Foglalkoztatásbővítés ösztönzése – GINOP-5.3.12-19

A 12 Mrd forintos keretösszegű pályázat a következő régiókban érhető el: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A pályázaton minimum 3, maximum 15 fős foglalkoztatás bővítéshez igényelhető támogatás. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. A rendelkezésre álló keret várható kimerülésére tekintettel a támogatási kérelmek beadása 2020. február 10. 12.00 órától átmenetileg szünetel.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között. A támogatási kérelmek egyszerűsített eljárásrendben, beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. A rendelkezésre álló keret várható kimerülésére tekintettel a támogatási kérelmek beadása 2020. február 10. 12.00 órától átmenetileg szünetel.

A rendelkezésre álló forrás: 16,21  Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 – 833 db.

Az igényelhető támogatás: A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a mikro-, kisvállalkozás és 60 %-a középvállalkozás esetén.

Önerő: A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén.

A támogatást igénylők köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Konzorcium jelen felhívásra nem nyújthat be pályázatot.

b) Jogi forma szerint:

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

bc) szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Foglalkoztatotti létszám növelése:

A műszaki-szakmai elvárások keretében meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

 új létesítmény létrehozatalát vagy

 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

Elszámolható költségek:

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) Célcsoport (azaz foglalkoztatásbővítéséssel érintett munkavállalók) támogatásának költségei:

aa) Célcsoport személyi jellegű ráfordításai:

 munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok,

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét. A havi bruttó munkabér maximális elszámolható költsége 350.000 Ft, az efölött kifizetett munkabért saját forrásból kell biztosítani.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének végső határideje 2023. március 31. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2023. május 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A projekt területi korlátozása: Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban kell lennie. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Műszaki és szakmai elvárások:

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkozatásához igényelhető.

A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkozatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.

A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

A Kedvezményezettnek az 1. számú mérföldkő teljesítésével egyidejűleg igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.

Amennyiben a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a minimálisan elvárt 3 fős létszámbővítést tekintetében annak, hogy a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja az adott álláshelyet, abban az esetben Támogató szintén kezdeményezheti a támogatástól való elállást.

A támogatást igénylőnek záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a telephelyen a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése elvárás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondással történik, illetve a közfoglalkoztatottak számát.

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a projektidőszak és a fenntartási időszak alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam.

Fenntartási kötelezettség: Jelen felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

Amely a jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

Amely, ezen felhívás keretében már részesült támogatásban,

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

Elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

Mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

– a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

– a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére