KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1-KKV START

A felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik 10-20 millió forintos támogatásával.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy

b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy

c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.

A támogatás összege:

A támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 12 milliárd forint. A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 700-800 darab.

Önerő: A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő állhat saját forrásból és/vagy az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból. A pályázónak a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal kell igazolnia a projektmegvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre állását.

Előleg: A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg legfeljebb a támogatás 75%-a. A támogatási összeg utolsó 25%-a csak a záró beszámoló elfogadása után folyósítható. Az NKFI Hivatal az előleget a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben folyósítja a Támogatási Okiratban meghatározottak szerint indokolt esetben.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:

1. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. június 19. 12 óra. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. október 07. 16:00 óráig lehetséges.

2. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 27. 12:00 óra.

3. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. december 22. 16:00 óra.

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetősége felfüggeszthető vagy a pályázat lezárható.

A pályázaton indulni csak NKFIH által kiadott támogató szakmai vélemény birtokában lehet!

Támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek

– 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,

– kettős könyvvitelt vezetnek,

– nem tartoznak a KATA hatálya alá,

– minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

Az alábbi gazdasági feltételekre vonatkozó szempontoknak kell megfelelni a támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak:

1) A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 2 főnél.

2) A támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.

4) A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

5) A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.

A projekt megvalósításának határideje: A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 – maximum 24 hónap.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Innováció bevezetésére irányuló tevékenység

Adaptív innovációs tevékenység

Fejlesztési tevékenység

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Eszközbeszerzés

Immateriális javak beszerzése

Projekt koordinációs tevékenység

Elszámolható költségek:

De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

Innováció bevezetésére irányuló tevékenység és Adaptív innovációs tevékenység és Fejlesztési tevékenység

Bérköltség – kutató-fejlesztő munkatárs

Bérköltség – technikus, segédszemélyzet

Személyi jellegű egyéb kifizetések – kutató-fejlesztő munkatárs

Személyi jellegű egyéb kifizetések – technikus, segédszemélyzet

Bérjárulékok- kutató-fejlesztő munkatárs

Bérjárulékok – technikus, segédszemélyzet

Anyagköltség

Igénybevett szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Eszközbeszerzés

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Egyéb berendezések, felszerelések

Immateriális javak beszerzése

Immateriális javak

Koordinációs költség

Igénybevett szolgáltatások

Támogatási intenzitás: De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 60%.

Költséghatárok:

Költségtípus/Tevékenységtípus Maximális elszámolható költség összege (Ft/fő/hó)
54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében 1 000 000
54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 700 000
MAXIMÁLIS mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Koordinációs költség 5
MINIMÁLIS mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
54. Bérköltség

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

56. Bérjárulék

 

50

 

Kötelező vállalás:

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi opciók közül az egyik vállalása kötelező.

  • Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása vagy
  • Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba

Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő.

Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma minimum 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

Foglalkoztatott a minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmazza immateriális javak vagy eszköz(ök) beszerzését. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak.

Nem támogatható az a pályázó:

Amely jelen Felhívás megjelenésének napjáig az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült, és az erről szóló tájékoztatás részére megküldésre került. A GINOP-2.1.4-15 pályázat és a 4., 5., 6., 7. és 8. prioritások terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik. A VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 (hitel és kockázati tőkeprogramok) pályázatok és a 3., 4., 5., 6., 7. és 8. prioritások terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik.

Az NKFI Alap vonatkozásában az alábbi konstrukciók kerülnek figyelembevételre:

– NEMZ_15, KKV_15, EUREKA_15, TÉT_15, TÉT_15_IN, TÉT_15_IL,

– NVKP_16, EU_KP_16, KFI_16, TÉT_16, TÉT_16_CN, FIEK_16, NEMZ_16, EUREKA_16, ÖKO_16,

– 2017-1.2.1-NKP, 2017-1.3.1-VKE, 2017-1.4.1-EXPORT, 2017-2.2.4-TÉT-AT, 2017-2.2.5-TÉT-FR, 2017-2.3.1-TÉT-IL, 2017-2.3.3-TÉT-VN, 2017-2.3.4-TÉT-RU, 2017-2.3.6-TÉT-CN, 2017-2.3.7-TÉT-IN,

– 2018-1.1.1-MKI, 2018-1.1.2-KFI, 2018-1.2.1-NKP, 2018-1.3.1-VKE, 2018-2.1.2-EU_KP, 2018-2.1.3-EUREKA, 2018-2.1.4-KKV, 2018-2.1.5-NEMZ, 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL, 2018-2.1.10-TÉT-MC, 2018-2.1.11-TÉT-SI, 2018-2.1.12-TÉT-HR, 2018-2.1.13-TÉT-FR, 2018-2.1.14-TÉT-CN, 2018-2.1.15-TÉT-PT, 2018-2.1.16-TÉT-IL, 2018-2.1.17-TÉT-KR,

– 2019-1.1.1-PIACI-KFI, 2019-1.3.1-KK, 2019-1.4.1-NYÍLT, 2019-2.1.1-EUREKA, 2019-2.1.2-NEMZ, 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL, 2019-2.1.4-KKV, 2019-2.1.5-EU_KP, 2019- 2.1.6-NEMZ_KI, 2019-2.1.7-ERA-NET, 2019-2.1.10-TÉT-IL, 2019-2.1.11-TÉT, 2019-2.1.12-TÉT_VN.