Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása – GINOP 1.2.7-17

A pályázat célja gyors növekedésű KKV-k beruházásainak, technológia- és rendszer-fejlesztéseinek támogatása 25-500 millió forinttal.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján szakaszosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.
Az alábbi értékelési szakaszok határnapjáig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2017. szeptember 14. – 2017. október 19.
• 2018. február 15. – 2018. március 15. (A pályázatok beadási lehetősége átmenetileg szünetel)

A rendelkezésre álló forrás: 8,654 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db.

Az igényelhető támogatás: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória mikro- és kisvállalkozás középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás/ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Dél-Dunántúl 50% 50%
Észak-Magyarország 50% 50%
Észak-Alföld 50% 50%
Dél-Alföld 50% 50%
Csekély összegű támogatás Konvergencia régióban 50% 50%

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, illetve csekély összegű támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% önerővel kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta.

a1/a2 ≥ 1,05 vagy a0 / a2 ≥ 1,05

ahol a0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;

ahol a1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;

ahol a2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;

d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,5 milliárd forint volt;

e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el (az előminősítés folyamata 2017. augusztus 14-től kezdve indul);

f) amelyek beszállító KKV-k;

Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére. A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz.

A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés másolatának benyújtásával, és az integrátor vagy gyártó nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég részéről hivatalos aláírási formában készüljön.

g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. július 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

A projekt keretében kizárólag a mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti, az Irinyi Tervben kiemelt feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. A támogatási kérelemben az Irányító Hatósághoz való benyújtásakor a GINOP-1.1.4-16 felhívás előminősítési rendszerének keretében elfogadott projekt koncepcióban megadott költségtervtől kizárólag adminisztratív (pl. árfolyameltérés, jogszabályváltozás, kitöltő programbeli előírás, téves számviteli besorolás kijavítása) okból lehet eltérni, a költségterv szakmai szempontú módosítására nincs lehetőség.

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

d) Információs technológia-fejlesztés

e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 55%-át, a d) pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e) és f) pontokban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Elszámolható költségek:

Beruházási költségek:

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

c) A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás 3.1.2 b) pontjához kapcsolódóan:

 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége.

Építéshez kapcsolódó költségek

a) Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

aa) az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 épületgépészeti gépek,

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 szennyvíztároló,

 szellőzési, légfrissítő berendezések,

 felvonók,

 iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),

 hűtőkamra,

 siló,

 ipari kapuk,

 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

ab) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége:

 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések,

 a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése,

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.2. d) pontja alapján:

 alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

 immateriális javak (licenc) költségei,

 testreszabás költségei,

 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

 a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

a) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költség:

 rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

 Támogatható rendszerek:

– ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,

– ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,

– MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 20000 informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,

– MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) szerinti terméktanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása,

– MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általános követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és akkreditálása,

– MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre vonatkozó általános feltételek) szerinti személyzettanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása,

– ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,

– EN 16001 Energiairányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.

 Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég olyan Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének olyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelműen jogosulttá teszi a felkészítőt a támogatási kérelemben megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választott tanúsító vagy hitelesítő olyan cég vagy természetes személy lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakított rendszer auditját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség végzi. A felkészítő és a tanúsító cégnek már a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásoknak, pl. folyamatban lévő akkreditáció nem fogadható el.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylőnek az a) és a b) pontban foglalt kötelező vállalások közül egy feltétel teljesítése kötelező.

Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő az aa) vagy ab) vagy az ac) pontokban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget a bázis árbevételhez képest ?1+?2−2∗?0≥?

VAGY

ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot a bázis árbevételhez képest ?2?0≥1,05

VAGY

ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot a bázis árbevételhez képest ?1+?22∗?0≥1,05

a1, a2: a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első, illetve második üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

a0: a bázisárbevétel, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

t: a kifizetett támogatási összeg forintban

A projekt fizikailag befejezettnek minősül, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

b) Üzemi/üzleti eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

Alkalmazandó képlet: T * 0,30 ≤Ü2 – Üb

Ahol:

Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben

Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projektmegvalósítás befejezését közvetlenül követő 2. üzleti évben

T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemben bemutatott fejlesztését egy komplex projekt részeként valósítja meg, azaz a jelen felhívásban támogatott tevékenységek mellett az alábbi tevékenységek legalább egyike megvalósul, vagy megvalósításra került és a támogatási kérelemben bemutatásra kerül azok egymáshoz kapcsolódása:
– Külpiacra jutás és piaci megjelenés
– Ipari folyamatok digitalizációjához hozzájáruló technológiai beszerzések
– A folyamatok automatizálása, korszerű vállalati IT megoldások bevezetése
– Kísérleti fejlesztés, prototípusfejlesztés, K+F-hez kapcsolódó eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés, immateriális javak beszerzése, iparjogvédelem
– Képzés, kompetenciafejlesztés
– GINOP pénzügyi eszközök igénybevétele.

Fenntartási kötelezettség: A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

Az Irinyi Tervben kiemelt, a Felhívás keretében fejleszthető tevékenységek listája

* Az ezen szakágazatokban megvalósítani kívánt fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás*
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása*
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása*
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás*
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás*
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása*
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*
1041 Olaj gyártása*
1042 Margarin gyártása*
1051 Tejtermék gyártása*
1052 Jégkrém gyártása*
1061 Malomipari termék gyártása*
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása*
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása*
1072 Tartósított lisztes áru gyártása*
1073 Tésztafélék gyártása*
1081 Cukorgyártás*
1082 Édesség gyártása*
1083 Tea, kávé feldolgozása*
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása*
1085 Készétel gyártása*
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása*
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása*
1091 Haszonállat-eledel gyártása*
1092 Hobbiállat-eledel gyártása*
1101 Desztillált szeszes ital gyártása*
1102 Szőlőbor termelése*
1103 Gyümölcsbor termelése*
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása*
1105 Sörgyártás*
1106 Malátagyártás*
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása*
1610 Fűrészárugyártás
1629 Pellet gyártása fából, illetve kávé- vagy szójababhulladékból tüzelőanyag céljára
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártás
2540 Fegyver-, lőszergyártás
2561 Fémfelület kezelése
2562 Fémmegmunkálás
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2651 Mérőműszergyártás
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártás
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártás
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása
2910 Közúti gépjármű gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása
3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása
3250 Orvosi eszköz gyártása
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység