Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása – GINOP-4.1.4-19

A pályázat célja a KKV-k megújuló energia használatának fokozása, energiahatékonyságának növelése működésük során. A projekt keretében lehetőség nyílik szigetelésre, nyílászárócserére, napelemes, napkollektoros, faelgázosító kazán és hőszivattyú rendszerek telepítésére, világítási, fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 1,6-100 millió forint lehet.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2021. június 30. 10:00 óráig lehetséges.
Ezen időszak alatt:

• az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9 óra 00 perctől 2020. január 15. 10 óra 00 percig lehetséges,

• a második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 20. 10 óra 00 perctől 2020. április
30. 10 óra 00 percig lehetséges.

• a harmadik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 óra 00 perctől 2020. július 24. 10 óra 00 percig lehetséges,

• a negyedik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020 július 24. 10 óra 00 perctől október 15. 10 óra 00 percig lehetséges.

• az ötödik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 23. 10 óra 00 perctől 2021. április 06. 10 óra 00 percig lehetséges

• a hatodik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. június 30. 10 óra 00 percig lehetséges

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 55,6 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 556-3475 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,6 millió maximum 100 millió forint.

Támogatási intenzitás: A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik azon ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet. Ezen – TEAOR, TESZOR kódokkal jelzett – célcsoportok a kormányzati intézkedésekben (pl.: 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet) kerülnek rögzítésre.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 129 Egyéb szövetkezet

d) 116 Közkereseti társaság

e) 117 Betéti társaság

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

g) 228 Egyéni cég

h) 231 Egyéni vállalkozók

i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

j) 573 Nonprofit részvénytársaság

k) 575 Nonprofit közkereseti társaság

l) 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Nem támogatható az a pályázó, amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 14 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. Amennyiben a fejlesztés épületcsoporton valósul meg, és az épületeken nem azonos fejlesztés valósul meg, úgy a két szint javulás elvárás nem releváns azon épületek esetében, amelyeken csak kizárólag megújuló energiafelhasználás növelését célzó beruházást hajtanak végre.

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható. Kizárólag napelemes fejlesztés esetében a fejlesztés szempontjából csak a villamosenergia-fogyasztás mérvadó, nem az épület teljes energiafelhasználása. Az épületcsoport olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, melyeket már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően vagy legkésőbb a fejlesztés megvalósulása által egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.

A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem kiépítésével lehetséges.

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;

– a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése;

– Geothermal Heat Response test;

– monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;

– a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rögzített műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket.

Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

– Földhő-víz hőszivattyús rendszer;

– Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.

Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozását biztosítani kell.

Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben foglaltaknak) is eleget tesznek.

Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

Fűtési rendszer korszerűsítése esetén egyedi fogyasztásmérőket kell felszerelni az olyan egymástól elkülönült használatú egységekből álló, illetve az olyan több célra használt épületben (pl.: egy épületben a lakhatás mellett elkülönülten gazdasági tevékenység is zajlik), amelyben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról, vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Amennyiben ez műszakilag nem kivitelezhető, az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni.

A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a kiskapacitású (8kWp névleges teljesítményt nem meghaladó) napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, valamint a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül a földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre.

E tevékenység kizárólag a felhívás 3.1.1 A) I., II., IV. valamint a B) pontban szereplő tevékenységekkel együtt támogatható.

II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

E tevékenység kizárólag a felhívás 3.1.1. B) I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

Elszámolható költségek:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Beruházási költségek

Építéshez kapcsolódó költség

– építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:

o felújítás

o beüzemelési költségek

– Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Műszaki-szakmai elvárások:

a) az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges:

 ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb,

 vagy ha a fejlesztés kizárólag a felhívás 3.1.1. A) III. pont szerinti napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza.;

b) az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített elszámolható költség nem haladja meg a 133.000 Ft/GJ értéket

c) A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat. Közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető. Egy megvalósítási helyszínen a közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszerrel ellátott épület vagy épületcsoport fejlesztése valósítható meg. Egy megvalósítási helyszínnek az azonos hő- és/vagy villamos energetikai rendszeren lévő, a cégkivonatba egy címként bejegyzett székhely/fióktelep minősül. Amennyiben a megvalósítási helyszín több épületére is kiterjed a fejlesztés, úgy az a) szerint meghatározott legalább két szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell. Amennyiben a fejlesztés épületcsoporton valósul meg, és az épületeken nem azonos fejlesztés valósul meg, úgy a két szint javulás elvárás nem releváns azon épületek esetében, amelyeken csak kizárólag megújuló energiafelhasználás növelését célzó beruházást hajtanak végre.

d) Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek:

– fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez és/vagy megújuló energiaforrás felhasználására irányul;

– korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;

– 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult;

– a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak.

e) A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező, munkanemeknek megfelelő (ME-É, ME-V, illetve ME-G) jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

f) A támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze – a kizárólag 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes fejlesztésre irányuló beruházások kivételével – az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti, épületek/ azonos fűtési rendszerrel rendelkező épületek meglévő állapotára a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített, hitelesített energetikai minőségtanúsítvány, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza és a projektszintű minta szerinti szakértői nyilatkozat.

g) Energiahatékonysági fejlesztést célzó beruházás esetében a támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) állapotra, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza.

Megújuló energia felhasználását célzó támogatási kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a tervezett állapotra vonatkozóan, mely a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazza.

Kizárólag napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetében csak a projektszintű minta szerinti szakértői nyilatkozatok benyújtása szükséges, épületenergetikai tanúsítványok nem szükségesek.

h) Épületenergetikai tanúsítványt kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő, támogatás igénylőtől független TÉ tanúsító végezhet jogszabály szerint. A várható állapotra vonatkozó számításokat (nem HET hiteles tanúsítás – köztes és tervezett állapot vonatkozásában) TÉ-s és SZÉS-6-os mérnök is végezhet. Energetikai melléklet, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése SzÉS6 jogosultsággal végezhető.

i) Az épületet érintő beavatkozások esetén az épületnek a fejlesztést követően meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt követelményeknek. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentésére irányuló nem jelentős felújításnak minősülő beruházásnál az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (5) bekezdésének szükséges megfelelni figyelemmel a (7) bekezdésre is, jelentős felújításnál pedig a 6. § (6) bekezdésének figyelemmel a 2. § 5. pontjára és a 6. § (7) bekezdésére is. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése esetén az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (4) bekezdésében leírtaknak szükséges megfelelni.

Nem támogatható tevékenységek:

a) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni lap alapján lakáscélú ingatlannak.

b) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.

c) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.

d) Nem támogatható olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.

e) Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója nem azonos)

f) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

g) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

h) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.