Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

A pályázat keretében kezdő, vagy több éve működő  mikro-, kis- és középvállalkozások részesülhetnek támogatásban, eszközbeszerzésre, informatikai, ingatlan és infrastruktúra fejlesztésre. 2016. 02. 22-tól kezdve felfüggesztve! 

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig. A pályázatok elbírálása egyszerűsített eljárásrendben, pontozás alapján, folyamatosan történik.

A rendelkezésre álló forrás: 34,39 milliárd forint, melyből várhatóan 1000-2000 darab pályázat lesz támogatható.

Az igényelhető támogatás: 5 millió – 50 millió forint vissza nem térítendő forrás. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10 millió forint lehet. A maximális projektméret 150 millió forint lehet.

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás:

Középvállalkozások esetében Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, Közép-Dunántúl régióban 45 %, Nyugat-Dunántúl régióban 35 %, a mikró- és kisvállalkozások esetében Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban valamint Közép-Dunántúl régióban 50 %, Nyugat-Dunántúl régióban 45 % a támogatási intenzitás.

A fentiektől eltérően feldolgozóipari tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódó és a szabad vállalkozási zónák településein megvalósuló, az 55 millió forintos összköltséget meg nem haladó projektek esetén a következő támogatási intenzitások érvényesek:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban mikro- és kisvállalkozások esetében 70 %, középvállalkozások esetében 60 % a támogatási intenzitás.
 • Közép-Dunántúl régióban mikro- és kisvállalkozások esetében 55 %, középvállalkozások esetében 45 % a támogatási intenzitás.

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:
a) 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke:
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető, de nem haladhatja meg az 50 %-ot a Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl régiókban, a 45 %-ot a Nyugat-Dunántúlon.

Csekély összegű támogatás:

A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

A támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek (vagy legalább 50 %-ban tulajdonos vállalkozásának, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (kivéve ha nem volt lezárt üzleti évük). Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. A fejlesztés a mellékletben felsorolt feldolgozóipari tevékenységek fejlesztésére irányul, nem szükséges a pályázónak lezárt üzleti évvel rendelkeznie.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. szeptember 30.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek: A felhívás a vállalkozás termelési kapacitásainak fejlesztését támogatja regionális beruházási támogatásként meghatározott feldolgozóipari területeken (az Online megjelenés támogatása csekély összegű támogatásnak minősül):

Kötelező projektelem:

 • Új, technológiai fejlesztést eredményező eszköz beszerzése. Legalább nettó 100 000 Ft értékben (100 000 forint alatti értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó betanítás, az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Önállóan nem támogatható projektelem:

 • Az új az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz, és/vagy raktározáshoz kapcsolódó új, technológiai fejlesztést eredményező eszköz beszerzése. Legalább nettó 100 000 Ft értékben (100 000 forint alatti értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó betanítás, az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – ha tervez építést, a pályázat benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. Az új eszköz működéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége épületgépészeti gépek, ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése, a termeléshez/szolgáltatáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték. A megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek, villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések, az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastruktúra energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése, elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító. Szennyvíztároló, szellőzési, légfrissítő berendezések, felvonók, iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk, a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és a kivitelezőnek fizetett munkadíj. Az új ingatlan tetőszerkezetének legalább 30 százalékának alkalmasnak kell lennie arra, hogy oda a későbbiekben napenergia kinyerésére alkalmas eszközök kerülhessenek telepítésre. Az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia igény legalább 50 százalékát megújuló energiaforrásból, vagy villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.
 • Új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) és szoftverek beszerzése. Hardverbeszerzés egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékben. A hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök vételára, a projekthez kapcsolódó információ és adattárolás költségei, valamint a hardvereszközök beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások költsége támogatható. A szoftverbeszerzésnél támogathatóak a berendezésekhez kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, immateriális javak (licenc) költségei, testreszabás költségei, migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, honlapkészítés (ha domain név regisztrációra igényel támogatást a honlapkészítés kötelező).
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használható fel, legalább 3 évig a beruházó eszközei közt szerepel és ahhoz a projekthez kapcsolódik, amelyhez a támogatást nyújtották.

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is Önállóan nem támogatható projektelemek):

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése. Legalább nettó 100 000 Ft értékben (100 000 forint alatti értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, betanítás és üzembe helyezés.
 • A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás.
 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges szoftver, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése.

Költségkorlátok:

 • Legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként az infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén.
 • Az új, technológiai fejlesztést eredményező eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz, és/vagy raktározáshoz valamint az infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25-25%-át, ezen belül a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.
 • A szoftverbeszerzés költsége a projekt költségének legfeljebb 10 %-át érheti el, de maximum 3 millió forintot.
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések költsége a projekt költségének legfeljebb 10 %-át érheti el.
 • Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft értékben, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum 200.000 Ft értékben számolható el.
 • A megváltozott munkaképességű dolgozók felvétele esetén elszámolható költségek nem lehetnek magasabbak 1 millió forintnál, felvételre kerülő megváltozott munkaképességű dolgozónként.

