Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása – GINOP Plusz-1.1.2-21

Az IFKA által kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkező kiemelkedő teljesítményű vagy jelentős növekedési potenciállal rendelkező cégek pályázhatnak 100-2500 millió forint, feltételesen vissza nem térítendő támogatássá alakítható fejlesztési forrásra.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges: 2021.október 11. – 2022. szeptember 1.

A támogatási kérelmek értékelése beérkezési sorrendben történik.

Csak azok a vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Az előminősítés több jelentkezési ütemben valósul meg, az egyes szakaszokhoz tartozó beadási dátumok az alábbiak:

– 2021. augusztus 30. – szeptember 10.

– 2021. október 01. – október 05.

– 2021. november 01. – november 05.

– 2021. december 01. – december 05.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 100 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110 – 400 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 2 500 000 000 Ft. A visszatérítendő támogatás a felhívásban meghatározott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakítható a projekt fenntartási időszak 1. évét követően.

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége22 maximum a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évi éves beszámolója szerinti árbevételének kétszerese, de legfeljebb 5.000.000.000 Ft lehet.

Maximális támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb a következő táblázatban szereplő értékek:

Fejlesztés helyszíne Mikro- és kisvállalkozások Középvállalkozások
Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

50%
50%
Közép-Dunántúl

Pest megye fejletlenebb települései

 

Nyugat-Dunántúl

50%

 

 

 

45%

45%

 

 

 

35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30%

A visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A támogatást igénylők köre:

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

azon mikro-, kis- és középvállalkozások:

I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal3 rendelkeznek,

II. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

III. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,

IV. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak:

Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma): Minimum 5 fő.

Lezárt üzleti évek száma: Legalább 3

Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben: Minimum 100 millió Ft

Jogosultsági kritérium Nagy növekedők Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások Export bajnokok Beszállítók
Specifikus kritérium Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:

A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%

VAGY

Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőketársaság által kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőkebefektető igazolásával rendelkezik

VAGY

eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva:

2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%

A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 30 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2026. február 28. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek::

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)

f) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)

g) Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 25%-át érheti el)

h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés

i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

j) Projekt-előkészítés

k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét)

(legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a c), h), i) és j) pontjában foglalt tevékenységek elszámolható költsége, valamint a g) pontban foglalt kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagköltség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be, azok együttes összege a százalékban meghatározott átalány vetítési alapját képező elszámolható költségek 7%-a lehet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Elszámolható költségek:

A. Beruházási költségek

a) Eszközbeszerzés költségei

I. Új eszközök, gépek beszerzése:

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható,

– az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

– az új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

II. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra:

– az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,

– a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

III. Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

– hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

– hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

– támogatható tevékenységek k) pontja alapján beszerezhető hardver eszközök használatához szükséges szoftverek kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

b) Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás:

I. az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

– épületgépészeti gépek,

– ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– szennyvíztároló,

– szellőzési, légfrissítő berendezések,

– pneumatikus berendezés,

– felvonók,

– iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),

– hűtőkamra,

– siló,

– ipari kapuk,

– a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

– őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

– parkoló, kerítés, út, járda.

II. ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

c) Immateriális javak beszerzésének költsége

I. Szoftverek beszerzése:

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

A regisztrációhoz, a minősített termékekhez, szállítókhoz, valamint az árkalkuláció megigényléséhez, illetve bármely egyéb, a weboldal használatához, vagy a Programmal összefüggő információ megkéréséhez keresse a területileg illetékes IKT tanácsadóját (https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html).

II. A Felhívás alapján elszámolható eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára:

 amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

B. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

a) Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége:

I. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéshez kapcsolódó költség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

I. Tanácsadói óradíjak a Támogatható tevékenységek b) pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan.

II. Iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások költsége a Támogatható tevékenységek h) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan, a 7.5. pontban szereplő korlátozások figyelembevételével.

A projektmegvalósítással összefüggő szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

III. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsítványok megszerzésének költsége a Támogatható tevékenységek i) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan:

– rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet ajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

– Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet ajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsítványok megszerzésének költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

I. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja a Támogatható tevékenységek k) pontja szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 30 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

A regisztrációhoz, a minősített termékekhez, szállítókhoz, valamint az árkalkuláció megigényléséhez, illetve bármely egyéb, a weboldal használatához, vagy a Programmal összefüggő információ megkéréséhez keresse a területileg illetékes IKT tanácsadóját (https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html).

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

d) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

I. Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység költsége a Támogatható tevékenységek f) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan:

– egyes marketing eszközök meghatározott költségei, nyomdai úton előállított idegen nyelvű információs anyagok, elektronikus adathordozók, egyéb szóróanyagok gyártása,

– külföldi vagy hazai, külföldre (is) szakosodott, ottani referenciával bíró PR ügynökség díja, külföldi social media kampány költsége,

– média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

A külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

e) Egyéb szolgáltatási költségek

I. Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel költsége a Támogatható tevékenységek f) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan:

– A külpiaci megjelenéshez kapcsolódó utazási költség, szállásköltség, kiállítás regisztrációs díja, standhelybérlés költsége.

A külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.

C. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

I. Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagok költsége a Támogatható tevékenységek g) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan:

– anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kísérleti-fejlesztési tevékenységhez használják fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

D. Előkészítés költségei

a) Projekt-előkészítés költségei

I. Projekt-előkészítés költsége a Támogatható tevékenységek j) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan:

– Előzetes tanulmányok költsége, amely magában foglalja az előminősítéshez szükséges bemutatkozó és megalapozó anyagok összeállítását, vállalati diagnosztikai, szakértői szolgáltatások igénybe vételét, fejlesztési terv kidolgozását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt-előkészítés költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

E. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

I. Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás a Támogatható tevékenységek g) pontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódóan:

i. Bérköltség (beleértve a célfeladatot, munkaidőn kívüli kereset kiegészítést)

ii. A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

iii. Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),

A kutatók/fejlesztők és a technikusok/segédszemélyzet tekintetében a munkaszerződés szerinti alapbér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatók el. A kutató/fejlesztő és technikus/segédszemélyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, az a munkaköri feladatukat képezi, ami a munkaköri leírásban rögzítésre került. A kutató/fejlesztő személyek esetében kötelező elvárás, hogy kísérleti fejlesztés esetén (legalább BA/BSc) szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. Technikus személyek esetében kötelező elvárás, hogy legalább . MKR 3 vagy 5 szintű, a projekt tekintetében szakirányú szakképesítéssel (szakmunkás bizonyítvány (MKR 3), szakgimnáziumi (MKR 4) vagy érettségire épülő szakképesítés MKR 5) és érettségivel vagy technikusi oklevéllel kell hogy rendelkezzenek. A megfelelő szintű végzettség meglétét az Irányító Hatóság a projekt teljes életútja során ellenőrzi.

Jelen Felhívás keretében a távmunka a projekt keretében elszámolható költségnek minősül.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Budapest területén és Pest megye fejlettebb településein megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A támogatást igénylő legfeljebb három megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Több megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást a legalacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás intenzitása határozza meg valamennyi megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

Fenntartási kötelezettség:

Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a projekt megfelel az alábbi feltételeknek :

– a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

A Korm. rendelet 357.§ (2). bekezdése alapján az Ön fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés tárgyidőszaka a projekt fizikai befejezését követő naptól kezdődően az ezt követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A fenntartási időszak kezdete azonban változatlanul a projekt megvalósítás befejezésétől kezdődik.

A projekt fizikai befejezésének minősül az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatói okiratban meghatározottak szerint elvégezték.

A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, más használatába, illetve terhelhető meg.

Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a Kedvezményezett az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kap. A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő törlesztésre. Amennyiben a tényleges visszatérítendő támogatás összege nem kerül visszafizetésre a megadott határidőn belül, a 181. naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint számított ügyleti kamattal növelt összeget kell visszafizetni.

A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására.

Nem támogatható az a vállalkozás:

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

Amely jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét.

Amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul.

Amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.