Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása – GINOP-1.2.10-19

A GINOP-1.2.10-19 pályázat alkalmazza hazánkban először a feltételesen visszatérítendő támogatási formát. A felhíváson a KKV-k 5 és 40 millió forint közötti támogatást igényelhetnek új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek kialakításához, információs technológia-fejlesztésekhez. A felhívásban szereplő feltételek teljesítése esetén a visszatérítendő támogatás vissza nem térítendővé válik.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges. A támogatási kérelmek értékelése beadási sorrendben történik.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4,22 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-400 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. A felhívásban szereplő feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Korm. rendelet szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a nagyberuházások kivételével – a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft.

A támogatást igénylők köre:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.

e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:

TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)

TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)

TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)

TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dátummal rendelkezik AK tagsággal. Az AK tagságot legalább a projekt megvalósítási időszakának végéig fenntartani szükséges.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 121 Szociális szövetkezet

 122 Takarék- és hitelszövetkezet

 123 Iskola szövetkezet

 124 Agrárgazdasági szövetkezet

 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet

 129 Egyéb szövetkezet

 141 Európai részvénytársaság (SE)

 142 Európai szövetkezet (SCE)

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 228 Egyéni cég

Jogi forma szerint:

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

 egyéni cégek,

 szövetkezetek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A 12 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után. A támogatott projekttel kapcsolatos záró pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021. július 30., a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely

 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Elszámolható költségek:

Jelen felhívás keretében az alábbi beruházási költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja fel,

 a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik és azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Fenntartási időszak eredményességi mérése:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében:

1. A projekt megvalósítását (maximum 1 év) követően

Az eredményességmérés időpontja: záró elszámolás elfogadását követően

Az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése:

 a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 12 hónapon túli meghosszabbítását)

 legfeljebb 2 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés

Eredmény: A szerződött VT összegének 20%-a átfordulhat VNT-vé

2. A fenntartási időszak első lezárt évét követően, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásának időpontjáig

Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból.

Eredmény: A szerződött VT összegének további 80%-a átfordulhat VNT-vé

Amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítás végén a feltételeket nem teljesíti, abban az esetben a visszatérítendő támogatás 20%-a nem fordul át vissza nem térítendővé, azonban ez nem zárja ki, hogy az alábbi eredményességi mérési szempontok teljesítése esetén a fennmaradó 80% esetében megtörténjen az átfordulás.

Eredményességi mérés értékelési szempontok:

1 főre eső személyi jellegű ráfordítás növekedése a bázis évhez képest (10 pont)

EBITDA/árbevétel változása a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében (10 pont)

1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében (5 pont)

IPAR 4.0 megoldások alkalmazása (10 pont)

K+F aktivitás (5 pont)

Kárpát-medencei gazdasági aktivitás (5 pont)

Export árbevétel aránya a teljes éves árbevételen belül (5 pont)