Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban – VEKOP-8.3.2-18

A pályázat célja a 25 év alatti pályakezdő gyakornok alkalmazása során keletkező költségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges eszközök beszerzése) kompenzálása a pályázaton győztes KKV-k számára a Közép-Magyarországi Régióban.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:  2018. augusztus 31. 8:00 és 2018. október 1. 14:00 között, valamint 2018. október 19. 8:00 és 2018. december 6. 14:00 között. A támogatási kérelmek egyszerűsített eljárásrendben, beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

A rendelkezésre álló forrás: 0,9 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-160 db.

Az igényelhető támogatás: Minimum 2 300 000 forint, maximum 10 000 000 forint.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 80 %-a. A támogatási intenzitás megváltozott munkaképességű munkavállaló foglakoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetében 75 %, hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás, foglakoztatásával járó többletköltség ellentételezése esetén 50 %, a többi esetben 100 %.

Önerő: A támogatást minimum 20% önerővel ki kell egészíteni, azaz a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely nem lehet kevesebb, mint az igényelt támogatás 20%-a. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Előleg: Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 5 millió Ft. Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség. Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke 100 % lehet.

A támogatást igénylők köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

af) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány ahhoz előzetesen hozzájárult

b) Jogi forma szerint

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó)

bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

bd) szövetkezetek (121 – szociális szövetkezetek, 128 – foglalkoztatási szövetkezet, 129 – egyéb szövetkezet)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Célcsoporttal szembeni elvárások

– 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában,

– iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

– a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,

– a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve ha regisztrált az Ifjúsági Garancia programban és a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzi meg a támogatási kérelem benyújtását.

– a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási (Kerületi) Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Gyakornokok foglalkoztatása:

A jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

b) Vállalati gyakornoki mentori tevékenység:

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki mentorként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Az a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését, átalakítását.

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében – amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos véleménye indokolja – a munkába járást segítő vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

Elszámolható költségek:

1) Gyakornokok foglalkoztatása:

a) Célcsoport támogatásának költségei

 A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a bruttó 300.000 forintot.

 A támogatást igénylő az 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb bruttó 300.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

 Ha a támogatást igénylő a támogatást igénylő gyakornoka részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését.

 A vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.

aa) Célcsoport személyi jellegű ráfordításai

 bérköltség (munkaviszony);

 munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre.

ab) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornokok foglalkoztatása

 megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;

 a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

2) Vállalati gyakornoki mentor foglalkoztatása:

a) Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége

aa) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A vállalati gyakornoki mentor esetében az elszámolható költség összege mentoronként maximum havi bruttó 80.000 forint legfeljebb 18 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra. A havi 80.000 forintos elszámolható költségbe az alábbiak tartozhatnak:

 bérköltség (munkaviszony);

 természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;

 nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 vállalkozói kivét (egyéni vállalkozók esetében és csak abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki mentor) a vállalati gyakornoki mentornál meghatározott mértékig;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

Amennyiben a vállalati gyakornoki mentor hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy személyi jellegű ráfordítása hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként kerül elszámolásra, a foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt számolható el.

3) Adminisztrációs feladatok ellátása:

Amennyiben a munkaszerződés tartalmazza, hogy a munkáltató téríti a munkavállaló munkába járásának költségét

a) Általános (rezsi) költség a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak vonatkozásában

aa) Általános (rezsi) költség

 dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

 postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek;

 közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

 irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

 biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

 bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

 vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei.

4) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei:

a) Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

aa) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

5) Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

aa) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.

b) Beruházáshoz kapcsolódó költségek

A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás elszámolható mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át, azonban önerőből ennél magasabb arány is betervezhető.

ba) Eszközbeszerzés költségei

 Tárgyi eszközbeszerzés: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki

munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő, indokolt beszerzések. Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc, gurulós konténer beszerzése támogatható.

 Megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a tárgyi eszköz beszerzések köre kiterjed a foglakoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

bb) Immateriális javak beszerzése

 Szoftver, licence költségei: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges beszerzések, a megfelelő gyakornoki munkafeltételek, gyakornok foglakoztatásának biztosításához szükséges beszerzések.

 Immateriális jószágként aktivált, a jelen felhívás 8. pontjában szakmai mellékletként meghatározott TESZOR-listában szereplő szoftver, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő indokolt beszerzések.

6) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához:

a) Beruházáshoz kapcsolódó költségek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint

A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez. A beruházás elszámolható mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át, azonban önerőből ennél magasabb arány is betervezhető.

aa) Építéshez kapcsolódó költségek: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles vagy engedélyköteles infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása. Építési engedélyköteles beruházás csak azzal a feltétellel támogatható, ha az alátámasztottan a gyakornoki foglalkoztatással összefügg, és a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor építési engedéllyel rendelkezik.

Az építéshez kapcsolódó költségek ERFA-típusú tevékenységnek és költségnek minősül. Az ERFA-átjárhatóság maximális mértéke nem haladhatja meg a teljes projekt elszámolható költségének 10%-át, az átjárhatóság terhére tervezett beszerzéseket a költségvetésben, ill. szöveges indoklásában meg kell jelölni.

7) Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása:

a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a segítés ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig. Az elszámolható költség maximális összegébe az alábbiak tartozhatnak:

 bérköltség (munkaviszony);

 természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;

 nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2021. július 31-ig. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2021. október 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Kötelező vállalás: A gyakornok teljesítményértékelése a vállalati gyakornoki kapcsolattartó által, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkező, a támogatást igénylőnél legalább egy éve munkaviszonyban lévő és legalább kettő év munkatapasztalattal rendelkező szakember.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében infrastrukturális beruházást tartalmazó projekt esetében 3 évig, infrastrukturális beruházást nem tartalmazó projekt esetében 1 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenn kell tartani.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt, illetve a mérlegfőösszeget.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Aki vagy amely egyéni vállalkozó a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll.