Gyakornoki program pályakezdők támogatására – GINOP-5.2.4-16

A pályázat célja a 25 év alatti pályakezdő gyakornok alkalmazása során keletkező költségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges eszközök beszerzése) kompenzálása a pályázaton győztes KKV-k számára.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között. A támogatási kérelmek egyszerűsített eljárásrendben, beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

A rendelkezésre álló forrás: 30 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000 – 9000 db.

Az igényelhető támogatás: Minimum 2 300 000 forint, maximum 30 000 000 forint.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatási intenzitás megváltozott munkaképességű munkavállaló foglakoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetében 75 %, hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás, foglakoztatásával járó többletköltség ellentételezése esetén 50 %, a többi esetben 100 %.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.A támogatást igénylőnek – hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft. Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség. Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke 100 % lehet.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

– rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

– az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

– mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

– azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja (a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány előzetesen hozzájárult).

Jogi forma szerint:

– kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

– SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)

– kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

– szövetkezetek (12)

Célcsoporttal szembeni elvárások

– 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában,

– iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

– a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,

– a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve ha regisztrált az Ifjúsági Garancia programban és a a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzi meg a támogatási kérelem benyújtását.

– a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Gyakornokok foglalkoztatása

A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 250.000 forintot (az ezt meghaladó részt saját forrásból kell fedezni).

– bérköltség (munkaviszony);

– munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

– megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;

– a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;

– a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység

A projekt megvalósítása során szakember(ek) kijelölése és foglalkoztatásának támogatása:

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében az elszámolható költség összege kapcsolattartónként maximum havi 80.000 forint legfeljebb 18 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra. A havi 80.000 forintos elszámolható költségbe az alábbiak tartozhatnak:

– bérköltség (munkaviszony);

– természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés figyelemmel a Felhívás 3.4.1.1. ca) pontjára;

– nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

– vállalkozói kivét (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig;

– a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

Adminisztrációs tevékenység

Általános (rezsi) költség a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak vonatkozásában

– dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

– postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek;

– közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

– irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

– biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

– bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

– vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei.

Csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása

Eszközök, immateriális javak beszerzése

Csak a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése támogatható!

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.

Beruházások:

– Tárgyi eszközbeszerzés: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő, indokolt beszerzések. Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése támogatható.

– Megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a tárgyi eszköz beszerzések köre kiterjed a foglakoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

– Szoftver, licence költségei: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges beszerzések, a megfelelő gyakornoki munkafeltételek, gyakornok foglakoztatásának biztosításához szükséges beszerzések.

– Immateriális jószágként aktivált szoftver, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő indokolt beszerzések.

A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Csak a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás támogatható!

Építéshez kapcsolódó költségek: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles vagy engedélyköteles infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása.

A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át. Az építéshez kapcsolódó költség nem haladhatja meg az összköltség 10 %-át.

Munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében vehető igénybe, indokolt esetben.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a segítés ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig:

– bérköltség (munkaviszony);

– természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;

– nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

– a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

Költségkorlátok:

Jelen felhívás keretében az „Általános (rezsi) költségek” és a „Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége” közvetett költségek. Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége esetén – a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig. Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória. A „Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége” nem haladhatja meg a projekt összköltségének 0,5 %-át, az „Általános (rezsi) költségek” pedig 1 %-át.

A beruházásokra elszámolható költségek nem haladhatják meg a projekt összköltségének 25 %-át, ezen belül az építési költségek a projekt összköltségének 10 %-át.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2021. július 31-ig. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2021. október 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Kötelező vállalás: A gyakornok teljesítményértékelése a vállalati gyakornoki kapcsolattartó által, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkező, a támogatást igénylőnél legalább egy éve munkaviszonyban lévő és legalább kettő év munkatapasztalattal rendelkező szakember.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében infrastrukturális beruházást tartalmazó projekt esetében 3 évig, infrastrukturális beruházást nem tartalmazó projekt esetében 1 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenn kell tartani.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt, illetve a mérlegfőösszeget.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Aki vagy amely egyéni vállalkozó a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll.