Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása – GINOP-5.3.8-17

A pályázaton a kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatók munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására nyerhetnek el 8-100 millió forintot.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. március 20-tól 2018. november 2. 14:00-ig

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 6 milliárd Ft. A teljes rendelkezésre álló forrásból 4,2 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 4,2 milliárd forintból pedig 2,1 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető. A támogatott pályázatok várható száma: 225-450 db.

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

Támogatási intenzitás: Képzési támogatás igénybevétele esetén mikro-, kisvállalkozásoknál 70 %, középvállalkozásoknál 60 %, nagyvállalkozásoknál 50 %. Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 70 %, ha kis- és középvállalkozás a pályázó, 60 % ha nagyvállalkozás. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 100 % a támogatási intenzitás.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit saját forrásból szükséges fedeznie. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg:

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

a) 50%-a de kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén,

b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

Vállalkozások:

 gazdasági társaságok:

◦ Korlátolt felelősségű társaság (113),

◦ Részvénytársaság(114),

◦ Közkereseti társaság (116),

◦ Betéti társaság (117),

◦ Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),

◦ Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),

◦ Nonprofit részvénytársaság (573),

◦ Egyesülés (591)

 szövetkezetek (12)

◦ Szociális szövetkezet (121),

◦ Takarék- és hitelszövetkezet (122),

◦ Iskola szövetkezet (123),

◦ Agrárgazdasági szövetkezet (124),

◦ Biztosító szövetkezet (126),

◦ Foglalkoztatási szövetkezet (128),

◦ Egyéb szövetkezet (129).

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:

 egyéb egyesület (529)

 szakszervezet (512)

 egyéb munkavállalói érdekképviselet (513)

 egyéb köztestület (549)

 elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)

 egyházi szervezet technikai kód (559)

 közalapítvány (561)

 közalapítvány önálló intézménye (562)

 egyéb alapítvány (569)

 egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 központi költségvetési szerv (KSH 312)

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

 konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére meghatározott feltételeknek;

 a konzorciumi tagok maximális száma 3 (a konzorcium-vezetővel együtt);

 egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt;

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósítását a támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 12, maximum 24 hónapra tervezheti, amelyből a bölcsődei szolgáltatás nyújtásának a projekt megvalósítási időszakában el kell érnie a 12 hónapot.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt-előkészítési tevékenység – megalapozó dokumentum:

aa) megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:

– szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;

– fenntarthatóság alátámasztása.

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

ba) a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, – udvar átalakítása, felújítása (bérelt ingatlant is beleértve);

c) A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

ca) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése

da) szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása

e) Kommunikációs tevékenység

ea) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

eb) Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek:

aa) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek;

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is

ac) egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás.

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához kapcsolódó alábbi tevékenységek:

ba) akadálymentesítés – amennyiben a szükségletfelmérés alapján indokolt és szükséges;

bb) a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helyiségek, szükség esetén játszókert,- udvar);

c) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

ca) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (pl. projektmenedzser, pénzügyi menedzser, adminisztrációs munkatárs) alkalmazása;

cb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek. (kizárólag a ca) tevékenységgel együtt támogatható).

d) A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése

e) A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése (A támogatást igénylő azon, a fejlesztéssel érintett telephelye(ke)n dolgozó munkavállalói részére, akik a támogatási igény benyújtását követően térnek vissza a munkába.)

f) A projekt végrehajtását támogató adminisztrációs tevékenységek;

g) Preventív egészségügyi szolgáltatás biztosítása a munkahelyi bölcsődében gondozott gyermekek számára.

Elszámolható költségek:

a) Projekt előkészítés költségei:

aa) Előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció költsége

Előzetes igényfelmérés, megalapozó dokumentum elkészítésének költsége

Fentiek együttes költsége nem haladhatja meg a nettó 500.000 Ft + ÁFA összeget.

Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei

ab) Közbeszerzés költsége

Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;

Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

ac) Egyéb előkészítéshez kapcsolódó költség (Kisgyermekellátás területén képesítéssel rendelkező szakember díja, rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja amennyiben releváns).

b) Projektmenedzsment költségei:

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

Bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A menedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók, nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

bb) Egyéb projektmenedzsment költség

Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések a projekthez kapcsolódó arányban;

bc) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

c) Általános (rezsi) költségek a projekthez kapcsolódó arányban:

ca) Egyéb általános (rezsi) költség

Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően);

Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

Irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

Biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

Bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor (központi költségvetési szerv esetén elegendő, ha az ESB alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával rendelkezik), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

Könyvelés és bérszámfejtés projektarányos mértékben.

d) Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai és költségei

da) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt a kedvezményezett minden munkavállalóra kiterjedő belső szabályzatával összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

e) Projekt szakmai megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei

ea) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

eb) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége: promóciós tevékenység a projekthez kapcsolódóan (melynek keretében a következő költségek tervezhetőek: honlapfejlesztés, szórólap, plakát és egyéb nyomdai munkálatok költsége, hirdetés a helyi újságokban)

ec) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

ed) Képzéshez kapcsolódó költségek

Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége;

Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;

A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége;

Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja;

Tananyag beszerzésének költsége;

Vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja.

A munkába visszatérő kisgyermekes szülők képzésének 1 főre eső költsége nem haladhatja meg a bruttó 250 ezer Ft-ot.

ee) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

A munkahelyi bölcsőde helyszínének bérleti díja

ef) Egyéb szolgáltatási költségek

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

Felelősségbiztosítás költsége

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat költsége

Preventív egészségügyi szolgáltatás (gyermekorvos, védőnő) költsége

f) Beruházások a jogszabályban meghatározottak szerint:

A projekt keretében azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez.

fa) Eszközbeszerzés költségei

Tárgyi eszközbeszerzés:

– a támogatható tevékenységekkel összhangban a munkahelyi bölcsőde helységeinek felszerelésével összefüggő beszerzések,

Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.

Csak új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az „új” jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a kedvezményezett rendelkezik a vétel időpontjában (a számlakiállítás dátuma) kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal.

fb) Építéshez kapcsolódó költségek:

A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges, indokolt méretű nem engedélyköteles vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális átalakítások, infrastruktúra fejlesztések – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/E. § (1) bekezdésének megfelelően – támogathatóak. Építési engedélyköteles beruházás csak azzal a feltétellel támogatható, ha az alátámasztottan a munkahelyi bölcsőde létrehozásával összefügg. A jogerős érvényes építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

Új épület építése, már meglévő épület bővítése, valamint bontása jelen Felhívás keretében nem elszámolható.

Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, ha az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Az fb) pontban szereplő beruházások értéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 30%-át.

Költségkorlátok:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális mértéke az elszámolható költségek d), pontjai alapján elszámolható költségek összegére vetítve
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) 9,5%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 15,0%
Rezsi 1,0%

 

Az alábbi két költségelem vonatkozásában összesen maximum elszámolható költség gyermekenként 5 fős csoport esetén bruttó 2.223.200 Ft, 7 fős csoport esetén bruttó 2.307.543 Ft, melyek egy munkahelyi bölcsődei csoport létrehozása esetén érvényesek:

– Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai és költségei

– Beruházások

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt több helyszínen is megvalósítható.

Kötelező vállalás: Egy támogatott projekt keretében létrehozott munkahelyi bölcsődei férőhely száma: minimum 5 darab. Amennyiben egy bölcsődei csoportban kettő vagy három sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, a célérték 3 db.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, mikro-, kis-és közepes vállalkozások esetén 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott munkahelyi bölcsődét a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A fenntartási időszakban igénybe vehető a munkahelyi bölcsődére a központi költségvetésből az állami támogatás (normatíva). A szülőktől a fenntartási időszakban térítési díj kérhető.