Ipari parkok fejlesztése – GINOP 1.2.4-16

A kiíráson az ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztésére, működtetéséhez és a betelepülő kkv-k számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzésére, épület építésére, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni a magántulajdonban lévő, konvergencia régiók területén található ipari parkoknak. A fejlesztésekre 5-700 millió forintos vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A pályázat benyújtható: 2016. május 17-től 2018. május 17-ig. A pályázatok standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra a tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2016. július 19.

– 2016. július 19-ét követően minden hónap utolsó keddi napja.

– 2017. november 28.

– 2017. november 28-át követően 2018. január 16. 12 óra

– 2018. január 16-át követően minden hónap utolsó keddi napján 12 óráig.

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége az Éves Fejlesztési Keret folyamatban lévő módosítása miatt átmenetileg szünetel. A támogatási kérelmeket 2018. február 27. 12.00-ig lehet benyújtani.

A rendelkezésre álló forrás: 2,36 milliárd forint, melyből várhatóan 16-50 darab pályázat lesz támogatható.

Az igényelhető támogatás: 5-700 millió forint vissza nem térítendő támogatás.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 175 millió Ft.

A támogatást igénylők köre:

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek
a. „Ipari Park” illetve „Tudományos és Technológiai Park” cím birtokosai, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek Tudományos- és Technológiai Park címmel (a nemzetgazdasági miniszter által, a 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az ipari parkokról 5. § (1)-ban meghatározott írásbeli értesítés kézhezvételétől; VAGY

b. „Ipari Park” illetve „Tudományos és Technológiai Park” üzemeltetői.

b) amelyek, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

c) amelyek, vagy amelyeknek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

d) amelyek, vagy amelyeknek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel vagy mérlegfőösszeg összege a támogatási kérelemben szereplő elszámolható összköltséget meghaladja.

e) amelyek az érintett „Ipari Parkban” illetve „Tudományos és Technológiai Parkban” székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel (az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok esetében) rendelkeznek.

Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 122 Takarék- és hitelszövetkezet
g) 123 Iskola szövetkezet
h) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
i) 126 Biztosító szövetkezet
j) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
k) 129 Egyéb szövetkezet
l) 141 Európai részvénytársaság (SE)
m) 142 Európai szövetkezet (SCE)
n) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021.12.31, a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása;

b) Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park illetve tudományos és technológiai park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése és a meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, valamint a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása

d) Az ipari park illetve tudományos és technológiai park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése;

e) Az ipari park illetve tudományos és technológiai park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése

f) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése az ipari park, illetve tudományos és technológiai park területén – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg.

g) A helyi szabályozásnak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.

h) Megújuló energiaforrások használatára alkalmas berendezések beszerzése (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az ipari park illetve tudományos és technológiai park és az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.

i) Projekt-előkészítés költségei

j) Projektmenedzsment költségei

k) Marketing tevékenység

l) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Önállóan kizárólag a d) pontban meghatározott tevékenységek támogathatóak.

Az  a) – c) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 80%-át érhetik el.
A b) és d) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen minimum a projekt összköltségének 25%-át el kell érjék.
Az e) – l) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 60%-át érhetik el.

Elszámolható költségek:

Amennyiben a fejlesztéssel érintett ipari parkban nagyvállalkozás működik, a teljes területet érintő költségeket arányosítani kell a nagyvállalkozások által használt terület/teljes használatba adható terület arányában. A teljes területet érintő költségek nagyvállalkozásokra jutó része nem elszámolható költségnek minősül.

Projektelőkészítés költségei

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
– megvalósíthatósági tanulmány
– környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat
– egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
– egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
– műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja
– a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel költségei
– szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás
– szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége
– társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek

b) Közbeszerzés költsége – Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 1%.
– közbeszerzési szakértő díja
– közbeszerzési eljárás díja

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Csak a felhívás Támogatható tevékenységek a), b) c), f) és g) pontjaiban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan:
a) Terület-előkészítési költség

b) Építés (átalakítás, bővítés, korszerűsítés) költségei
– Új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) korszerűsítése.
– Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos költségek számolhatóak el:
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
 őrző-védelmi hálózat;
 gázhálózat, gázfogadó állomás;
 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
 hulladékkezelő létesítmények;
 átereszek, vízi létesítmények;
 informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
 a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;
 a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
 iparvágány; (A fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik)                                                         vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj);
 elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése
 bontás költségei kizárólag a Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás jogcímen felmerült költségek esetében

Csak a Támogatott tevékenységek d) pontjaban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan:

c) Eszközbeszerzések költségei
– új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések költségét is (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka), amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is
– eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
– ideértve a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) – amelyekre a minimum nettó 200.000 Ft értékhatárra vonatkozó fenti szabály nem vonatkozik – a Felhívás 3.1. h) pontjához kapcsolódóan:
 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége.
– információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése.
– Közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat

Csak a Támogatható tevékenységek e), pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan:

d) Immateriális javak beszerzése (vagyoni értékű jog, szoftver, egyéb szellemi termék)
– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
 termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
 immateriális javak (licenc) költségei,
 testreszabás költségei,
 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál érvényes regisztrációval rendelkező, műszaki ellenőrzésre vonatkozó megfelelő jogosultsággal bíró műszaki ellenőr)

b) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
– egyéb mérnöki szakértői díjak

c) Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei – Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 5 %.
– social media használatának marketing költsége,                                                                                                     – egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,
– külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,
– média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége,
– marketingstratégia kidolgozásának költsége.

d) Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának költsége
A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei, melyek csak a támogatói döntést követően számolhatók el a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.
A nyilvánosság biztosításának költségeinek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%.
A nyilvánosság biztosítása a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben foglaltak szerint kötelező, azonban a támogatást igénylő választhat, hogy a projekt keretében el kívánja-e számolni annak költségét.

Projektmenedzsment költségek:

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
I. bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan
II. személyi jellegű egyéb költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a
Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A menedzsment
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre
fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű
kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.
III. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át, és legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A fejlesztés megvalósulási helyszínének:

– többségi magántulajdonban lévő „Ipari Park” címmel illetve „Tudományos és Technológiai Park” címmel rendelkező területen kell elhelyezkednie.

– a támogatást igénylő, illetve a támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása többségi tulajdonában álló területnek kell lennie.A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az „Ipari Park” címmel rendelkező, a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület.

Kötelező vállalás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a támogatási kérelemben megadott bázisértékhez képest nő az ipari park illetve tudományos és technológiai park alapterületének kihasználtsága, betelepítettsége.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja.