Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése- GINOP-5.1.3.-16

A GINOP-5.1.3.-16 projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében, újonnan létrehozott munkahelyenként 6,5 millió forinttal.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője pontozás alapján folyamatos elbírálással dönt.

A rendelkezésre álló forrás: 7217 millió forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 900 db.

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft. Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 8 órás munkaviszonyban az újonnan teremtett munkahelyeken foglalkoztatott célcsoporttagonként a maximum 6.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.

Támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke 100 % figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket. Az egyes támogatási kategóriákban 25-100 az igényelhető maximális támogatási intenzitás.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Regionális beruházási támogatás jogcímen igénybevett támogatás akkor vehető igénybe, ha a tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak beszerzésére tervezett elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke 25 %, de legfeljebb 62,5 millió Ft.

A támogatást igénylők köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,

ab) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,

ac) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

ad) a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet,

ae) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,

af) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek9, vagy

ag) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.

b) Jogi forma szerint

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) szociális szövetkezetek (121)

bc) alapítványok (569 – egyéb alapítvány)

bd) egyesületek (529 – egyéb egyesület)

be) egyházi szervezetek (552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legalább 12, legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2020. december 31-ig. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de legkésőbb 2021. március 31.

A GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt keretében kiadott megfelelőségi nyilatkozat/ minősítő tanúsítvány kiállításának időpontját nem előzheti meg a támogatási kérelem benyújtásának időpontja. Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

Támogatható tevékenységek:

A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló jelen felhívás 3.1.2.2. ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

b) Piacra jutás támogatása

ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),

bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,

bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

bd) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

d) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében

da) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

db) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Előkészítési tevékenység

aa) közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,

ab) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).

Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon kezdhető meg.

b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

ba) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

bb) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,

bc) eszközbeszerzés:

 társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,

bd) információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:

 új hardver,

 új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,

 szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).

c) A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

d) Szakmai működés fejlesztése

da) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

db) társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,

dc) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,

dd) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

 Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.

e) Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

f) Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele

fa) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére,

fb) szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.

g) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében). Támogatható tevékenységek:

ga) az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése: pl. közösségi terek kialakítása, rendbetétele),

gb) helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,

gc) tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,

gd) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.

h) A megváltozott munkaképességű4 új munkavállaló esetében

ha) új munkavállalók foglalkoztatása,

hb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések,

hc) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,

hd) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,

he) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,

hf) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében – amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja – a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

i) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében

ia) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

ib) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

j) Honlapfejlesztés

ja) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,

jb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében.

Elszámolható költségek:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) Projekt előkészítés költségei

aa) Közbeszerzés költsége

 közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleérte a közbeszerzési szakértő igénybevételét.

ab) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

 szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj);

 szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás;

 szükségletfelmérés, piackutatás.

b) Célcsoport támogatásának költsége

A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori minimálbér vagy garantált bérminimumot, 2016. évben bruttó 111 000 Ft, illetve bruttó 129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 200.000 forintot. A támogatást igénylő az 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb bruttó 200.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

Ha a támogatást igénylő a munkavállaló részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését.

ba) Célcsoport foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításai

 bérköltség (munkaviszony);

 munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható. A célcsoporttag számára biztosított munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek mértéke nem lehet magasabb 450.000 forint/év/fő + munkáltatói járulékok, a költségkorlát tekintetében nem kell figyelembe venni a jogszabályban előírt mértékű munkába járási támogatást;

 megváltozott munkaképességű célcsoporttag alkalmazása esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;

 a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

c) Projektmenedzsment

ca) projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 bérköltség (munkaviszony);

 megbízási díj;

 vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

cb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, amennyiben munkaviszony keretében valósul meg

 projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj.

cc) projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

cd) Egyéb projektmenedzsment költség

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések:

projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai, infokommunikációs, igazgatási új berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése, infokommunikációs eszközök közül számítógépes konfiguráció, hálózati eszközök, nyomtató).

d) Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége

da) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A szakmai megvalósító esetében a támogatás mértéke személyenként, teljes munkaidő esetén havi bruttó 350.000 Ft maximum, vagy ennek időarányos összege:

 bérköltség (munkaviszony);

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

db) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 A projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj.

