Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára – VEKOP-8.5.3-17

Közép-magyarországi KKV-k részesülhetnek 3-50 millió forint közötti támogatásban legalább 20 órás munkahelyi képzések megvalósítására.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2018. április 10. 8 órától 2018. május 11-ig.

A rendelkezésre álló forrás: 2,65 Mrd forint.

Az igényelhető támogatás: minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft. 3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100 %
Képzési támogatás – mikro-, kisvállalkozás 70%
Képzési támogatás – középvállalkozás 60%
A támogatás intenzitása legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig az alábbi esetekben növelhető:

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal.

70%

Önerő:

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25 %-a.

A támogatást igénylők köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és

ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

ac) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

ae) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

122 Takarék- és hitelszövetkezet

123 Iskolaszövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítására

 saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy

 vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy

 saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként

 beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést, kerülhet sor.

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;

2. Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;

3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;

4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;

5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérést, valamint képzést követő elégedettségmérést szükséges végezni;

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személy (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is).

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül benyújtásra, az a) és b) pontban foglalt tevékenységeket minden konzorciumi tagnak meg kell valósítania.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

1. Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is (amennyiben releváns).

2. képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével

b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:

1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével)

2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá

3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

1. Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

2. A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is.

Elszámolható költségek:

a) Projekt előkészítés költségei

1. Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei

i. Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével;

ii. A képzések megvalósításának előkészítése;

iii. Fktv. szerinti engedélyeztetés saját teljesítés keretében megvalósított képzés esetén;

Az a) 1. pontban meghatározott költségekre együttesen összesen legfeljebb 3 000 000 Ft számolható el.

2. Közbeszerzési költségek

i. Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;

ii. Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

Az a) és b) pontja szerint elszámolható költségei összességében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 8,5%-át, amelyből az a) 1. költségtípuson legfeljebb 3 000 000 Ft számolható el.

b) Projektmenedzsment költségi

1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i. bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

2. projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i. megbízási díj;

ii. vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével;

Az a) és b) pont szerint elszámolható költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 8,5%-át.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pénzügyi elszámolás során a projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el.

c) Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i. bérköltség (munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A szakmai megvalósító esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén maximum havi 400.000 Ft (a c) 1. pont i. és ii. alpontjai összesen), vagy ennek időarányos összege. Szakmai megvalósító végezheti a mentorálási feladatokat is.
Amennyiben a mentorálási feladatokat a szakmai megvalósító látja el, az elszámolható költség összege ebben az esetben sem haladhatja meg teljes munkaidő esetében a maximum havi 400.000 Ft-ot (a c) 1. pont i. és ii. alpontjai összesen).

2. Külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek foglalkoztatásba vonása és jelen projekt keretében történő képzése esetén kötelezően biztosítandó mentor személyi jellegű ráfordítása

i. bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A mentor esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén maximum havi 160.000 Ft( a c) 2. pont i. és ii. alpontjai összesen)), vagy ennek időarányos összege.

d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

1. Egyéb szakértői szolgáltatás

i. belső képzés és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén képzési program/tananyag kifejlesztése;

ii. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén;

2. Képzéshez kapcsolódó költségek

i. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);

ii. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet figyelembe vételével);

iii. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége

iv. Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek

v. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díjat, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége

A d) 2. pontban meghatározott Képzéshez kapcsolódó költségek és az e) 3. pontban meghatározott Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

A d) 2. pontban meghatározott képzési költségek nem haladhatják meg a képzésben résztvevőnként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

A képzőintézmény által kiállított, képzésekre vonatkozó referenciadokumentumokban megadott képzési költségek dokumentumalapú alátámasztását, továbbá a projekt teljes életciklusa alatt a támogatási kérelem részét képező képzési tervben szereplő képzési költségek piaci árnak való megfelelését a Támogató és az ellenőrző hatóságok vizsgálhatják.

Súlyozott átlagos óradíj számolása:
Példa:
A) képzés óraszáma 150, résztvevők száma 5, képzés összes költsége 1 000 000 Ft – fajlagos óradíj 1333,3 Ft.
B) képzés óraszáma 60, résztvevők száma 1, képzés összes költsége 300 000 Ft – fajlagos óradíj 5000 Ft.
Súlyozott átlagos óradíj: (1 000 000+300 000)/(150*5+60*1)=1604,94 Ft

3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

i. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint

A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége költségtípuson legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a számolható el.

e) Célcsoport támogatásának költségei

1. Képzésbe bevont munkavállalók illetve résztvevők útiköltsége: Képzéséhez kapcsolódó útiköltség (az utazási költség a képzésben résztvevők részére akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől, illetve egyéb résztvevők esetében a lakóhelytől eltérő helyszínen kerül megtartásra), beleértve a szervezett szállítást is.

2. Képzésbe bevont munkavállalók ellátásához kapcsolódó célcsoport képzési költsége: Szállás és étkezési költség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet meghatározottak szerint.

3. Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása:

i. a saját munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont bérköltsége a helyettesítés céljából a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek támogatható összes költsége nem haladhatja meg személyenként a 405 459 Ft-ot. Bérköltség kiszámításához a munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak.

A képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

A d) 2. pontban meghatározott Képzéshez kapcsolódó költségek és az e) 3. pontban meghatározott Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben lehet más, Közép-magyarországi régióban lévő, a képző által biztosított vagy bérelt helyszín.

Kötelező vállalások:

Kötelező vállalás Célérték Teljesítés időpontja
Képzésbe bevont munkavállalók száma min. 3 fő a projekt fizikai befejezése
A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő a projekt fizikai befejezése
A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Képzésekkel kapcsolatos elvárások:

1. A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.

2. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv, szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot13 szükséges alapul venni.).

3. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot14 szükséges alapul venni.)

4. A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, valamint saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként.

5. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. §. 2. pontja szerinti belső képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot15 szükséges alapul venni.).

6. Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek.

7. Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.

8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani.

9. Belső képzés esetén a képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) – (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni, valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában, az Fktv. 21. § (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.

A képzés minimum időtartama 20 óra a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben a Felhívás keretében már részesült támogatásban.