Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára – GINOP-6.1.6-17

A felhívás célja Közép-magyarországi régión kívül működő mikro-, kis- és középvállalatok munkatársainak képzésének támogatása 3-50 millió forint közti összeggel.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2018. március 21-én 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig. A pályázatok elbírálása benyújtási sorrendben történik.

A rendelkezésre álló forrás: 13 040 millió forint. A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-,kis és közepes vállalkozások számára a lakosságszám alapján számított arányhoz képest további 10%-os mértékű többletforrással , a rendelkezésre álló keret legalább 66,46 %-a, 8 666 541 246 Ft áll részükre elkülönítve áll rendelkezésre.

Az igényelhető támogatás: 3-50 millió forint. Ha a képzéseken a minimális 3 fős létszám vesz részt, maximum 3 millió Ft lehet az igényelhető támogatás. 3 millió Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-4346 db.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100%
Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás 70%
középvállalkozás 60%
megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás) 70%

Önerő:

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint.

A támogatást igénylők köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és

ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

122 Takarék- és hitelszövetkezet

123 Iskolaszövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2021. június 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása;

– saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy

– vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy

– saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;
beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést.

1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;

2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;

3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;

4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;

5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérést, valamint képzést követő elégedettségmérést szükséges végezni.
A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül benyújtásra, az a) és b) pontban foglalt tevékenységeket minden konzorciumi tagnak meg kell valósítania.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

1. Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is (amennyiben releváns)

2. képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével

b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:

1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása;

2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá

3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

1. Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

2. A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A d) pontban szereplő szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is.

Elszámolható költségek:

a) Projekt előkészítés költségei

1. Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei

i. Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével;

ii. A képzések megvalósításának előkészítése

iii. Fktv. szerinti engedélyeztetés saját teljesítés keretében megvalósított képzés esetén
Az  a) 1. pontban meghatározott költségekre együttesen összesen legfeljebb 3 000 000 Ft számolható el.

2. Közbeszerzési költségek

i. Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;

ii. Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

Az a) és b) pont szerint elszámolható költségei összességében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 8,5%-át, amelyből az a) 1. költségtípuson legfeljebb 3 000 000 Ft számolható el.

b) Projektmenedzsment költségei

1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i. bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

2. projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i. megbízási díj;

ii. vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével;

c) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i. bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A szakmai megvalósító esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén maximum havi 400.000 Ft (a c) 1. pont i. és ii. alpontjai összesen), vagy ennek időarányos összege. Szakmai megvalósító végezheti a mentorálási feladatokat is. Szakmai megvalósító csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet.

Amennyiben a mentorálási feladatokat a szakmai megvalósító látja el, az elszámolható költség összege ebben az esetben sem haladhatja meg teljes munkaidő esetében a maximum havi 400.000 Ft-ot (a c) 1. pont i. és ii. alpontjai összesen).

2. Külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek foglalkoztatásba vonása és jelen projekt keretében történő képzése esetén kötelezően biztosítandó mentor személyi jellegű ráfordítása

i. bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A mentor esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén maximum havi 160.000 Ft( a c) 2. pont i. és ii. alpontjai összesen)), vagy ennek időarányos összege.

d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

1. Egyéb szakértői szolgáltatás

i. belső képzés és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén képzési program/tananyag kifejlesztése;

ii. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén;

2. Képzéshez kapcsolódó költségek

i. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);

ii. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet figyelembe vételével);

iii. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;

iv. Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek;

v. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díjat, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége).

A  d) 2. pontban meghatározott Képzéshez kapcsolódó költségek és az e) 3. pontban meghatározott Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át. A fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

A d) 2. pontban meghatározott képzési költségek nem haladhatják meg a képzésben résztvevőnként580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. A fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.
A fenti elszámolható költségmaximumnak való megfelelés önmagában nem jelenti a piaci árnak való megfelelést.
A képzőintézmény által kiállított, képzésekre vonatkozó referenciadokumentumokban megadott képzési költségek dokumentumalapú alátámasztását, továbbá a projekt teljes életciklusa alatt a támogatási kérelem részét képező képzési tervben szereplő képzési költségek piaci árnak való megfelelését a Támogató és az ellenőrző hatóságok vizsgálhatják.

Súlyozott átlagos óradíj számolása:
Példa:

A) képzés óraszáma 150, résztvevők száma 5, képzés összes költsége 1 000 000 Ft – fajlagos óradíj 1333,3 Ft.

B) képzés óraszáma 60, résztvevők száma 1, képzés összes költsége 300 000 Ft – fajlagos óradíj 5000 Ft.
Súlyozott átlagos óradíj: (1 000 000+300 000)/(150*5+60*1)=1604,94 Ft

3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

i. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint. A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége költségtípuson legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a számolható el.

e) Célcsoport támogatásának költségei

1. Képzésbe bevont munkavállalók, illetve résztvevők útiköltsége: Képzéséhez kapcsolódó útiköltség (az utazási költség a képzésben résztvevők részére akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől, illetve egyéb résztvevők esetében a lakóhelytől eltérő helyszínen kerül megtartásra), beleértve a szervezett szállítást is.

2. Képzésbe bevont munkavállalók, illetve résztvevők ellátásához kapcsolódó célcsoport képzési költsége: Szállás és étkezési költség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet meghatározottak szerint.

3. Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása:

i. a saját munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek támogatható összes költsége nem haladhatja meg személyenként a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 8. alpontjában meghatározott 405 459 Ft-ot. Bérköltség kiszámításához a munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak.

A képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át. A fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.
A d) 2. pontban meghatározott Képzéshez kapcsolódó költségek és az e) 3. pontban meghatározott Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át. A fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben lehet más, kevésbé fejlett régióban lévő a képző által biztosított vagy bérelt helyszín.

A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell lennie.

A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező külső személy (álláskereső, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy) képzésbe vonása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

Kötelező vállalások:

Kötelező vállalás Célérték Teljesítés időpontja
Képzésben résztvevők száma min.3 fő a projekt fizikai befejezése
Képzésbe bevont munkavállalók száma támogatási kérelemben megadott vállalás a projekt fizikai befejezése
A külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek (amennyiben releváns) támogatási kérelemben megadott vállalás a projekt fizikai befejezése
A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya középvállalkozás esetén a képzésbe vont saját munkavállalók min. 5%-a, de legalább 2 fő a projekt fizikai befejezése
A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya a képzésen résztvevők min. 80%-a, amennyiben a képzésbe vont résztvevők között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60% a projekt fizikai befejezése
A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződésben, együttműködési megállapodásban (amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat) foglalt tanulói létszám fenntartási idő vége

Képzésekkel kapcsolatos elvárások:

1. A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.

2. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)

3. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)

4. A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, valamint saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként.

5. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).

6. Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek.

7. Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.

8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. Az első képzésbe vonást megelőzően szükséges választani a két lehetőség közül. Amennyiben a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagbérére vonatkozó megoldást választja a támogatást igénylő és az adott munkavállaló több képzésbe is bevonásra kerül, akkor az első képzésbe vonásakor szükséges megfelelni a feltételnek.

9. A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások:

1. A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket bevonnia saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

a) bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott vagy

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

2. Munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló képzési költsége abban az esetben számolható el a projekt keretében, ha a kölcsönvevő vállalkozás legalább egy naptári évre szóló munkaszerződést köt a munkavállalóval a kölcsönadó vállalkozással kötött megállapodás alapján a képzés sikeres elvégzését követően. A munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló nem minősül saját munkavállalónak.

3. A projekttel összefüggésben képzésbe vont a bevonás időpontjában nem foglalkozatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek képzésének a saját munkavállalókkal lehetőleg azonos képzési csoportban kell megvalósulnia.

4. A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

5. Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 főnek) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:

 A megvalósult képzések kommunikációja a támogatást igénylő honlapján.

 A tananyagok, oktatási segédanyagok, illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).

 A tartalmi értékelési szempontok 6. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés) szerinti, fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése.