Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020 – NEA-20-EG

Egyszerűsített pályázat helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek számára, kizárólag az alapcél szerinti tevékenységeikhez kapcsolódó költségeinek a fedezésére 100-200 ezer forintos hozzájárulás révén.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatás keretösszege:

Kollégium Pályázati keretösszeg
Közösségi környezet kollégium 246 233 000 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 246 233 000 Ft
Nemzeti összetartozás kollégium 246 233 000 Ft
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 246 233 000  Ft
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 246 233 000  Ft

 A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatási előleg formájában. A támogatás összege 100 000 – 200 000 forint. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %. Pályázati díj: 2000 forint.

Támogatható tevékenységek:

A támogatást a pályázó az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

Elszámolható költségek:

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák,

bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási

időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.

A Dologi kiadások

A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

A2. Adminisztráció költségei

A3. PR, marketing, kommunikációs költségek

A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei

A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei

A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

B Személyi jellegű kiadások (kizárólag magánszeméllyel kötött szerződés alapján)

B1. Bérköltség

B2. Ösztöndíj

B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költsége

B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony költségei

B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

C Felhalmozási kiadások

C1. Tárgyi eszköz beszerzés költségei

C2. Immateriális javak beszerzésének költségei

C3. Saját tulajdonú ingatlan felújításának költségei

D Térítésmentes hozzájárulás (közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása)

Pályázók köre:

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

szövetség vagy

alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).

A hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;

b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;

c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; (országos hatókörű szervezetek nem indulhatnak ezen a pályázaton).

Egyszerűsített támogatásra pályázhat az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely

a) a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkezik,

b) a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és

Az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

NEA-KK-20-EG Közösségi környezet kollégium:

A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd területén működő civil szervezetek.

NEA-MA-20-EG Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.

 NEA-NO-20-EG Nemzeti összetartozás kollégium

A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás.

NEA-TF-20-EG Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek, polgári védelem.

 NEA-UN-20-EG Új nemzedékek jövőjéért kollégium

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés területén működő civil szervezetek.

Támogatási időszak:

  1. április 01. – 2021. március 31.

Beadási határidők:

Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2019.11.18. – 2019. 12. 20.
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2019.11.18. – 2019. 12. 20.
Nemzeti összetartozás kollégium 2019.11.18. – 2019. 12. 20.
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2019.11.18. – 2019. 12. 20..
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2019.11.18. – 2019. 12. 20.

A pályázatokat beadási sorrendben bírálják el.

Nem támogatható a pályázó:

– amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek

– amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek

– amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,).2 alapján 3.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó látványcsapatsport támogatásban részesültek;

– azon civil szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.”című pályázati kiírások keretében (NEA-20-Ö kategóriák keretében) pályázatot nyújtottak be, azok jelen pályázati kiírás keretében pályázat benyújtására nem jogosultak.