Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása – GINOP 1.2.5-15

Olyan KKV-k juthatnak 25-100 millió forint közötti támogatáshoz logisztikai központok eszközparkjának, infrastruktúrájának, informatikai rendszerének fejlesztésére, amelyek főtevékenysége a logisztikai alapszolgáltatások közé tartozik.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. január 18-tól 2019. január 18-ig. A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége jelenleg fel van függesztve! A pályázatok standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra a tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2017. március 14.
– 2017. március 14-ét követően minden hónap utolsó keddi napja.

A rendelkezésre álló forrás: 3,06 milliárd forint, melyből várhatóan 25-45 darab pályázat lesz támogatható.

Az igényelhető támogatás: 25-250 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény, azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Az előleg mértéke KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 62,5 millió Ft lehet.

A támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással6 rendelkeznek,

e) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik,

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a fő tevékenysége az összefoglaló végén szereplő TEÁOR besorolás szerinti

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,

b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,

c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

Önállóan kizárólag az b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak. Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érhetik el.

Elszámolható költségek:

A projekt keretében csak a mellékletben meghatározott TEÁOR besorolás szerinti logisztikai szolgáltatások fejleszthetőek.

Projektelőkészítés költségei

Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás költsége (ideértve a közbeszerzési eljárás és a szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

a) Építéshez (átalakítás, bővítés, korszerűsítés) kapcsolódó költségek

– Új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) korszerűsítése. Új építés esetén maximális kiadásként legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható.

– Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával kapcsolatos költségek számolhatóak el:

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;

 őrző-védelmi hálózat;

 gázhálózat, gázfogadó állomás;

 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;

 elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;

 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;

 hulladékkezelő létesítmények;

 átereszek, vízi létesítmények;

 informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;

 a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;

 a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;

 iparvágány; (A fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik)

 vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj);

b) Eszközbeszerzés költségei

– Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó, új eszköz beszerzése:

 új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,

 eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

– Logisztika szolgáltatásfejlesztéshez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

c) Immateriális javak beszerzésének költsége

– Logisztika szolgáltatásfejlesztéshez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

 immateriális javak (licenc) költségei,

 testreszabás költségei,

 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

– Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

 a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény előírásai alapján a terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál érvényes regisztrációval rendelkező, műszaki ellenőrzésre vonatkozó megfelelő jogosultsággal bíró műszaki ellenőr)

A fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (maximum az összes elszámolható költség 1 %-a).

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalások:

Létszámtartás:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot. Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Éves nettó árbevétel növekmény:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget vagy,

b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot vagy,

c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot és

d) amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalkozás a projekt fizikai befejezési évben az fejlesztésből származó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektben megvalósult beruházásokat és a hozzá kapcsolódó termelő tevékenységet a projektmegvalósítás befejezését követő naptól kezdve 5. év, KKV-k esetén 3. év végéig fenntartja.

Nem támogatgató az a pályázó:

– amely utolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évéhez kapcsolódó beszámolója szerinti főtevékenysége nem szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó  melléklet „Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében felsorolt listán,

– Amely a támogatást dedikált, kikötői vagy repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére használná fel,

– amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámoló/ alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

– amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

– amely esetében a támogatási kérelemben szereplő elszámolható összköltség meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,

– amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

– amely a GINOP-2015-1.2.5. jelű Felhívásra egy naptári évben belül úgy nyújt be újabb támogatási kérelmet, hogy az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve elutasításra,

– amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

– amely vállalkozás saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai szolgáltatást, ez alól kivételt képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai szolgáltatás,

– amely jelen pályázattal megvalósítani kívánt projektje kizárólag ingatlanhasznosítás fejlesztésére irányul (a pályázó részéről tényleges logisztikai szolgáltatás nyújtására nem kerül sor)

– amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik .

Melléklet:

A logisztikai tevékenységek TEÁOR besorolása:

A támogatható tevékenységek a logisztikai alapszolgáltatások, illetve az ezt kiegészítő logisztikai és egyéb szolgáltatásokhoz szükséges beruházások, korszerűsítések.

Logisztikai alapszolgáltatások:

4920 Vasúti áruszállítás

4941 Közúti áruszállítás

4942 Költöztetés

4950 Csővezetékes szállítás

5020 Tengeri áruszállítás

5040 Belvízi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

5210 Raktározás, tárolás

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

8292 Csomagolás

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Logisztikai kiegészítő szolgáltatások:

3316 Repülőgép, űrhajó gyártása

4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás

4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8110 Építményüzemeltetés

Egyéb szolgáltatások:

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5629 Egyéb vendéglátás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

7500 Állat-egészségügyi ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás