K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – GINOP-2.2.1-18

A pályázat célja a vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények által létrehozott kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) együttműködések támogatása.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelmek benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. november 5-től 2020. január 31. 12.00 óráig lehetséges.

Ezen időszak alatt:

– az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2018. november 12. 10 óra 00 perc

– a második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 6-tól 2020. január 31. 12 óráig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kerülnek elbírálásra standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszos elbírálással.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból 10.684 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-4 db.

Amennyiben a GINOP-2.2.1-18 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy lezárhatja.

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 350 millió Ft, maximum 1500 millió Ft. (A támogatás összegének esetleges csökkentése esetében, ha a projekt megítélt támogatása a minimum igényelhető támogatás alá csökken, akkor a támogatási kérelem nem kerül emiatt elutasításra.)

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes támogatási összegének 5%-át kitevő támogatást kell igényelnie.

Támogatási intenzitás:

A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezet állami finanszírozása nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke szerint állami támogatásnak, amennyiben

– nem végez gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől, vagy

– amennyiben gazdasági tevékenységet is végeznek, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint:

– Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:

(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

(i) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

(ii) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(iii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

– Csekély összegű támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

– Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

– Regionális beruházási támogatás

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:

(a) Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro- és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%, nagyvállalkozás 25%

(b) Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%, nagyvállalkozás: 35%

(c) Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%, nagyvállalkozás 50%

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania.

Előleg:

Az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb

– 50 %-a lehet,

– 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett

a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek

o legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik és

o éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

o kettős könyvvitelt vezetnek és

o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.

Nonprofit gazdasági társaságok estében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumvezető kizárólag a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott kis-, közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

A konzorciumi tagok száma legfeljebb 5 lehet.

A konzorciumvezetőnek a projekt elszámolható költségének legalább 40%-át kell viselnie. A konzorcium forprofit vállalkozásainak (GFO kód: 113, 114, 141, 226) együttesen a projekt költségvetésében az elszámolható költségek legalább 60%-át kell viselniük.

A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő költségvetési szervnek, vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, vagy többségi állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságnak, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, egyházi vagy magán felsőoktatási intézménynek.

Jelen Felhívás első szakaszára kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018-ban, 2. szakaszára 2019-ben jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek és korábban még egyszer sem kerültek benyújtásra a GINOP-2.2.1-18 Felhívásra.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 2022. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

a) Alapkutatás

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását.

Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.

b) Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább 3 fő MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

a) Projekt előkészítési tevékenység.

b) Projektmenedzsment tevékenység.

c) Piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán.

d) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

c) Immateriális javak beszerzése:

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Regionális beruházási támogatás keretében

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

c) Immateriális javak beszerzése:

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig termelési célra nem használhatóak.

Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető.

Elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i) Munkabér, megbízási díj,

ii) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

2) Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás kategórián elszámolható költségek 35%-át.

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Laborbérlet költségei, amennyiben közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

a) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

Regionális beruházási támogatás keretében:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1) Eszközbeszerzés költségei:

i) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is).

2) Építéshez kapcsolódó költségek:

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

3) Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

Az immateriális javak beszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:

A projekt előkésztéshez kapcsolódó költségek a megvalósítási időszak alatt is elszámolhatóak, amennyiben a megvalósítás egyes fázisainak előkészítéséhez kapcsolódnak.

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

i) jogszabály, hatóság, Felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése,

ii) környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,

iii) egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: kutatás-fejlesztési terv), szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget,

iv) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,

v) tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,

vi) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák,

vii) szükségletfelmérés, helyzetfeltárás.

b) Közbeszerzési költségek

i) közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját illetve a közbeszerzési munkatárs személyi jellegű ráfordításait is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál.

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

2) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek:

A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át. A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai:

o munkabér, megbízási díj,

o személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Marketing költségek

i) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

o Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

 beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

 kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

 kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

 területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).

A piacra jutás költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

b) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

i) A kötelezően előírt nyilvánosság költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%. A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

4) Általános (rezsi) költségek:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

i) Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához és az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 1%. A rezsi költséghez kapcsolódóan nem elszámolható költségtételnek minősülnek a személyi jellegű költségösszesítőben (bérköltség elszámolási csomag táblázataiban) elszámolni kívánt költségek.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1) Építéshez kapcsolódó költségek:

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

2) Eszközbeszerzés költségei:

A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

3) Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) A beruházás érdekében felmerült immateriális javak bekerülési értéke

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

Az immateriális javak beszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.

Költségkorlátok:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Immateriális javak beszerzésének költségei 10%
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési költségeket) 5%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Közbeszerzési költségek 1%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 0,5%
Piacra jutás költségei 1%
Általános (rezsi) költségek 1%
Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 1%
Tárgyi eszközökre és infrastrukturális beruházásra irányuló tevékenység 40%

Kutató-fejlesztő munkatárs esetében a felmerült személyi jellegű ráfordítás esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó tervezhető/számolható el.

Projektmenedzser esetében a felmerült személyi jellegű ráfordítás esetében legfeljebb 1.000.000 Ft/hó tervezhető/számolható el.

A technikus/segédszemélyzet esetében a felmerült személyi jellegű ráfordítás esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó tervezhető/számolható el.

Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak költségei csupán az induló beruházás teljes elszámolható beruházási költségeinek 50 %-áig számolhatók el.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi három feltétel vállalása kötelező. A kötelező vállalások elmulasztása vagy részleges teljesítése a megítélt támogatás csökkentését vonja maga után.

a) KFI eredmény

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.

b) K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti évben a az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban szereplő 1074-es azonosító számú „Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól” (Továbbiakban: 1074-es Jelentés) című adatgyűjtésben szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó 1074-es Jelentésben szereplő K+F ráfordításainak összege, de legalább az elnyert támogatás 25%-a.

c) Üzleti hasznosíthatóság

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő és a konzorciumi tag(ok) a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatható pályázók:

Nem nyújthat be támogatási kérelmet konzorciumvezetőként az a szervezet, mely konzorciumvezetőként támogatásban részesült az alábbi pályázati kiírások bármelyikében:
• A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett:
– Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)
– Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)
– Piacvezérelt kutatásfejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-Piaci KFI „B” alprogram)
• A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból meghirdetett:
– Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (VEKOP-2.2.1-16)
• A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív programból meghirdetett:
– Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (GINOP-2.2.1-15)