Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése – TFC-1.1.1-2017

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitás kihasználtságának javítása.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme:

Az igényelhető támogatás mértéke 5- 60 millió forint. A maximális támogatási intenzitás 70 %. A beruházás összes elszámolható költsége szobánként maximum 5 millió forint. Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, szobánként maximum 7,5 millió forint költség számolható el. A fajlagos korlátokat meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből finanszírozza. Az igényelhető előleg mértéke maximum a megítélt támogatás 50 %-a lehet.

A támogatás jogcíme: Csekély összegű támogatás (de minimis). A de minimis támogatás esetében Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő: A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. és 2018. 01. 15. közötti időszak, a második szakasz határideje 2018. 03. 14. A 2018 január 15-i szakaszhatárig, valamint a 2018 március 14-i szakaszhatárig benyújtott pályázatok nem együttesen kerülnek elbírálásra.

A támogatást igénylők köre:

– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

– egyéni vállalkozások

– költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok

– önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok

– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

– szövetkezetek

– egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

– Az ingatlan tulajdonosa

– Szálláshely üzemeltetője

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák:

– panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

E mellett a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

– a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,

– évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,

– a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér.

A benyújtást megelőző üzemeltetés időszakára vonatkozóan egyéb feltételt a pályázati felhívás nem határoz meg.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;

– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);

– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);

– a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

– kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;

– a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,

– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;

– szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;

– az épület teljes körű azbesztmentesítése;

– akadálymentesítés;

Kapacitásbővítés esetén, a fejlesztés eredményeképpen is meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§.(d) pontjában foglaltaknak.

Elszámolható költségek:

– előkészítési költségek

o üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;

– szolgáltatások igénybe vételének költségei;

o műszaki ellenőr költsége;

– építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;

o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;

o meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;

o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;

o épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;

o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;

o akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;

o fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől);

o szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;

o a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;

o info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,

o szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;

o kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,

o akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

– immateriális javak beszerzése

o infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

A projekt költségvetés belső korlátai:

Elszámolható költség típusa A projekt összes

elszámolható költségéhez viszonyított költségkorlátok (%)

Előkészítési költségek maximum 5 %
Műszaki ellenőr költsége maximum 1 %
Immateriális javak beszerzése maximum 10 %
Önállóan támogatható tevékenységek költségei minimum 50 %

A projekt megkezdése, befejezése, fenntartás:

A projekt a támogatási szerződés hatályba lépésének napjától kezdhető meg. Támogatás a támogatási szerződés hatályba lépése előtt megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Ez alól kivételt képez az előkészítési tevékenységhez kapcsolódóan felmerült költség. A projekt megkezdésének minősül a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja vagy az aláírt és a szállító részéről visszigazolt, vagy az előzetes ajánlatra írásban adott megrendelés. A támogatott tevékenységet akkor tekintjük befejezettnek, ha a támogatott tevékenység támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a támogatásból létrehozott beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítésének napja minősül.

Meglévő szálláshelyek fejlesztésére irányuló támogatás esetén a projekt megvalósításának végső dátuma: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 30. nap.

A fenntartási időszak záró dátuma a projekt fizikai zárás dátumától számított 3 teljes év.

A projekt területi szűkítése:

Jelen felhívás keretében Magyarország területén, Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.

Biztosítéknyújtási kötelezettség:

A kapott támogatási előleg ellenében, az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 50/A.§ alapján biztosíték nyújtási kötelezettség áll fenn az előleg összegének erejéig a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás fedezetéül. A biztosíték nyújtása a támogatási szerződés megkötését követően az előleg kifizetés feltétele.

Jelen felhívás keretében nyújtható biztosíték:

A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Kezelő szerv által a támogatási szerződésben képviselt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.