Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében – GINOP-1.2.3-8.3.4-16

A pályázat célja KKV-k maximum 300 millió forintos kapacitásbővítő beruházásainak (eszközbeszerzés, építés, informatikai fejlesztés, licenc és know-how beszerzése) támogatása. Az építésre fordítható kiadások elérhetik a projekt összköltségének 80 %-át. A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. május 31-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. február 15-től 2019. május 31. 12 óráig. A támogatási kérelmek elbírálása folyamatos.

A rendelkezésre álló forrás: 108,5 milliárd Ft. amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 33,5 milliárd Ft, kölcsön összege: 75 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.

Az igényelhető támogatás:

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg:Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb [a maximális támogatási összeg 25%-a] 12,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 25%-a] 36,25 millió Ft kölcsön.

A kölcsön, futamideje törlesztése:

A kölcsön futamideje:

a.) új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap. A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

A kölcsön: Kamat: 2 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámolásra. A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A támogatást igénylők köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
  3. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
  4. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

124 Agrárgazdasági szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek. A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott nem támogatható tevékenységeket.

Önállóan támogatható tevékenység:

 a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása

c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

f.) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

a) Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a
 régészeti feltárás,
 lőszermentesítés,
 földmunkák
 egyéb, a projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei.

b) Építéshez kapcsolódó költség maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter
– Átalakítás, bővítés, korszerűsítés költségei
– Új építés
– Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos telekhatáron belüli költségek számolhatóak el:
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
 őrző-védelmi hálózat;
 épületgépészeti gépek;
 gázhálózat, gázfogadó állomás;
 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 transzformátor-állomás;
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 szennyvíztároló
 szellőzési, légfrissítő berendezések
 felvonók
 hütőkamra
 siló
 ipari kapuk
 átereszek, vízi létesítmények;
 informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
 iparvágány; (A fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik)
 vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj)

c) Eszközbeszerzések költségei
 új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka), amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is
 ideértve a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) – amelyekre a minimum nettó 100.000 Ft értékhatárra vonatkozó fenti szabály nem vonatkozik – a Felhívás 3.1. f) pontjához kapcsolódóan:
– az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége.
 a már meglévő eszközök felszerszámozásához szükséges új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
 információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
– közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat

d) Immateriális javak beszerzése
– Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
 termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
 az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak (gyártási licenc, gyártási know-how) költségei, maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-a
 testreszabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés és migráció költségei,
 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei, melyek tevékenység csak a támogatói döntést követően számolhatók el.

A nyilvánosság biztosításának költségeinek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%.

Biztosítékok köre:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 ingatlan jelzálog,
 ingó jelzálog,
 fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 tulajdonos készfizető kezessége,
 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
 hitelintézet által vállalt garancia.

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, kivételt képeznek ez alól az immateriális javak. A beruházás tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el,
Az elvárt fedezettség mértéke:
a. új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként,
b. Ingatlan építés, bővítés, korszerűsítés vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként,
c. az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a

Költségkorlátok:

A Felhívás keretében beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek költségei nem haladhatják meg a projekt összköltségének 0,5 %-át.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú Felhívás keretében már részesült támogatásban

Amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 Feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása:

* Az ezen szakágazatokban megvalósítani kívánt fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás*

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása*

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása*

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás*

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás*

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása*

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*

1041 Olaj gyártása*

1042 Margarin gyártása*

1051 Tejtermék gyártása*

1052 Jégkrém gyártása*

1061 Malomipari termék gyártása*

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása*

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása*

1072 Tartósított lisztes áru gyártása*

1073 Tésztafélék gyártása*

1081 Cukorgyártás*

1082 Édesség gyártása*

1083 Tea, kávé feldolgozása*

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása*

1085 Készétel gyártása*

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása*

1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása*

1091 Haszonállat-eledel gyártása*

1092 Hobbiállat-eledel gyártása*

1101 Desztillált szeszes ital gyártása*

1102 Szőlőbor termelése*

1103 Gyümölcsbor termelése*

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása*

1105 Sörgyártás*

1106 Malátagyártás*

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása*

1310 Textilszálak fonása

1320 Textilszövés

1330 Textilkikészítés

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1393 Szőnyeggyártás

1394 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása mns

1411 Bőrruházat gyártása

1412 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1414 Alsóruházat gyártása

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

1520 Lábbeligyártás

1610 Fűrészárugyártás

1621 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

1811 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 Egyéb sokszorosítás

2011 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

2042 Testápolási cikk gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

2052 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

2311 Síküveggyártás

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

2314 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

2351 Cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

2361 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

2363 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2370 Kőmegmunkálás

2391 Csiszolótermék gyártása

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása

2420 Acélcsőgyártás

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

2441 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása

2451 Vasöntés

2452 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

2511 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

2540 Fegyver-, lőszergyártás

2550 Fémalakítás, porkohászat

2561 Fémfelület-kezelés

2562 Fémmegmunkálás

2571 Evőeszköz gyártása

2572 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2652 Óragyártás

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

3099 Mns egyéb jármű gyártása

3101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

3103 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

3211 Érmegyártás

3212 Ékszergyártás

3213 Divatékszer gyártása

3220 Hangszergyártás

3230 Sportszergyártás

3240 Játékgyártás

3250 Orvosi eszköz gyártása

3291 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység