A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – GINOP-5.3.2-16

A felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra fejlesztése, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása a kis és középvállalkozóknál, ezzel elősegítve a kisgyermeket nevelő, idős, beteg hozzátartozót gondozó, vagy oktatásban részt vevő személyek foglakoztatását. A támogatási kérelmek beadása 2017. január 12-én, 12 órától átmenetileg szünetel!


Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.

A rendelkezésre álló forrás: 6,57 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 -1600 db.

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft.

Támogatási intenzitás: Csekély összegű támogatás esetén 100 %, hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 50 %, megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 75 %, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén 100 %,  képzési támogatásnál kisvállalkozások esetén 70 %, középvállalkozások esetén 60 %, megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 70 %.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.  A támogatást igénylőnek – hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott – 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatású – projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 7,5 millió Ft.

A támogatást azok a vállalatok igényelhetik melyek:

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és

b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

c) az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt, és

d) kis- és középvállalkozásnak minősülnek, és

e) GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében átvilágításra kerültek.

Az átvilágításra a következő honlapon lehet jelentkezni: http://www.ginop531.hu/

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság);

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó)

c) Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

d) szövetkezetek (12 – szövetkezet).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 3, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, kivéve, ha új munkavállaló kerül felvételre, abban az esetben minimum 6, maximum 12 hónap. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2018. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:

aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása;

ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;

ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;

ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;

b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák;

c) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;

d) munkahelyi mentor foglalkoztatása; A munkahelyi mentor személyi jellegű ráfordítására maximum 12 hónapra és havonta maximum 129.000 forint költség számolható el.

e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.

A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség, kivéve a munkaidőkeretben, illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatást.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra);

b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések

c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése:

ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára;

cb) a távmunkában, illetve távelérésben végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése;

cc) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése;

d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet;

e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:

ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra);

eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;

ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések, immateriális javak beszerzése;

ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;

ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás.

Elszámolható költségek:

– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: A munkahelyi mentor személyi jellegű ráfordítására maximum 12 hónapra és havonta maximum 129.000 forint költség számolható el

– Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

– Képzéshez kapcsolódó költségek

– Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

– Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

– Célcsoport személyi jellegű ráfordításai

– Célcsoport képzési költsége

– Egyéb általános (rezsi) költség

– Eszközbeszerzés költségei

– Immateriális javak beszerzésének költsége

– Építéshez kapcsolódó költségek

Költségkorlátok:

– A kötelezően megvalósítandó tevékenységek a)-c) pontjában felsorolt tevékenységekre elszámolni tervezett költségeknek minden projekt esetében legalább 2,5 millió forintot el kell érnie.

– Új munkavállaló esetén bérköltségként havonta a mindenkori minimálbér vagy garantált bérminimum másfélszeresének az összege számolható el támogatásként.

– Az előző pontban meghatározott összegen felül a projekt keretében rugalmas foglalkoztatás formában kialakításra kerülő, vagy arra átszervezett munkakörben dolgozó munkavállalónként, valamint a rugalmas foglalkoztatásba újonnan felvett munkavállalónként maximum 600 000 forint költségkeretre lehet támogatást igényelni (szabad vállalkozási zónákban megvalósuló fejlesztés, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók esetén 800 000 forint költségkeretre).  Az újonnan felvett munkavállaló foglalkoztatásával és képzésével, továbbá a munkahelyi mentor foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységekre költség a 2,5 illetve 0,6 milliós költséghatár felett tervezhető.

– A munkahelyi mentor személyi jellegű ráfordítására maximum 12 hónapra és havonta maximum 129.000 forint költség számolható el.

– Az egyéb általános (rezsi)költség és a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége összesítve nem haladhatja meg a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 15 százalékát.

– Az egyéb általános (rezsi)költség összege nem haladhatja meg a projekt összköltségének 1 százalékát.

– A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 0,5 százalékát.

– Az eszközbeszerzés költségei és az immateriális javak beszerzésének költségei nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 25 %-át.

– Az építéshez kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a projekt összköltségének 10 százalékát.

– A szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás költsége nem haladhatja meg a 80.000 Ft/ tanácsadói nap összeget.

A projekt területi korlátozása: A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.  A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

– A képzésbe bevontak száma minimum 2 fő.

– Képzést eredményesen elvégzett személyek aránya:  5 fő alatt a képzésbe bevontak 100%-a, 5 fő felett minimum a képzésbe bevontak 80 %-a

– A rugalmas foglalkoztatási formával érintett munkakörök száma minimum 1 kell hogy legyen.

– Rugalmas foglalkoztatási formában foglalkoztatott munkavállalók aránya az összes munkavállaló számához viszonyítva: min. 5 % (de legalább 1 fő)

A kötelező vállalások teljesítésének időpontja a projekt fizikai befejezésének dátuma

Egyéb elvárások:

a) A munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó elvárások:

aa) Kizárólag a GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében elkészült, a támogatást igénylő által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvben és átszervezési tervben meghatározott tevékenységek támogathatóak.

ab) Részmunkaidős foglalkoztatási forma valamint a munkakör megosztásának alkalmazása kizárólag akkor támogatható, ha a vállalkozásnál foglalkoztatás bővítéssel jár, vagy ha a projekt keretében újonnan kialakított, vagy átszervezett munkakörök munkaidő tömegének csökkenése munkavállalóként nem nagyobb az átalakítást megelőző hónapban meghatározott munkaidő 25 százalékánál.

ac) A projekt keretében létrejött átalakítás nem eredményezhet az átalakítást megelőző állapothoz képest a munkavállaló számára kedvezőtlenebb feltételeket, továbbá csatolni szükséges az érintett munkakörben dolgozó munkavállalók beleegyező nyilatkozatát a munkakör-átalakításról többszöri elszámolás esetén az első kifizetés igénylés vagy egyszeri elszámolás esetén a záró kifizetés igénylés benyújtásával egyidejűleg.

ad) A tervezett tevékenységeknek összhangban kell állniuk a GINOP 5.3.1-14 (A komponens) keretében kiválasztott szolgáltatók közreműködésével készített átszervezési tervvel

b) A munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési tevékenységgel, képzésekkel, műhelymunkákkal kapcsolatos elvárások

ba) A rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez szükséges alapvető adminisztrációs, szervezetfejlesztési és az átalakítással nem érintett munkakörben dolgozó munkavállalókat érintő szemléletformálási valamint képzési tevékenységek elszámolható költségeinek minden projekt esetében el kell érnie a 2,5 millió forintot.

bb) Amennyiben a támogatást igénylő székhelye vagy a vállalatirányítás központja Közép-Magyarországi régió, abban az esetben is a képzések, műhelymunkák megvalósítási helyszíne a projekt megvalósításával érintett kevésbé fejlett régiójú telephelye kell legyen. Az érintett képzéseken az igénylő egyéb, nem a megvalósítás helyszínén dolgozó munkavállalóinak részvétele is lehetséges.

bc) Rugalmas foglalkoztatással összefüggő tapasztalatátadási tevékenységben részvétel

c) Új munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos elvárások

ca) A felvett új munkatársnak olyan célcsoporthoz kell tartoznia, akinek a munka és a magánélet összehangolása problémát jelent, tehát 6 éven aluli gyereket nevelő szülő, ápolási díjban részesülő személy (pl. beteg családtagot ápoló vagy fogyatékossággal élő személyről gondoskodó családtag) vagy egyéb indokolt okok miatt a munkavállalást állapotával/helyzetével nehezen összeegyeztetni tudó személy.

cb) A foglalkoztatás bővítéséhez elszámolt bértámogatás esetében a továbbfoglalkoztatási kötelezettség legalább a támogatott foglalkoztatásnak megfelelő időszak, hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyek esetén a támogatott foglalkoztatás felével megegyező időszak.

cc) A foglalkoztatás bővítéséhez abban az esetben számolható el új munkavállaló bérének költsége, ha a vállalkozás a projekt keretében legalább 3 munkakört átalakít, minden 3 átalakított munkakörben dolgozó munkavállaló esetén egy új munkavállaló bérének költsége számolható el.

d) Munkahelyi mentor igénybevételével kapcsolatos elvárások

da) A munkahelyi mentor feladata a rugalmas foglalkoztatási forma szervezésének a vállalkozás működésébe való hosszú távú beilleszkedésének elősegítése, a munkavállalók általi alkalmazásának és befogadásának támogatása, az új munkavállaló munkahelyi beilleszkedésének segítése, továbbá szervezetfejlesztési, képzési feladatok megszervezése, koordinálása és a projekt megvalósításáról a tapasztalatok átadása.

db) Vállalkozásonként egy munkahelyi mentor foglalkoztatása számolható el.

dc) A munkahelyi mentor kizárólag munkaviszony keretében foglalkoztatható.

dd) A munkahelyi mentornak legalább három év munkatapasztalattal, és legalább egy éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie a támogatást igénylőnél.

de) A munkahelyi mentor foglalkoztatásának helye csak a kevésbé fejlett régióban megjelölt megvalósítási helyszín lehet.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a megvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit fenntartja. A foglalkoztatás bővítéséhez elszámolt bértámogatás esetében a továbbfoglalkoztatási minimum a támogatott foglalkoztatásnak megfelelő időszak (minimum 3, maximum 6 hónap), hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyek esetén a támogatott foglalkoztatás felével megegyező időszak.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amelynek TÁMOP 2.4.5-12/7 A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek c. felhívásra benyújtott pályázata támogatást nyert és megvalósította a projektet.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét, nonprofit gazdasági társaság esetén összes bevétel, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt, illetve a mérlegfőösszeget.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben a Felhívás keretében már részesült támogatásban.

Jelen felhívásra benyújtott projekt más támogatási forrásból támogatásban nem részesülhet, ide nem értve a foglalkoztatáshoz a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott kedvezményeket.