Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program – ÉLIP BFP

A program keretében nyújtott támogatások fő célja a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szervezet vállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalásának támogatása.

 

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatásban részesíthetők köre:

A 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 1. melléklet 87. sor E oszlopában foglaltak alapján gazdasági társaság, mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalatok. Nagyvállalatok kizárólag beszállítói szerepkörben támogathatók.

Az ÉLIP BFP felhívás célcsoportját azon vállalkozások alkotják, amelyek megfelelnek az alábbi működési jogosultsági kritériumoknak:

 1. rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel;
 2. mikro-, kis- vagy középvállalkozások, és nagyvállalatok (nagyvállalatként csak beszállítói szerepkörben);
 3. éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő;
 4. éves nettó árbevétele legalább 20 millió forint;
 5. az egy főre jutó éves személyi jellegű ráfordítás összege legalább 2 millió forint/év;
 6. végzett főtevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, vagy tevékenységük között az élelmiszeripari tevékenység jelen pályázati felhívás megjelenését megelőzően legalább 1 évig folyamatosan megtalálható, azaz TEÁOR besorolás szerint tevékenységi körük kiterjed a TEÁOR 10 és 11 főcsoportba bármely alcsoportjára, kivéve a 109-es alcsoportot;
 7. emellett támogathatók a primőr, feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékeket termelő (pl. paradicsom, gyümölcs, zöldség) mikro-, kis és középvállalkozások, valamint a halászati és akvakultúra termékek előállítását és/vagy feldolgozását végző mikro, kis és középvállalkozások. Utóbbi két kör kivételével azonban nem tartoznak a célcsoportba azok a vállalkozások, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenység éves nettó árbevételének aránya meghaladja a teljes éves nettó árbevétel 50%-át a felhívástól számított 3 lezárt év bármelyikében.

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei:

 1. fejlesztendő tevékenysége a Támogatásban részesíthetők köre 6. és 7. pontjai által meghatározott ágazatok valamelyikébe esik,
 2. kis és középvállalkozások esetében létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások (bevétel és állomány) adatait, (továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – nem haladja meg a 249 főt),
 3. a támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
 4. a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 5. a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
 6. támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja (nagyvállalatok esetében 5 év), és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti (a beruházást nem telepíti át),
 7. a támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia.
 8. Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő együttműködik az IFKA-val az előzetes fejlesztési projektterv összeállításában és ezt követően támogatás iránti kérelmét annak alapján nyújtja be.
 9. A projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a projekt keretében létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

Támogatható tevékenységek:

Az előirányzat terhére, az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program céljaival összhangban az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) A meglévőnél magasabb minőséget biztosító új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését lehetővé tevő gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártási megoldások beszerzését.

b) Információs technológia-fejlesztés.

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik. A primőr mezőgazdasági termékek előállítói esetében beleértendők az agrotechnológiai és a post harvest technológiák is.

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan és infrastruktúra beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, zöld mezős építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés.

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált minősített szakértőktől vagy tanácsadóktól

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, mely az alábbi lehetőségek közül választható: a 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás, a 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, valamint a 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti oktatás és képzés.

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Az előirányzatból önállóan az a)-d) alpontok támogathatók. Az e)-g) pontokban rögzített fejlesztési területek kiegészítő jellegű fejlesztésként kapcsolódhatnak az a)-d) alpontok, mint fő fejlesztési kezdeményezések bármelyikéhez.

A fejlesztendő tevékenységek a megvalósítani tervezett fejlesztés profilja szerint a TEÁOR kategóriák besorolásában főszabályként élelmiszeripari kategóriába eshetnek:

 • TEÁOR 10 Élelmiszergyártás – minden alkategória, kivéve 109 Takarmány gyártása
 • TEÁOR 11 Italgyártás – minden alkategória.

A támogatás összege, mértéke:

A teljes rendelkezésre álló keret a 2020-as költségvetési évben közel 35.000.000.000 Ft. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

A vissza nem térítendő támogatás maximális összege mikro és kisvállalkozások esetében 500 millió Ft, középvállalatok és nagyvállalatok esetében 2000 millió Ft.

A támogatási összeg 100%-a igényelhető előlegként.

Megvalósítási és fenntartási időszak:

A projektek megvalósítási időtartama

 • a kkv-k esetében legfeljebb 12 hónap, illetve amennyiben a projektnek része kutatási-fejlesztési, illetve építésitevékenység is, abban az esetben legfeljebb 24 hónap,
 • a nagyvállalatok esetében legfeljebb 24 hónap
 • környezeti hatástanulmány elkészítését igénylő beruházás esetében egységesen 24 hónap

Fenntartási időszak

A támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:

a) Regionális beruházási támogatás esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig, mikro, kis-és középvállalkozások vonatkozásában 3 évig

b) egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig;

c) egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig.

A támogatási kérelmek benyújtása:

2020. december 15. nap 15 órától 2021. február 28. nap 12 óráig valamennyi, a Programban való részvétel iránt érdeklődő koordinátor szervezetnek regisztrálnia szükséges a Támogató honlapján az erre a célra létrehozott online felületen (elip.ifka.hu) annak érdekében, hogy a Programban való részvétel iránt érdeklődő beszállítók, illetve potenciális beszállítók számára ismert legyen a Programban elérhető koordinátor szervezetek köre, megkönnyítve ezáltal a két fél közötti jövőbeli beszállítói együttműködés kialakítását.

A beszállítói oldalon a regisztráció 2021. január 11. 14 órától indul és legkésőbb 2021. február 28. nap 12 óráig elérhető.

A beszállítói regisztrációt követően minden pályázónak hivatalosan is jelentkeznie kell a Programba való részvételre, legkésőbb 2021. február 28. nap 12 óráig. az ÉLIP BFP megvalósításáért felelős Támogató honlapján, az erre a célra létrehozott online jelentkezési felületen (elip.ifka.hu). A Programba való online jelentkezés előfeltétele a támogatási kérelem beszállító általi későbbi benyújtásának.

Pályázónak a Programba való online jelentkezéssel egyidejűleg csatolnia szükséges egy élelmiszer kiskereskedelmi lánccal vagy egyéb koordinátor szervezet vállalkozással előzetesen megkötött, jövőbeli beszállítói együttműködést célzó szándéknyilatkozatot (együttműködési megállapodást). A mindként fél által aláírt szándéknyilatkozatot online formában, mellékletként szükséges feltölteni a Programba való beszállítói jelentkezés teljesítéséhez.

A 2020. évi keret vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására 2021. március 9. nap 14 órától van lehetősége 2021. április 15. nap 16 óráig azon beszállítóknak, akik rendelkeznek az IFKA szakmai támogatásával elkészített végleges fejlesztési tervvel.