A szakmai megvalósítókra fordított da-db) költségek nem haladhatják meg a projekt összköltségének 30 százalékát.

e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

ea) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

 A projekt tevékenységéhez kapcsolódó, nem a kötelező kommunikációs tevékenységek költségei (pl. kiadványok, elektronikus megjelenés, hirdetés, reklám, célcsoporthoz kapcsolódó promóciós költségek, kommunikációs kampány, pole system, stb).

 marketingeszközök fejlesztése, elkészítése;

 vásárokon, kiállításokon való részvétel;

– beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

– kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

– kötelező regisztráció/katalógus beiktatás költsége,

– területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl. kötelező biztosítás).

 marketing tanácsadás;

 piackutatás;

 rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. Az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 6000 Ft-ot.

eb) Képzéshez kapcsolódó költségek

 képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége;

 képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;

 a résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége;

 képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja;

 tananyag beszerzésének költsége;

 vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja.

ec) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

ed) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

f) Beruházáshoz kapcsolódó költségek

A társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi vállalkozási tevékenység végzéséhez, a termék és/ vagy szolgáltatás fejlesztéséhez, valamint a támogatott célcsoport foglalkoztatásához, az új munkavállalók munkába állásához szükséges berendezések, eszközök költségei.

fa) Eszközbeszerzés költségei

 társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó, a munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges új eszközök beszerzése, megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges, a foglalkoztatással összefüggő, indokolt beszerzések beleértve a szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét, amennyiben közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik;

 irodai, igazgatási új berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése támogatható;

 új infokommunikációs eszközök (pl. hardver, hálózati eszközök, nyomtató);

 megváltozott munkaképességű célcsoporttag esetében a foglakoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítségnyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

fb) Immateriális javak beszerzésének költségei

 licence költségei;

 Immateriális jószágként aktivált, jelen Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként meghatározott TESZOR listában szereplő szoftver beszerzése beleértve a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva);

 domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó 40 000 Ft);

 domain név regisztrációhoz kapcsolódódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást) (maximum bruttó 200.000 Ft).

fc) Építéshez kapcsolódó költségek: a munkahely(ek) kialakításához, a célcsoporttag munkavégzésének ellátásához szükséges és indokolt mértékű, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges nem engedélyköteles vagy engedélyköteles infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű célcsoporttag általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása, akadálymentesítése. Építési engedélyköteles beruházás csak azzal a feltétellel támogatható, ha az alátámasztottan a célcsoport foglalkoztatással összefügg, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor már a pályázó nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkezik.

Az építéshez kapcsolódó költségek ERFA-típusú tevékenységnek és költségnek minősül. Az ERFA-átjárhatóság maximális mértéke nem haladhatja meg a teljes projekt elszámolható költségének 50%-át, az átjárhatóság terhére tervezett beszerzéseket a költségvetésben, ill. szöveges indoklásában meg kell jelölni.

g) Általános (rezsi) költség:

ga) Egyéb általános (rezsi) költség

 dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

 postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek;

 közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

 irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

 biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

 bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

 vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei.

A projekt területi korlátozása:

A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag esetében a célcsoport tag foglalkoztatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

Kötelező vállalás:

– Legalább 1 fővel kell növelni az átlagos statisztikai létszámot a pályázat beadását megelőző 4 hónap átlagos statisztikai létszámához képest.

– Az újonnan felvett célcsoporttagok közül a hátrányos helyzetűek és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya (legalább két fő esetén) eléri az 50 %-ot.

– Projekt keretében értékesítésre fejlesztett termékek/szolgáltatások száma minimum 1 fő.

– A szervezet éves árbevételeinek növekedése: 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igényig minimum a támogatás összegének 20%-a 50 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igényig minimum a  támogatás összegének 15%-a 50 millió Ft-ot meghaladó támogatási igényig minimum a támogatás összegének 10 %-a.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A Támogatást igénylőnek/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően az előírt továbbfoglalkoztatási kötelezettséget teljesíti.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében 15 millió Ft-ot meghaladó támogatást igényel és projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel háromszorosának összegét.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban.