Innovációs voucher – GINOP-2.1.4-15

A pályázat keretében a K+F+I tevékenységüket fejleszteni igyekvő  KKV-k kaphatnak 1-5 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást akár 100 %-os intenzitással, innovációs támogató szolgáltatások igénybevételére (például minőségtanúsítás, piackutatás, műszaki, tudományos tesztelés).

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2016. november 30. 9 órától 2018. november 30. 12 óráig. A pályázatok elbírálása a meghatározott tartalmi értékelési szempontok szerint folyamatos értékelés keretében, pontozás alapján történik.

A rendelkezésre álló forrás: 163 millió forint.

Az igényelhető támogatás: 1 millió – 5 millió forint vissza nem térítendő forrás.

Támogatási intenzitás:Az innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a lehet. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

A támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylő a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2-es prioritás keretében nem részesült támogatásban, nincs folyamatban elbírálás vagy támogatási kérelmet nem nyújtott be.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. december 31.

Támogatható tevékenységek:

Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

Innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele:

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Innovációs támogató szolgáltatások: irodahelyiség, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, laboratórium használata, minőségtanúsítás, hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából.

Elszámolható költségek:

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:
Innovációs támogató szolgáltatások hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából:
– műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele közszféra szervezeti formában működő a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősülő szervezet vagy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által nyilvántartásba vett akkreditált szervezet, vagy minősített innovatív vállalkozás bevonásával egy adott műszaki és/vagy technológiai bizonytalanságot jelentő probléma megoldására, amelyet a támogatást igénylő a saját kapacitásai és tudása révén megoldani nem képes.
– minősített innovatív vállalkozás vagy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által nyilvántartásba vett akkreditált szervezet bevonásával tanúsítás biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás: Jelen Felhívás esetében nem releváns.

Fenntartási kötelezettség: Jelen Felhívás esetében nem releváns.

Nem támogatható az a pályázó:

Amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, vagy ha a támogatást igénylő.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 1. prioritása keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.