GINOP 5.3.17-21 – KKV kapacitásbővítő támogatás

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén vagy kevésbé fejlett régióban bejegyzett telephelyén vagy fióktelepén legalább 3 fő, maximum 25 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő. Ideiglenesen felfüggesztve 2021.10.21-től. 

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatás mértéke:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 A KKV által benyújtott támogatási kérelemben egy adott új munkavállalóra vonatkozóan a 8 hónapra tervezett bruttó bérköltség (legfeljebb 309 000 Ft), bérpótlék és szociális hozzájárulási adó összege, figyelembe véve a felső korlátot (maximum 356 895 Ft/fő/hó *8hó = 2 855 160 Ft/fő, valamint

 a bérköltség arányában megállapított átalány, amely egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel.

o az átalány a bérköltség 30%-nak megfelelő összeg, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatása előtt nem volt regisztrált álláskereső;

o az átalány a bérköltség 35%-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően regisztrált álláskereső volt;

o az átalány a bérköltség 40 %-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően tartósan regisztrált álláskereső volt, vagyis legalább 6 hónapja a regiszterben nyilvántartott 25 év alatti álláskereső, vagy legalább 12 hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskereső.

A támogatás átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen igényelhető. Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás maximum 17 fő, átmeneti támogatás esetén maximum 25 fő foglalkoztatásához nyújtható.

Támogatási intenzitás: 100 %.

Előleg: A támogatói okirat kiadását követően előzetes kifizetés első részleteként a támogatói okiratban vállalt foglalkoztatottak bértámogatásának 60%-a erejéig történik a folyósítás.

Támogatási konstrukció költségkerete: A GINOP-5.3.17-21 kódszámú KKV kapacitásbővítő támogatás című felhívás keretében rendelkezésre álló forrás 13 739 381 973 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási kérelem benyújtása:

Támogatási kérelmet benyújtani, az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig lehet, azzal a feltétellel, hogy a megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2023. július 31-ig le kell zárulni. Ideiglenesen felfüggesztve 2021.10.21-től. 

A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie:

– Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy működő székhelyén, telephelyén, fióktelepén legalább 3 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2021. június havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

– Támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető.

– A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a KKV-nek vállalnia kell, hogy munkavállalóit határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy a támogatott foglalkoztatási és a (nem támogatott) továbbfoglalkoztatás időtartamára (legalább 8+8 hónap) szóló határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja.

– A foglalkoztatotti létszám bővítése teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval teljesíthető. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a részmunkaidők összegének ki kell adni a vállalt létszámbővítést, tehát például 4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszámbővítésnek.

– Új munkavállalók vonatkozásában a KKV-nek a támogatott foglalkoztatást követő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van. A támogatott foglalkoztatás ideje 8 hónap, a (nem támogatott) továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje a támogatott foglalkoztatási idővel megegyező idő, vagyis 8 hónap.

– A támogatást igénylő KKV-nak vállalnia kell, hogy a továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a havi bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.

– A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül, de legkésőbb 2022. március 1-ig igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Kincstár a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezi, vagy amennyiben a támogatott vállalkozás a minimálisan elvárt 3 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatói okiratot visszavonja.

– A támogatott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdheti a foglalkoztatást, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

– Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a minimálisan elvárt 3 fős létszámbővítés tekintetében annak, hogy a munkahely első betöltésétől számított legalább 16 hónapig az érintett területen fenntartja az adott álláshelyet, abban az esetben a Kincstár kezdeményezi a támogatástól való elállást és visszaköveteli a korábban kifizetett támogatás összegét.

– Amennyiben a létszámbővítés a minimális 3 fő alá csökken, a támogatott vállalkozásnak gondoskodnia kell a létszámbővülés minimális 3 főre történő pótlásáról.

– Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a támogatott foglalkoztatási vagy a továbbfoglalkoztatási időtartam alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum az érintett álláshelyre vonatkozó foglalkoztatási kötelezettséggel érintett időszakból (16 hónapból) hátralévő időtartam.

– A foglalkoztatásbővítés a vállalkozás kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, új telephelyén vagy fióktelepén kell, hogy megvalósuljon.

– A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a vállalkozás az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. Bérelt telephely esetén határozatlan idejű, vagy legalább a továbbfoglalkoztatási időszak végéig szóló bérleti szerződéssel kell a vállalkozásnak rendelkeznie. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

– A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

– A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az üres álláshelyeit az OFA NKft. KarrierM állásportálon rögzíti, és együttműködik az OFA NKft.-vel az állásportál igénybevétele során. Az álláshelyek KarrierM állásportálon való rögzítése minden vállalt álláshely esetén kötelező.

– A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.

– A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalóktól beszerzi a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy foglalkoztatásukkal összefüggésében keletkezett dokumentumokat (a továbbadott támogatással összefüggő munkaadó együttműködési kötelezettségek teljesítése céljából), a munkáltató elektronikus úton a Kincstár felé továbbítja. Az adatkezelés tudomásulvételéről szóló nyilatkozat jelen Közlemény 1. sz. melléklete. Az új munkavállaló által aláírt nyilatkozatot a munkaszerződéssel együtt kell a támogatott vállalkozásnak benyújtania.

– A projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint a támogatott KKV-nak adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport (új munkavállalók) tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el. Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való kilépéskor kérdőívet szükséges kitöltetni a KKV-nak, majd a megadott adatokat az első időközi kifizetési igénylés, a második időközi kifizetési igénylés, illetve a záróelszámolás keretében fel kell tölteni. A támogatási kérelem benyújtásával a KKV ezen feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja.

– A támogatott vállalkozásnak a működési tevékenységéhez szükséges megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkeznie kell. A támogatott vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik a vállalt foglalkoztatás és fejlesztések alakulására vonatkozóan.

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások:

1) Támogatásban azon KKV-k részesülhetnek, amelyek

a) rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő) beszámolóval lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,

c) jogi forma szerint az alábbi kategóriákba tartoznak:

i. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – 1 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

ii. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

iii. szövetkezetek (121 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

d) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

e) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

f) a 651/2014/EU Bizottsági Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;

2) A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

3) A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor a vállalkozásnak rendelkeznie kell saját bankszámlával, illetve a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy meghatalmazottjának ügyfélkapu regisztrációval.

4) A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatott vállalkozás költségei elszámolhatóságának kezdete és vége:

A költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének napja, vagyis az új munkavállaló foglalkoztatásának megkezdésének napja:

– legkorábban a támogatási kérelem benyújtását követő nap,

– legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon, de legkésőbb 2022. március 1-ig.

A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a foglalkoztatás fenntartására vonatkozó kötelezettség lezárultát követő 30 nap, de legkésőbb 2023. július 31.

A vállalkozások számára nyújtott bérköltség támogatással kapcsolatos szabályok:

Bértámogatás: A KKV kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalójának munkabére és jogszabályban meghatározott bérpótlékai, valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulás mértéke. A bértámogatás elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) A bérköltség és jogszabályban meghatározott bérpótlékok támogatott összege maximum havonta bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (mely a Közlemény megjelenésekor 15,5%), azaz a Közlemény meghirdetésének időpontjában havonta összesen 356 895 Ft/fő/hó.

b) A támogatást igénylő az a) pontban meghatározottnál magasabb bért is megállapíthat az új munkavállaló részére, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 2. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az a) pontban meghatározott bérköltség feletti bérköltség nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

c) A támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül. A támogatást igénylő részére megítélt támogatás nem minősül bevételnek.

A vállalkozások számára nyújtott átalány támogatással kapcsolatos szabályok:

A támogatást igénylő vállalkozás a 2. pontban leírtaknak megfelelően az új munkavállalók bérköltségének minimum 30%-a, maximum 40%-a mértékéig terjedő átalányban részesül az alábbi költségek fedezetére:

– Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint

– Eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást- közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

– Immateriális javak beszerzése: harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

A támogatott vállalkozás az átalány támogatást a fenti tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezése céljából kapja. A támogatott vállalkozások részéről nem szükséges a fenti költségekről elszámolási bizonylat benyújtása a támogatás folyósításához az átalány jelleg miatt.