Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása GINOP-5.2.3-16/VEKOP-8.3.1-16

A pályázat célja GINOP-5.2.2-14 felhívás illetve a Vállalkozz Itthon Fiatal program keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása 2-3 millió forint közötti vissza nem térítendő forrás biztosításával.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2016. október 03. és 2019. január 07. 14 óra között, (a VEKOP-8.3.1-16 kódszámú tükörfelhíváson 2016. július 04-től 2018. március 31-ig) vagy a keret kimerüléséig. A támogatási kérelmek egyszerűsített eljárásrendben, beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

A rendelkezésre álló forrás: 2,9 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 965 db.

Rendelkezésre álló forrás régiónként (forint):

Közép-Dunántúl 390 674 000
Nyugat-Dunántúl 345 596 000
Dél-Dunántúl 270 466 000
Észak-Magyarország 510 881 000
Észak-Alföld 811 399 000
Dél-Alföld 570 984 000
Összesen 2 900 000 000

A Közép-Magyarországi régió területén elérhető VEKOP-8.3.1-16 kódszámú tükörfelhíváson 1 040 millió forint forrás áll rendelkezésre. A támogatási kérelmek várható száma itt 333 db.

Az igényelhető támogatás: Minimum 2 millió forint, maximum 3 millió forint.

Támogatási intenzitás: A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

Önerő: A támogatást igénylőnek az igényelt támogatáson kívüli 10% önrésszel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához. Elszámolása pénzbeli önerőként történik.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

A támogatást igénylők köre:

A GINOP-5.2.2-14 programban (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben) résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év közötti álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.

– A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító szervezet (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben)  által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 programban (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben) a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

– Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.

– A GINOP-5.2.2-14 programban (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben) résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.

– A GINOP-5.2.2-14 programban (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben) résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.

– A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a jelen konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.

– Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.

– A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.

– a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

– Jogi forma szerint Kft., Bt., egyéni vállalkozó és egyéb önálló vállalkozó pályázhat. KATA, KIVA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és Bt-k is pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

A projekt költségvetését az üzleti tervnek megfelelőn kell összeállítani!

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás. (A foglakoztatás a VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységnek számít)

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Előkészítési tevékenységek

aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,

ab) kötelező engedélyek beszerzése,

ac) szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.

b) Eszközbeszerzés:

ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

– új tárgyi eszközök beszerzése

– irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése

c) Eszközbérlés

d) Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet

e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:

ea) új hardver, hálózati eszközök, nyomtató, mobiltelefon

eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),

ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,

ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást és nem rendelkezik honlappal).

f) Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

g) Piacra jutás támogatása

ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel, hirdetés, reklám):

gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés.

h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. Kizárólag a felnőttképzési jogszabályok által előírt engedélyezett képzés támogatható.

i) Tanácsadás igénybevétele:

ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,

ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,

ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,

id) pénzügyi tanácsadás,

ie) logisztikai tanácsadás,

if) jogi szaktanácsadás,

ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,

ih) energetikai tanácsadás.

j) Anyagbeszerzés: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (munkakör betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) legfeljebb nettó 300 000 Ft értékig.

k) Általános vállalatirányítási tevékenységek

– könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei.

– dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek.

– postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek.

– közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés

Költségkorlátok:

– Számítógép konfiguráció, valamint laptop esetében maximum bruttó 250 000 Ft operációs rendszer nélküli beszerzési érték számolható el.

– Bérköltségként beleértve a vállalkozói kivétet is maximum havonta a mindenkori garantált bérminimum összege számolható el minden foglalkoztatott esetében.

– Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó. 40 000 Ft).

– Domain név regisztrációhoz kapcsolódód honlapkészítés (maximum bruttó. 200.000 Ft).

– A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére (kötelező nyilvánosság biztosítása, egyéb általános rezsiköltség).

– Az iroda-, vagy üzlethelyiség bérleti díja nem haladhatja meg az összköltség 30 százalékát.

– A projekt előkészítés költségei, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei és az általános (rezsi) költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összköltségének 6,5 százalékát.

– A marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a projekt összköltségének 30 százalékát.

– A képzéshez kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a projekt összköltségének 30 százalékát.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 7, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2020. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A projekt területi korlátozása: A GINOP-5.2.3-16 felhíváson nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező személy bérköltségének elszámolása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében. A VEKOP-8.3.1-16 felhíváson csak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.

Kötelező vállalások:

– Kialakított piaci kapcsolatok száma minimum 5 db.

– A projekt fizikai befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált nettó árbevétel minimum 500 000 Ft

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit a projektmegvalósítás befejezését követő naptól kezdve 3 évig fenntartja. A 3 éves fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha  ez idő alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított.

Nem támogatható az a pályázó:

– Amely pályázatának tartalma eltér a GINOP-5.2.2-14 program (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben) keretében jóváhagyott üzleti tervben foglaltaktól.

– Amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.

– Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

– Amely a GINOP-5.2.2-14 programban (VEKOP-8.3.1-16 felhívás esetén Vállalkozz Itthon Fiatal projektben)  résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás.