Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása – GINOP-1.3.6-17

A pályázat keretében KKV-k logisztikai szolgáltató központok által nyújtott tevékenységek igénybevételének támogatására igényelhetnek 5-25 millió forint vissza nem térítendő támogatást.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. június 1-tól 2017. szeptember 27-ig. A támogatási kérelmeket benyújtásuk sorrendjében bírálják el. A pályázat lezárult!

A rendelkezésre álló forrás: 0,013 milliárd Ft.

Az igényelhető támogatás: 5 millió Ft – 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1) mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 121 Szociális szövetkezet

 123 Iskola szövetkezet

 124 Agrárgazdasági szövetkezet

 128 Foglalkoztatási szövetkezet

 129 Egyéb szövetkezet

 141 Európai részvénytársaság (SE)

 142 Európai szövetkezet (SCE)

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 228 Egyéni cég

 231 Egyéni vállalkozó

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. május 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:

Logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele:

A  szolgáltatások igénybevétele kizárólag a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) által minősített, olyan logisztikai szolgáltató központoktól illetve az azokat üzemeltető cégektől vehető igénybe, melyek nem a Közép-magyarországi régió területén működnek. Csak olyan logisztikai szolgáltatás igénybevétele támogatott, amit a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben nem vett igénybe az adott minősített logisztikai szolgáltatótól

Elszámolható költségek:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

 raktárbérlet,

 szabadtéri tároló felület bérlet,

 kikötőhasználat (áruszállító folyami hajónak hordképessége szerint, áruszállító folyam-tengeri hajónak hordképessége szerint, minden más úszóműnek az elfoglalt vízfelület után),

 parthasználat (ki- és berakott áru tömege után (érc, szén, koksz, kő és homok), minden más áru, Ro-Ro kikötőben rakodott személygépjárművek, Ro-Ro kikötőben rakodott egyéb járművek és áru, konténer rakodása esetén, telelés),

 daruhasználati díj (kezelővel),

 targonca használat.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei

 vámkezelés, vámszolgáltatás, vámügyintézés,

 vámszemléhez konténerből áru ki- és berakás,

 informatikai rendszerek igénybevétele,

 hatósági eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatások:

– tc 32 garancia (3-6 millió forintig),

– importban érkező gépjármű mentesítése,

– tir okmány kiállítása,

– cmr kitöltése,

– vámértékbevallás készítése,

– eur 1/ a.tr okmány kiállítása,

– áruosztályozás,

– közreműködés vámszemlénél,

– tir-ncts adatátadás,

– helyesbítés, módosítás, előjegyzés elszámolása,

– vámvisszatérítés,

– fellebbezések, különféle beadványok készítése,

– vámfizetésre vonatkozó határozatok, valamint a hozzátartozó bizonylatok (számla, fuvarlevél, tarifa stb.ellenőrzése),

– vámeljárási tanácsadás,

– kezesség vállalás vám megfizetéséhez,

– vámszolgálati helyen kívüli vámkezelés,

– növény-egészségügyi bizonyítvány beszerzése,

– állategészségügyi bizonyítvány beszerzése,

 tömeg megállapítás:

– vasúti járműmérlegen,

– közúti járműmérlegen,

– egyenkénti, csoportos tizedes mérlegelés a rakodás során,

 előlegezési jutalék,

 ténymegállapítási jegyzőkönyv felvétele.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek

 anyagmozgatás (gépi/kézi),

 parkolás (tehergépkocsi)

 fóliázás,

 komissiózás,

 közvámraktározás,

 tárolás (konténerek, hütőkonténerek (20’ – 45’), egyéb kombináltfuvarozási egységek, RID/ADR árut tartalmazó konténerek, összecsukható csereszekrény),

 emelés (konténerek, hütőkonténerek (20-45 lábig), csereszekrények lábra állítva, összecsukható csereszekrény),

 konténertakarítás,

 konténerjavítás,

 mérlegelés,

 szabvány raklapos, nem veszélyes áru gépi rakodása,

 nem veszélyes áru kézi rakodása,

 terminálon konténerből nem szabvány raklapos, vagy veszélyes áru kirakása, átrakása tehergépkocsira,

 vasúti kocsi kezelés,

 vasúti fuvarlevél kiállítása,

 hajóállítás:

– áruszállító hajók átállítási díja egy kikötőmedencén, vagy kikötőhelyen belül,

– két kereskedelmi kikötőmedence között,

– rakodási célból bekészített jármű rakodóhelyre állítása,

– rakodóhelyről félre állítás gyors hajó csere miatt (rapid manőver),

– dunai lekötőhelyek, kikötőhelyek között, vagy ezen lekötőhelyek és valamely kereskedelmi kikötőmedence között,

– személyzet nélküli vízi járművek átállítása,

– úszó munkagépek, géphajók, ponton átállítása,

– boxer hajó igénybevétele lekötő, rakodó helyen vízszívatás, rakodás támogatás vagy hasonló tevékenység miatt,

– vízvételezéssel kapcsolatos költségtérítés,

– áramvételezéssel kapcsolatos költségtérítés,

– rendelkezésre állási díj vízszolgáltatásnál és elektromos vételezésnél (egyszeri),

– bárkatető emelés,

– bárkaőrzés,

– bárka rakodtatása nyitott bárka esetén (őrzés nélkül) naponta,

– bárka rakodtatása fedett bárka esetén (őrzés nélkül) naponta,

– egalizálás,

 vasúti szolgáltatások:

– áruszállító hajók átállítási díja egy kikötőmedencén, vagy kikötőhelyen belül,

– vasúti kocsi kezelési (tolatási) díj egyes kocsikra, irány- és fordavonatokra műveletenként és kocsinként,

– vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési felügyelete érkezéskor és induláskor egyaránt kocsinként, vagy külön-külön,

– kocsi rendezési díj kocsinként és sorozási műveletenként,

– belföldi vasúti fuvarlevél kiállítása darabonként,

– vasúti küldemény kocsi zárakkal való ellátása,

– takaróponyvák levétele vasúti kocsiról ,

– vasúti kocsi ponyvával való letakarása, meglévő ponyvatartóval,

– kármegállapításról felvett jegyzőkönyv beszerzése a vasúttársaságtól a vasúttársaság által esetlegesen felszámított díjon felül,

– rinfúza lapok beszerelése,

– vasúti járművek tárolása,

– vasúti járművek várakozása.

Költségkorlát: A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj nem haladhatja meg az összköltség 80 százalékát.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalások:

1) A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania.

a) Nettó árbevétel növelése

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot ?2/?0≥1,05

Bázisértéknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke minősül.

a2: a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

a0: a bázisárbevétel, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

VAGY

b) Üzemi/üzleti eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

Alkalmazandó képlet: T * 0,30 ≤Ü2 – Üb

Ahol:

Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben

Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projektmegvalósítás befejezését közvetlenül követő 2. üzleti évben

T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

2) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósítását követően a támogatott tevékenységnek megfelelő tevékenységet a további két évig saját erőből megvalósítja, a minősített logisztikai szolgáltató központtal kötött szerződést fenntartja.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban (ideértve a felfüggesztett végrehajtási eljárást is) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 15%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 15%-át

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben a Felhívás keretében már támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be.

Amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projektben igénybevett logisztikai szolgáltatás a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekhez kapcsolódik.