Magyar Multi Program IV. – „Zöld Nemzeti Bajnokok” – GINOP-1.2.11-20

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésére és kapacitásbővítésére igényelhető 20 millió Ft – 400 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás a pályázat keretében. A pályázaton csak az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások indulhatnak. A tanúsítványt 2020. augusztus 14-ig lehet igényelni.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be 2020. augusztus 14-ig. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztus 31. 9:00-től 2020. december 3. 12:00-ig lehetséges.

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-365 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft.

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás esetén:

– az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, és a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

– a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

– a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum -45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Csekély összegű támogatás:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

– 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú felhívásra.

b) amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;

d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió forint volt;

e) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta;

f) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

g) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;

h) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 228 Egyéni cég

 231 Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30., a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)

c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)

d) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

e) Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele.

Elszámolható költségek:

Jelen felhívás keretében az alábbi beruházási költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Projektelőkészítés költségei:

Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele.

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek:

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

a) az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 épületgépészeti gépek,

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 szennyvíztároló,

 szellőzési, légfrissítő berendezések,

 felvonók,

 iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),

 hűtőkamra,

 siló,

 ipari kapuk,

 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

b) ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége

aa) A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.

A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja fel,

 a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik és azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

ab) Az új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges.

b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhatja fel,

 a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek:

a) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége:

 rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet ajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet ajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 20 000 Ft.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

A támogatást igénylő legfeljebb 3 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Kötelező vállalások: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében beküldött fejlesztési koncepcióját az abban foglalt céloknak megfelelően valósítja meg. A projekt megvalósítása során a fejlesztési koncepció kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.