jelzálog,

 fizetési számla követelésen alapított óvadék,

 tulajdonos készfizető kezessége,

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

 hitelintézet által vállalt garancia.

Az MFB Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosíték adási kötelezettséget ír elő.

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%,

b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási értékből számítva.

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. A projekt tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely esetében jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét vagy mérlegfőösszegét (kettő közül a magasabb összegűt figyelembe véve).

Amely adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve lett.