Iparjog – GINOP-2.1.3-15

A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása, hazai, de nem közép-magyarországi KKV-k, költségvetési szervek és azok intézményei, valamint non-profit gazdasági társaságok számára.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2015. szeptember 24-től 2018. szeptember 25-ig. A pályázatok egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatos értékelés keretében kerülnek elbírálásra. A pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő, minimum pontszámot elért pályázatok támogathatóak.

A rendelkezésre álló forrás: 251 millió forint.

Az igényelhető támogatás: 1 millió – 6 millió forint vissza nem térítendő forrás.

Támogatási intenzitás: A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.

Önerő: Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatói okiratban rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból, illetve az államháztartás alrendszereiből származó egyéb idegen forrásból köteles biztosítani, mivel a támogatás összege nem követi a költségek emelkedését. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

A támogatást igénylők köre:

– Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei. Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.

– Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei-

– Jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

 1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, védjegy szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző), b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét (Használati minta esetén nem releváns).
 2. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, védjegy szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént(Használati minta esetén nem releváns).
 3. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki a) a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis.1 szabály (http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/PCT_VSZ_egyseges_szerkezet.pdf) alapján kiállított írásos véleményt – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – , vagy b) a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi elővizsgálati jelentést – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – csatolja.
 4. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki az európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.
 5. Szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos tevékenység megvalósításához támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
  a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja, valamint
  b) rendelkezik
  – megadott hazai vagy külföldi iparjogvédelmi bejelentéssel, melynek igazolását a támogatási kérelemhez csatolja, vagy
  – már benyújtásra került hazai vagy külföldi iparjogvédelmi bejelentéssel, mely esetben csatolja a támogatási kérelemhez az illetékes hatóság által kiállított, a bejelentés benyújtásának megtörténtét alátámasztó hatósági igazolást, valamint az SZTNH által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.
 6. Védjegyoltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:
  Hazai, külföldi (nemzetközi) és európai uniós védjegybejelentés, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek esetében támogatást csak olyan vállalkozástámogatást igénylő kaphat, aki a) a védjegybejelentést tette, illetve jogutódlás esetén a jogutódja, valamint
  b) csatolja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatási jelentést, amely igazolja, hogy nincs olyan ok, amely a megjelölés védjegykénti lajstromozását várhatóan megakadályozná.

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónapon belül. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 2020. december 31.

Támogatható tevékenységek:

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:
a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás, védjegykutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket (önállóan nem támogatható);
b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
d. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
e. Európai szabadalom hatályosítása;
f. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek;
g. Európai uniós védjegybejelentés;
h. Védjegybejelentéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása.

II. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:
a. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.
b. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések.

Elszámolható költségek:

Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek
Hazai oltalomszerzés esetén:
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
i) A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:
 újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,
 oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 350.000 Ft/eljárás,
 dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás,
 érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,
 kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok költsége (nem ügyvivői szakmai): legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.
ii) Védjegyoltalom megszerzésével összefüggésben
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás költsége,
 a Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, ügyvéd , illetve Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás (bejelentés elkészítése, , az ügyfél képviselete a hatóság előtt) költsége: legfeljebb 150.000 Ft/eljárás,
 a megjelöléssel kapcsolatos tervezési és grafikai szolgáltatások igénybevételének költsége: legfeljebb 150.000 Ft/eljárás,
 A védjegyoltalomhoz kapcsolódó áru- vagy szolgáltatás tekintetében végzett piackutatás költsége: legfeljebb 10 Ft/karakter, de max. 600.000 Ft értékben.. A piackutatási tevékenység végterméke egy szakértői tanulmány, amelynek empirikus alapját legalább 1 fókuszcsoportos, vagy legalább 10 db mélyinterjús adatfelvételnek, vagy hagyományos vagy online kérdőívnek kell képeznie,
iii) hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján:
 bejelentési és kutatási díj,
 bejelentési díj,
 írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja),
 megosztási díj,
 módosítási díj,
 vizsgálati díj,
 megadási díj,
 fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra)
 gyorsított eljárás és különleges gyorsított eljárások iránti kérelmek díja.
Külföldi (nemzetközi, európai) oltalomszerzés esetén:
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
i) A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:
 újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 120.000 Ft/eljárás,
 oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 220.000 Ft/eljárás,
 dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 70.000 Ft/eljárás,
 érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére: legfeljebb 170.000 Ft/eljárás,
 külföldi ügyvivői közreműködés költsége: legfeljebb 250.000 Ft/eljárás,
 kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok (nem ügyvivői szakmai) költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.
ii) fordítási díj (2,0 Ft/karakter), de legfeljebb 350.000 Ft/eljárás
iii) Védjegyoltalom megszerzésével összefüggésben
 a Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda vagy ügyvéd, illetve Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás (bejelentés elkészítése, védjegykutatás, az ügyfél képviselete a hatóság előtt) költsége: legfeljebb 300.000 Ft/eljárás,
 a megjelöléssel kapcsolatos tervezési és grafikai szolgáltatások igénybevételének költsége: legfeljebb 150.000 Ft/eljárás,
 A védjegyoltalomhoz kapcsolódó áru- vagy szolgáltatás tekintetében végzett piackutatás költsége: legfeljebb 15 Ft/karakter, de max. 900.000 Ft értékben.. A piackutatási tevékenység végterméke egy szakértői tanulmány, amelynek empirikus alapját legalább 1 db, a célország(ok)ban végzett fókuszcsoportos, vagy legalább 10 db, a célország(ok)ban készített mélyinterjús adatfelvételnek, vagy hagyományos vagy online kérdőívnek kell képeznie.
iv) hatósági igazgatási szolgáltatási díjak:
 bejelentési díj:
o hazai elsőbbségi bejelentés díja
o külföldi bejelentés díja
 írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja, (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja)
 fordítási díj (2,0 Ft/karakter),
 kutatási díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat),
 vizsgálati díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat),
 továbbítási díj,
 nemzeti fázis indításának hatósági költségei,
 megadási díj,
 európai hatályosítási díj,
 fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra).
Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (3.1. II. pont szerinti tevékenységek esetén):
a) A szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivői iroda, ügyvéd, ügyvédi iroda, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vagy szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős uniós vagy tagállami államigazgatási szerv, illetve uniós vagy tagállami tulajdonban álló, szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős nonprofit gazdasági társaság, továbbá a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet által nyújtott szakértői szolgáltatás költsége:
i) A Szellemi vagyonértékelést előkészítő adatgyűjtés és konzultáció, valamint a szellemi vagyon értékelési jelentés elkészítésének díja;
ii) Szellemi vagyon audit jelentés elkészítésének díja.
A szellemi vagyon értékelés célja a vállalkozásnál potenciálisan meglévő szellemi tőke felmérése.

Költségkorlátok:

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében – a választott tevékenységek számától függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;

III. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Nem támogatgató az a pályázó:

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, vagy ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja.

Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.3-15 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.

Amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.