Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása – VEKOP-1.3.1-16

A Közép-Magyarország területén fejleszteni szándékozó KKV-k piaci megjelenését támogató, 2016. május 9-től kezdve beadható pályázaton 1,5-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A projekt benyújtható: 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig, vagy a keret kimerüléséig. A pályázatok elbírálása egyszerűsített eljárás keretében, a benyújtás sorrendjében pontozás segítségével történik.

A rendelkezésre álló forrás: 1,23 milliárd forint, melyből várhatóan 150-200 darab pályázat lesz támogatható.

Az igényelhető támogatás: 1,5 millió – 10 millió forint vissza nem térítendő forrás. Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Önrész: Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen pályázat keretében előleg igénylésére nincs mód

A támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. Melyek fejlesztése az összefoglaló végén található Ágazati fókuszban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

A Projektből kizárólag az ágazati fókuszban szereplő tevékenységek támogathatóak, több országban és több vásáron való megjelenés is támogatható.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként): beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja, kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek, kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek.
 2. Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként): terembérlet díja, dekorációs költségek, technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.), sajtótájékoztató költségei.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása mellett támogatható tevékenységek:

 • Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként): marketingeszközök (nem terjesztési céllal készült, többször használatos) elkészítése, beszerzése, hozzá kapcsolódó formatervezési, grafikai tervezési és fordítási költségek. Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele, árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei 2 fő részére, szállásköltség, az ott bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.
 • Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként): idegen nyelvű honlap kialakításához, vagy a meglévő továbbfejlesztéséhez kapcsolódó: domain név regisztráció, webtárhely, szoftverek, programozás és betanítás díja.
 • Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként): A külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
 • Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként): piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele.
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként): szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek.
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként): szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja, a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei.

Támogathatóak továbbá a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei, illetve a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai.

Nem támogatgató az a pályázó:

 • Amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább két teljes lezárt üzleti évvel.
 • Amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át.
 • Amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.
 • Amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján.
 • Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • Amely a támogatást halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez, mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel, vagy mezőgazdasági vállalkozónak minősül.
 • Amely kapcsolt vagy partner vállalkozása ezen felhívás keretében adott naptári évben már részesült támogatásban.
 • Amely a benyújtott projekt megvalósítását a benyújtást követő napot megelőzően elkezdte.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónapon belül.

Költségkorlátok:

 • A tanácsadáshoz igénybe vett támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.
 • Az Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5 %-át.
 • A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 0,5 %-át.
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások esetében az utazási költség legfeljebb két fő részére számolható el, szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítás időtartamára és további 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára.
 • Tanácsadás, illetve az innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás igénybevétele esetén legfeljebb nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.
 • A piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó költségek maximális elszámolható összege 500 000 Ft.

Nem elszámolható tevékenységek:

 • Reprezentációs költségek
 • Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók költsége
 • Terjesztés céljából készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei
 • Az előző pontokhoz kapcsolódó pontokhoz kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek
 • Kiszállási díj
 • Minden más, az elszámolható költségek közt fel nem sorolt költség

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek. A projekt keretében kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.

Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
 • Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

Fenntartási kötelezettség: A külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek a projekt befejezését követő 3 évig a munkakörében szükséges maradnia. Amennyiben a projekt keretében új munkahely létesítésére kerül sor, akkor a támogatás igénylőnek vállalnia kell, hogy az újonnan létesített munkahelyet a projekt befejezésétől számított 3 évig fenntartja.

Ágazati fókusz

A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint:

1052 Jégkrém gyártása

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

1073 Tésztafélék gyártása

1082 Édesség gyártása

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

1085 Készétel gyártása

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

1105 Sörgyártás

1106 Malátagyártás

1310 Textilszálak fonása

1320 Textilszövés

1330 Textilkikészítés

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1393 Szőnyeggyártás

1394 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása mns

1411 Bőrruházat gyártása

1412 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1414 Alsóruházat gyártása

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

1520 Lábbeligyártás

1610 Fűrészárugyártás

1621 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

2011 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

2042 Testápolási cikk gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

2052 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

2311 Síküveggyártás

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

2314 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

2351 Cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

2361 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

2363 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2370 Kőmegmunkálás

2391 Csiszolótermék gyártása

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása

2420 Acélcsőgyártás

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

2441 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása

2451 Vasöntés

2452 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

2511 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

2540 Fegyver-, lőszergyártás

2550 Fémalakítás, porkohászat

2561 Fémfelület-kezelés

2562 Fémmegmunkálás

2571 Evőeszköz gyártása

2572 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2652 Óragyártás

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása