Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019 – NEA-19-EG

Egyszerűsített pályázat helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára, kizárólag az alapcél szerinti tevékenységeikhez kapcsolódó költségeinek a fedezésére 100-200 ezer forintos hozzájárulás révén.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatás keretösszege:

Kollégium Pályázati keretösszeg
Közösségi környezet kollégium 199 728 000 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 199 728 000 Ft
Nemzeti összetartozás kollégium 199 728 000 Ft
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 199 728 000 Ft
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 199 728 000 Ft

 A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatási előleg formájában. A támogatás összege 100 000 – 200 000 forint. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %. Pályázati díj: 2000 forint.

Támogatható tevékenységek:

A támogatást a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet az alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

Elszámolható költségek:

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.

Dologi kiadások

A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

A2. Adminisztráció költségei

A3. PR, marketing, kommunikációs költségek

A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei

A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei

A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

Személyi jellegű kiadások (kizárólag magánszeméllyel kötött szerződés alapján)

B1. Bérköltség

B2. Ösztöndíj

B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költsége

B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony költségei

B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

Felhalmozási kiadások

C1. Tárgyi eszköz beszerzés költségei

C2. Immateriális javak beszerzésének költségei

C3. Saját tulajdonú ingatlan felújításának költségei

Térítésmentes hozzájárulás (közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása)

Pályázók köre:

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: szövetség vagy alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).

A hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;

b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;

c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; (országos hatókörű szervezetek nem indulhatnak ezen a pályázaton).

Egyszerűsített támogatásra pályázhat az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely

a) a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkezik,

b) a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és

c) az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási igényt.

Az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

NEA-KK-19-EG Közösségi környezet kollégium

 audio- és telekommunikáció,

 elektronikus hírközlés,

 fogyasztóvédelem,

 informatika,

 ismeretterjesztés,

 közművelődés,

 kulturális tevékenység,

 szak- és felnőttképzés,

 társadalmi párbeszéd,

 település és közösségfejlesztés,

 tudomány és kutatás.

NEA-MA-19-EG Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme,

 élet és vagyonbiztonság,

 hobbi és sport,

 közbiztonság,

 közrend és közlekedésbiztonság védelme,

 mentés és katasztrófa-elhárítás,

 önkéntes tűzoltás,

 szabadidő.

NEA-NO-19-EG Nemzeti összetartozás kollégium

 a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,

 a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,

 a vallási tevékenység elősegítése,

 az emberi és állampolgári jogok védelme,

 az európai integráció elősegítése,

 egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc),

 hagyományápolás.

NEA-TF-19-EG Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 adományosztás,

 családsegítés,

 egyéb nonprofit tevékenységek,

 természet- és környezetvédelem,

 hátrányos helyzetű rétegek segítése,

 időskorúak gondozása,

 nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,

 rehabilitációs foglalkoztatás,

 szakmai és érdekképviselet,

 szociális tevékenység,

 polgári védelem.

NEA-UN-19-EG Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 betegségmegelőzés,

 egészségmegőrzés,

 gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 gyermek- és ifjúságvédelem,

 gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

 kábítószer-megelőzés,

 képességfejlesztés,

 nevelés és oktatás.

Támogatási időszak:

  1. április 01. – 2020. március 31.

Beadási határidők:

Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2019. február 25. – 2019. március 27.
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2019. február 26. – 2019. március 28.
Nemzeti összetartozás kollégium 2019. február 27. – 2019. március 29.
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2019. február 28. – 2019. március 30.
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2019. március 1. – 2019. március 31.

A pályázatokat beadási sorrendben bírálják el.

Nem támogatható a pályázó:

– amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek

– amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek

– amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,).2 alapján 3.000.000 Ft feletti látványcsapatsport támogatásban részesültek;

– azon civil szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.”című pályázati kiírások keretében (NEA-19-Ö kategóriák keretében) pályázatot nyújtottak be, azok jelen pályázati kiírás keretében pályázat benyújtására nem jogosultak.