Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek – GINOP-5.3.5-18

A pályázat célja vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez, illetve a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítéséhez, képviseleti erejének növeléséhez, kapacitásaik fejlesztéséhez hozzájáruló projektek támogatása 10-500 millió forinttal.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 18-től 2020. április 15. 12 óráig van lehetőség az alábbi szakaszhatárnapokig:

2018. október 30. 14.00 óra
2018. november 29. 14.00 óra
2018. december 21. 12.00 óra
2019. január 31. 14.00 óra
2019. április 17. 14.00 óra
2019. szeptember 30. 12.00 óra

2020. március 5. 12 óra

2020. április 15. 12 óra

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110 – 400 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió maximum 50 millió forint.

Támogatási intenzitás: Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a. A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igényének külön-külön el kell érnie az összes igényelt támogatás legalább 15 %-át.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25 %-a. Központi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén a támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100 %-a.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

a) Önállóan, konzorciumvezetőként, vagy konzorcium tagként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban együtt: szociális partnerek), valamint ezek szövetségei, köztük az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény alapján törvénnyel létrehozott Ágazati Párbeszéd Bizottságokban tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint ezek szövetségei. (GFO kód: 512, 513, 514, 517, 529, 549)

b) Konzorciumi tagként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek (GFO kód: 312, 552, 561, 562, 563, 569, 572, 573, 599), továbbá azon forprofit szervezetek, melyek tevékenysége kiterjed a társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (TEÁOR ’08: 7220) tevékenységre (GFO kód: 113, 114)

A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek közösen vagy önállóan egyaránt benyújthatnak támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a konzorcium tagjainak maximális száma 4 db.

Gazdálkodási forma szerint (GFO’17):

 GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság

 GFO 114 – Részvénytársaság

 GFO 312 – Központi költségvetési szerv,

 GFO 512 – Szakszervezet,

 GFO 513 – Egyéb munkavállalói érdekképviselet,

 GFO 514 – Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet,

 GFO 517 – Egyéb szövetség,

 GFO 529 – Egyéb egyesület,

 GFO 549 – Egyéb köztestület,

 GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,

 GFO 561 – Közalapítvány,

 GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,

 GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye,

 GFO 569 – Egyéb alapítvány,

 GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

 GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság,

 GFO 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Egy szervezet önállóan vagy konzorciumvezetőként csak két támogatási kérelmet nyújthat be. Egy szervezet konzorciumi tagként maximum 4 projekt kapcsán nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet összesen maximum 4 támogatott projektben vehet részt.Nemzetgazdasági ágak, illetve ágazatok szerint:

“A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

“B” – Bányászat, kőfejtés

“C” – Feldolgozóipar

 Élelmiszer- és italgyártás

 Textília gyártása,

 Ruházati termék gyártása,

 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

 Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása

 Papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

 Vegyi anyag, -termék gyártása, gyógyszergyártás

 Gumi-, műanyag termék gyártása

 Nemfém ásványi termékgyártás

 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 Villamos berendezés gyártása

 Gép, gépi berendezés gyártása

 Közúti és egyéb jármű gyártása

 Bútorgyártás

 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

“D” – Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

“E” – Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

“F” – Építőipar

“G” – Kereskedelem, gépjárműjavítás

 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása

 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

 Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

“H” – Szállítás, raktározás

 Szállítás (szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi)

 Raktározás, tárolás

 Postai, futárpostai tevékenység

“I” – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

“J” – Információ, kommunikáció

“K” – Pénzügyi, biztosítási tevékenység

“L” – Ingatlanügyletek

“M” – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

“N” – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

“O” – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

“P” – Oktatás

“Q” – Humán-egészségügyi, szociális ellátás

“R” – Művészet, szórakoztatás, szabadidő

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően a megvalósításra legalább 12 hónap, amennyiben a projekt keretében kísérleti (pilot) projektelem is megvalósul legfeljebb 24 hónap, ha a projektben kísérleti (pilot) projektelem nem valósul meg abban az esetben maximum 18 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2022. június 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek

a) Szakmai, módszertani fejlesztések a felhívás 1.1 pontjában felsorolt témák valamelyikéhez kapcsolódóan (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):

aa) foglalkoztatási, munkaerőpiaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, hatásvizsgálatok, elemző tanulmányok készítése;

ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás;

ac) a munkaerőpiaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva.

b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása (a ba) és bb) pont kötelező, valamint a bc) – bd) alpontok közül minimum egy altevékenység megvalósítása kötelező):

ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok);

bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken;

bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása;

bd) javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, összefüggésben az adatfelvétellel és elemzésekkel.

c) Projekt előkészítési tevékenységek (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):

ca) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme mellékletekkel együtt nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet;

cb) szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, mely kísérleti (pilot) projekt megvalósítása esetén tartalmazza a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertanát is (terjedelme nem haladhatja meg a 2 szerzői ívet – kísérlet (pilot) projektterv esetén, egyéb esetben 1 szerzői ív), lektorálása.

d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatás, vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén kötelező) az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység:

da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);

db) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;

dc) képzés;

dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;

de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;

df) szolgáltatásfejlesztés

dg) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése;

dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;

di) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.

e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:

ea) szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében;

f) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:

fa) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatást nem meghaladó támogatási kérelem esetében) az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység:

aa) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);

ab) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;

ac) képzés;

ad) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;

ae) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;

af) szolgáltatásfejlesztés

ag) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése;

ah) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;

ai) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.

b) Nemzetközi és európai uniós együttműködés (bc) pont kizárólag a ba) pontban foglalt tevékenység megvalósítása esetén támogatható):

ba) közös kezdeményezések, programok lebonyolítása; európai uniós és nemzetközi (bipartit) együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, európai bipartit megállapodások átvétele, a hazai szociális partnerek részvételével, illetve képviseletében kötött európai szintű bipartit megállapodások alkalmazása;

bb) külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése;

bc) tanulmányutak.

c) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:

ca) a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése;

cb) felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés;

cc) szociális partnerek közös kezdeményezéseinek, programjainak (pl. szemináriumok, kiadványok, közös kutatás) lebonyolítása;

cd) szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása;

ce) érdekképviseleti platformok létrehozása és működtetése.

d) Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek:

da) kollektív szerződések megkötésének támogatása és a kiterjesztés intézményrendszere alkalmazásának elősegítése, jogi, szakmai támogatása;

db) kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői segítségnyújtás);

dc) a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése és frissítése;

dd) fordítások elkészítése;

de) statisztikai adatok vásárlása, nyilvánosságra hozatala.

e) Projekt előkészítési tevékenységek:

ea) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is;

eb) kísérleti (pilot) projekt terv készítése.

f) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

fa) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása;

fb) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;

fc) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.

g) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

ga) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén;

gb) adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek.

Elszámolható költségek:

a) Projekt előkészítés költségei:

aa) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

 Megvalósíthatósági tanulmány készítése;

 Szakmai, módszertani fejlesztési terv készítése;

 Szakmai, módszertani fejlesztési terv lektorálása;

 kísérleti projekt tervének elkészítése

A fentiek együttes költsége nem haladhatja meg nettó 4 millió Ft+ ÁFA összeget

ab) Közbeszerzés költsége

 közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;

 közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

Az a) Projekt előkésztés költségei, továbbá a projektmenedzsment (b) pont), és a könyvvizsgálat (eg) pont) költségei összege nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 9%-át.

b) Projektmenedzsment költségei:

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

 Bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

 Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan maximum évi 450 000Ft/fő összegig. A menedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók, nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

bb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 A projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj.

bc) Egyéb projektmenedzsment költség

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések;

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó iroda- és eszközbérlet költsége a projekthez kapcsolódó arányban.

bd) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

 megbízási díj;

 vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kijelölésével

Az a) – b), valamint az eg) pontokhoz tartozó tevékenységek együttes költsége nem haladhatja meg az elszámolható összköltség 9%-át.

c) Általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban:

ca) Egyéb általános (rezsi) költség

 Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

 Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően);

 Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

 Irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

 Biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

 Bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor (központi költségvetési szerv esetén elegendő, ha az ESB alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával rendelkezik), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

 Könyvelés és bérszámfejtés projektarányos mértékben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az általános (rezsi) költség nem haladhatja meg az elszámolható összköltség 1%-át, csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége esetén, valamint a projektre fordított arányban számolható el.

d) Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai és költségei

da) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 Bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés) maximum bruttó 550 000 forint havonta 40 órás munkaidő esetén. Részmunkaidős foglalkoztatás (minimum heti 20 óra vállalása kötelező) esetén a maximálisan elszámolható munkabér a munkaidővel arányosan csökken;

 Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan maximum évi 450 000Ft/fő összegig. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt a kedvezményezett minden munkavállalóra kiterjedő belső szabályzatával összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

db) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 A projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj;

 Nemzetközi konferenciák részvételi díja.

 Szakmai tanulmányutakhoz kapcsolódó utazási és szállásköltség az elszámolható összköltség legfeljebb 10%-a erejéig.

e) Projekt szakmai megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei

ea) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

 Informatikai fejlesztések (honlapfejlesztés, alkalmazásfejlesztés, adatbázisfejlesztés);

 Felmérések, adatgyűjtés és feldolgozás, kimutatások, módszertanok készítésének, beszerzésének költsége;

 Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás .

eb) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

 Rendezvényszervezés a kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségekkel. Az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 6000 Ft-ot (reprezentációs adó a bruttó összegen felül tervezendő) Nemzetközi rendezvény esetében az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 12000 Ft-ot (reprezentációs adó a bruttó összegen felül tervezendő);

 Résztvevők utazási és szállásköltségei (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében szereplő útmutató alapján;

 A munkaértekezletek, és külső partnerek részvételével szervezett rendezvény és terembérlet költségei;

 Rendezvények külföldi résztvevői számára szállás és utazási költség;

 Nemzetközi rendezvény esetén a tolmácsoláshoz kapcsolódó költségek (szinkrontolmács-berendezés és kezelése, tolmács díja);

 A projekt tevékenységéhez kapcsolódó, nem a kötelező kommunikációs tevékenységek költségei (pl. kiadványok, elektronikus megjelenés, kommunikációs kampányok, stb.);

 Nyomdai munkálatok.

ec) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

ed) Képzéshez kapcsolódó költségek

 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége;

 Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;

 A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége;

 Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja;

 Tananyag beszerzésének költsége;

 Vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja.

ee) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

 Irodabérlet vagy terem- és eszközbérlet a szakmai megvalósításhoz indokolt mértékben.

ef) Projektszintű könyvvizsgálat költsége.

f) Célcsoport támogatásának költségei

fa) Célcsoport személyi jellegű ráfordításai

 Gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódó bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés) a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt legalább a mindenkori garantált bérminimumot el kell érnie, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a havi bruttó 300.000 forintot havonta 40 órás munkaidő esetén. Részmunkaidős foglalkoztatás (minimum heti 20 óra vállalása kötelező) esetén a maximálisan elszámolható munkabér a munkaidővel arányosan csökken;

 Gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan maximum évi 450 000Ft/fő összegig. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt a kedvezményezett minden munkavállalóra kiterjedő belső szabályzatával összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tájékoztatás és nyilvánosság költségei (5.5 ec) pont) nem haladhatják meg az elszámolható összköltség 0,5%-át, csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége esetén, valamint a projektre fordított arányban számolható el.

g) Beruházások a jogszabályban meghatározottak szerint:

A projekt keretében a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók számára azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez.

fa) Eszközbeszerzés költségei

 Tárgyi eszközbeszerzés: a projekt megvalósítására alkalmazott munkavállalók munkaállomásainak kialakításához kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés, valamint a projekt dokumentálásához szükséges beszerzések (számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló, audiovizuális eszközök a tájékoztatási feladatokra indokolt esetben, fényképezőgép). Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc.

fb) Immateriális javak beszerzésének költsége

 Szoftver, licence költségei;

 Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés;

 Honlap létrehozása, vagy továbbfejlesztése;

 Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó 40 000 Ft);

 Domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlap készítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást) (maximum bruttó 200 000 Ft).

A beruházások értéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 15 %-át.

A projekt területi korlátozása: A felhívás keretében az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók területén hatást kifejtő projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt megvalósítása során a kísérleti (pilot) projektelembe bevont munkáltatóknak az ország hat kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie. A projektbe csak olyan gyakornok, továbbá kísérleti (pilot) projektelembe csak olyan munkavállaló vonható be, aki lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:

 a szakmai tartalmak elérhetőségét;

 a projekt során kialakított szakmai honlapot;

 eszközöket, esetleges informatikai fejlesztéseket;

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.