Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása – 2019-1.1.1-PIACI KFI

Pályázat piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztését elősegítő, Magyarországon megvalósuló projektek 100-1000 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A támogatás összege:

az „A” alprogramban

 minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,

 minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és

 maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

a „B” alprogramban

 minimum 400 millió Ft és

 maximum 1.000 millió Ft. Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: az „A” alprogram esetén 24 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 21 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. augusztus 05. 14 óráig lehetséges.

Előleg:

A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 90%-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a.

Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 25%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

Államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

Támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű profitorientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek

– 113, 114, 116, 117, 226, vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,

– kettős könyvvitelt vezetnek,

– nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,

– 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek

– GFO kódja 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931 és a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények,

– a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;

– az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek

– 311, 312, 322, 341, 342, 381, vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek,

– a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

d) Jogi személyiségű profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek

– 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,

– kettős könyvvitelt vezetnek,

– nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá,

– 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek, és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,

– a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az „A” alprogram esetén:

– csak az a) pontban foglalt pályázói kör nyújthat be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet;

– a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet.

A „B” alprogram esetén:

– konzorciumvezető csak az a) pont szerinti vállalkozás lehet;

– konzorciumi tag az a)-d) pontban foglaltak bármelyike lehet;

– legalább egy pályázónak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie;

– a támogatás min. 75%-a profitorientált gazdasági társasághoz (a) pont szerinti vállalkozás) kerül a tervezés és megvalósítási időszak alatt is;

– a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet.

Jogosultsági gazdasági feltételek:

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

1) A pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél.

2) A pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

Az alábbi pénzügyi mutatók önálló pályázat esetében a támogatást igénylőre vonatkozóan, konzorcium esetén közösen, konzorciumi szinten számítandók a vállalkozás(ok)ra vonatkozóan:

3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.

4) A pályázó(k) által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

5) A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.

A projekt megvalósításának határideje: A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 – maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 24 – maximum 48 hónap.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Kísérleti fejlesztés:

Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. Alkalmazott (ipari) kutatás

Alkalmazott kutatás tevékenységre az a szervezet pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.

Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt helyzet- és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze a feltétel igazolása.

III. Eljárási és szervezési innováció

IV. Eszközbeszerzés

V. Immateriális javak beszerzése

VI. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)

VII. Projekt koordinációs tevékenység

VIII. Közbeszerzési tevékenység

IX. Piacra jutási tevékenység

X. Iparjogvédelmi tevékenység

Elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból működési költségek:

a) Személyi kiadások

b) Szolgáltatások költségei

c) Anyagköltségek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból beruházási költségek:

a) Eszközbeszerzés

b) Immateriális javak beszerzése

De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 70%.

Tájékoztatási költség:

a) Szolgáltatások költségei

b) Anyagköltségek

Koordinációs költség:

a) Személyi kiadások

b) Anyagköltségek

c) Szolgáltatások költségei

Közbeszerzés:

a) Személyi kiadások

b) Szolgáltatások költségei

Iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek:

a) Szolgáltatások költségei

b) Anyagköltségek

KKV-k esetén kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek:

a) Személyi kiadások

b) Anyagköltségek

c) Szolgáltatások költségei

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

Eszközbeszerzés:

a) Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése

b) Egyéb berendezések, felszerelések beszerzése

Immateriális javak beszerzése:

a) Immateriális javak beszerzése

Eljárási és szervezési innováció jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatásból működési költségek:

a) Személyi kiadások

b) Szolgáltatások költségei

c) Anyagköltségek

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatásból beruházási költségek:

a) Eszközbeszerzés

b) Immateriális javak beszerzése

Regionális beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

Eszközbeszerzés:

a) Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése

b) Egyéb berendezések, felszerelések beszerzése

Immateriális javak beszerzése

Elszámolható költségek mértéke:

Költségtípus/Tevékenységtípus Maximális elszámolható költség mértéke (Ft/fő/hó)
54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és eljárási és szervezési innováció támogatása) 2 000 000
54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és eljárási és szervezési innováció támogatása) 800 000
54. Bérköltség – Projektmenedzser esetében (de minimis támogatás) 900 000
54. Bérköltség – Marketing munkatárs esetében (KKV-k esetén kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás) 700 000
MAXIMÁLIS mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
52. Igénybe vett szolgáltatások költsége (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és eljárási és szervezési innováció támogatása) önállóan pályázó esetén: 40

konzorcium esetén: 30

(de egyik esetben sem haladhatja meg a  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból és az eljárás és szervezési innováció támogatásból finanszírozott személyi kiadások mértékét.)

11. Immateriális javak beszerzése (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás, kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatás és regionális beruházási támogatás)  10
13. Műszaki berendezések, gépek, járművekhez (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás, kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatás és regionális beruházási támogatás);

14. Egyéb berendezések, felszerelések járművekhez (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás, kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatás és regionális beruházási támogatás)

40
tájékoztatási költség (de minimis támogatás) 0,5
koordinációs költség (de minimis támogatás) 5
közbeszerzési költségek (de minimis támogatás) 1
piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás) 15
MINIMÁLIS mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
54. Bérköltség

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

56. Bérjárulék

30

Kötelező vállalások:

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az I. – II. pontokban részletezett feltételek vállalása kötelező.

I. Üzleti hasznosíthatóság- pályázó szinten (vállalkozások esetén)

A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

A mutató számításának módja: 30%≤A1+A2+A3támogatás; ahol A1, A2, A3 a projekt fizikai befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben a KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétel.

II. K+F ráfordítások szintjének megőrzése- pályázó szinten (vállalkozások esetén)

A pályázó vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti évben az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban szereplő 1074-es azonosító számú „Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól” című adatgyűjtésben szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre (2018) vonatkozó 1074-es Jelentésben, éves beszámolójában szereplő (vagy számviteli nyilvántartásában elkülönített) K+F ráfordítások összege, de legalább a pályázó által elnyert támogatás 25%-a.

III. Iparjogvédelmi oltalom- projekt szinten

A pályázó vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által kiállított visszaigazolás).

Fenntartási kötelezettség:

A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van. Nagyvállalat esetén amennyiben „Regionális beruházási támogatás kategórián igényel támogatást 5 év fenntartási kötelezettsége van. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a „Regionális beruházási támogatási kategóriát, akkor a teljes konzorcium vonatkozásában 5 éves a fenntartási kötelezettség.

A fenntartási kötelezettsége keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy a Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, regionális beruházási támogatás vagy a „nem állami támogatás” keretében létrehozott infrastruktúrát a támogatói okiratban rögzített fizikai befejezési időpontját követő 3. naptári év végéig vagy5. naptári év végéig fenntartja és üzemelteti, indokolt esetben módosítja, ideértve a projekt időtartama alatt tett iparjogvédelmi bejelentések esetében az ideiglenes vagy végleges oltalom fenntartását is, kivéve, ha értékesítésre kerül a kutatás eredménye.