K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – GINOP-2.2.1-15

A Felhívás célja a hazai vállalkozások (köztük nagyvállalatok), kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A pályázaton 350 millió – 2 Mrd forint közötti támogatás nyerhető el.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2015. november 30-től 2017. május 31-ig. A pályázatok elbírálása a meghatározott tartalmi értékelési szempontok szerint szakaszosan, pontozás alapján történik. Az értékelési határnapokig beérkezett pályázatokat együtt bírálják el.

A rendelkezésre álló forrás: 93,764  milliárd forint.

Az igényelhető támogatás: 350 millió – 2000 millió forint vissza nem térítendő forrás. Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie. Egy konzorciumnak maximum 5 tagja lehet. A konzorciumvezető kizárólag kis-, közép- vagy nagyvállalkozás lehet. A konzorciumvezetőnek a projekt költségvetésében az elszámolható költségeik minimum 40%-val kell részesednie. A konzorcium további tagjainak az elszámolható költségekre számított egyenkénti részaránya nem haladhatja meg az 50%-ot.

Támogatási intenzitás:

Amennyiben a kutató-tudásközvetítő szervezet állami finanszírozása nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke szerint állami támogatásnak, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%. A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra. Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint:

Támogatási kategória kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
Kutatásfejlesztési projektekhez nyújtott támogatás Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Ipari kutatás, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Kísérleti fejlesztés, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás (de minimis) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
Regionális beruházási támogatás Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 50% 50% 50%

Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.

Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van (350 millió és maximum 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás esetén minimum 2 fő).

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami vagy uniós támogatást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg:

Az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb:

-75 %-a

– 100 %-a lehet központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy a megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség (a konzorciumnak legfeljebb 5 tagja lehet). Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet. A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy vállalkozásnak és legalább egy költségvetési szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, amennyiben a törvény szerint kutatóhelynek minősül, vagy egyházi felsőoktatási intézménynek.

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

  1. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
  2. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
  3.  kettős könyvvitelt vezetnek, és
  4. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására

b) főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nem állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

c) állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok

d) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

e) 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók, melyek a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, valamint illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 2021. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés):

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i) munkabér, megbízási díj

ii) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria)

iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

A kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai csak akkor számolható el, ha a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettséggel rendelkeznek és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül. Távmunkára nincs lehetőség! A kutató, fejlesztő személyek esetében
felsőfokú szakirányú végzettség fogadható el. A technikus személyek esetében elvárás, hogy a projekt témájához kapcsolódó területen rendelkezzenek szakirányú végzettséggel.

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás kategórián elszámolható költségek 25%-át.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

a) Anyagköltségek (amelyek tartalmazzák a vételárat, kizárólag indokolt esetben az anyagköltséghez kapcsolódó szállítás és tárolás költségét is),, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

Csekély összegű (de minimis) támogatás

1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

i) Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:

– környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,

– egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: kutatás-fejlesztési terv), szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget

ii) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is.

iii) tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,

iv) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértő műhelymunkák

v) szükségletfelmérés, helyzetfeltárás

b) Közbeszerzési költségek

i) közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját illetve a közbeszerzési munkatárs személyi jellegű ráfordításait is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál.

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

2) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek

A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át. A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i) a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi

– munkabér, megbízási díj

– személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria)

– foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i) a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.

A támogatást igénylő – konzorciumi tag – a projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek közül vagy a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása vagy a projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja költséggel tervezhet.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Marketing költségek

i) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

o Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

  beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

 kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

  kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

 területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)

Az elszámolható költségek összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

b) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

i) A kötelezően előírt nyilvánosság költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%.

4) Általános (rezsi) költségek:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

i) Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához és az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több, mint 1%.

Regionális beruházási támogatás

A beruházásra aktivált szolgáltatások költsége:

– műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több, mint 1%

– szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is. A csekély összegű és a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás alatt elszámolt, a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

1) Építéshez kapcsolódó költségek:

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

2) Eszközbeszerzés költségei:

a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható.

Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.

Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

3) Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

Az immateriális javak beszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

A beruházásra aktivált szolgáltatások költsége:

– műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több, mint 1%

– A beruházásra aktivált szolgáltatások esetén a szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei – ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is – a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

1) Építéshez kapcsolódó költségek

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

2) Eszközbeszerzés költségei

a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

3) Immateriális javak beszerzésének költsége

a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható. Az immateriális javak beszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.

Kizárólag olyan kutatási infrastruktúrák költsége elszámolható el, amelyeket a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterben regisztráltak és ezáltal biztosítják, hogy a projekt keretében létrejövő infrastruktúrát a tudományos közösség rendelkezésére bocsájtják az adott területtel kapcsolatos kutatásaikhoz.

Költségkorlátok:

Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi jellegű kiadásként, míg a technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó és a projektmenedzser esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó.

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Immateriális javak beszerzésének költségei 10%
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési költségeket) 5%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Közbeszerzési költségek 1%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 0,5%
Piacra jutás támogatása 1%
Általános (Rezsi) költségek 1%
Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1%

 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

Szolgáltatásként igénybevett alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység összköltsége nem haladhatja meg a Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25 %-át. Az alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenység összköltsége el kell hogy érje a projekt elszámolható összköltségének a 25 %-át.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt területileg koncentrált megvalósítása javasolt.

Kötelező vállalások:

Üzleti hasznosíthatóság: A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység -, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó összesített árbevételük a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a teljes megítélt támogatási összeg 30%-át.

K+F ráfordítások szintjének megőrzése: A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben, a Társasági Adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év éves beszámolójában szereplő (vagy számviteli nyilvántartásában elkülönített) K+F ráfordításainak összege, de legalább a részükre megítélt tagi támogatás 25%-a.

Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus: A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt időtartama alatt, de legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által lajstromkivonattal igazolt módon) vagy tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit a projektmegvalósítás befejezését követő naptól kezdve 5 évig fenntartja.  A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatott fejlesztéssel létrehozott kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket fenntartani és üzemeltetni.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amely konzorcium projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja.

Amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül. A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek a legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is.

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.