 A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

 Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot, a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.
 • Személyi jellegű ráfordítások növelése: A személyi jellegű ráfordítások összege növekszik a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben átlagosan 5 %-ot a bázisévhez képest, vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.
 • Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektben megvalósult beruházásokat és a hozzá kapcsolódó termelő tevékenységet a projektmegvalósítás befejezését követő napot követő 3. év végéig fenntartja. Amennyiben a projekt keretében munkahelyteremtés valósul meg, akkor a kialakított új munkahelye(ke)t a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti évben fenntartja.

Nem támogatható az a pályázó:

 • Amely, vagy amelynek 50%-os tulajdonrésszel rendelkező vállalata, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás nem rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, kivéve, ha feldolgozóipari fejlesztést valósít meg.
 • Amely feldolgozóipari fejlesztést jelentő projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns)
 • Amely nem a feldolgozóipari tevékenységet fejlesztő projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 50%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 50%-át. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns)
 • Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.
 • Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított.
 • Amely mezőgazdasági vállalkozás (árbevételének több mint 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származott az utolsó lezárt üzleti évben).
 • Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján
 • Amely a benyújtott projekt megvalósítását a benyújtást követő napot megelőzően elkezdte.
 • Ha a támogatást igénylő vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén.
 • Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása a Felhívás keretében már részesült támogatásban, de a projekt záró kifizetési igénylését még nem nyújtotta be.

Biztosítékok köre:

 • Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a pályázó nem felel meg a fenti feltételeknek, és az igényelt támogatás összege meghaladja a 20 millió forintot, akkor a következő biztosítékokkal tehet eleget a biztosítéknyújtási kötelezettségének:
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • ingatlan jelzálogjog,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Egyéb rendelkezések:

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
 • Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy az támogatási kérelem tárgyát képező fejlesztés elszámolható költségei legalább 200 %-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

Feldolgozóipari tevékenységek:

A pályázati összefoglalóban említett feldolgozóipari fejlesztéshez kapcsolódó projekteknek a következő TEÁOR besorolás szerinti tevékenységek valamelyikéhez kell kapcsolódnia (viszont a pályázat során nem csak a feldolgozóipari fejlesztésekhez kapcsolódó projektek támogathatóak, abban az esetben ha a megvalósítási helyszín szabad vállalkozási zóna területén található, és a pályázó nem induló vállalkozás):

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás*

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása*

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása*

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás*

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás*

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása*

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*

1041 Olaj gyártása*

1042 Margarin gyártása*

1051 Tejtermék gyártása*

1052 Jégkrém gyártása*

1061 Malomipari termék gyártása*

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása*

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása*

1072 Tartósított lisztes áru gyártása*

1073 Tésztafélék gyártása*

1081 Cukorgyártás*

1082 Édesség gyártása*

1083 Tea, kávé feldolgozása*

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása*

1085 Készétel gyártása*

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása*

1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása*

1091 Haszonállat-eledel gyártása*

1092 Hobbiállat-eledel gyártása*

1101 Desztillált szeszes ital gyártása*

1102 Szőlőbor termelése*

1103 Gyümölcsbor termelése*

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása*

1105 Sörgyártás*

1106 Malátagyártás*

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása*

1310 Textilszálak fonása

1320 Textilszövés

1330 Textilkikészítés

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1393 Szőnyeggyártás

1394 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása mns

1411 Bőrruházat gyártása

1412 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1414 Alsóruházat gyártása

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

1520 Lábbeligyártás

1610 Fűrészárugyártás

1621 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

1811 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 Egyéb sokszorosítás

2011 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

2042 Testápolási cikk gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

2052 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

2311 Síküveggyártás

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

2314 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

2351 Cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

2361 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

2363 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2370 Kőmegmunkálás

2391 Csiszolótermék gyártása

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása

2420 Acélcsőgyártás

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

2441 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása

2451 Vasöntés

2452 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

2511 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

2540 Fegyver-, lőszergyártás

2550 Fémalakítás, porkohászat

2561 Fémfelület-kezelés

2562 Fémmegmunkálás

2571 Evőeszköz gyártása

2572 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2652 Óragyártás

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

3099 Mns egyéb jármű gyártása

3101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

3103 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

3211 Érmegyártás

3212 Ékszergyártás

3213 Divatékszer gyártása

3220 Hangszergyártás

3230 Sportszergyártás

3240 Játékgyártás

3250 Orvosi eszköz gyártása

3291 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység

*Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra, de nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.