Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – GINOP-5.1.7.-17

A pályázat célja a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. szeptember 25. – 2020. március 31. 12 óra között. A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője egyszerűsített eljárásrendben folyamatos elbírálással dönt.

A rendelkezésre álló forrás: 15,963 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 – 600 db.

Az igényelhető támogatás: maximum 250.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke 100 % figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket:

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100 % kivéve a Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek bc), bd), c), ahol 90%
Regionális beruházási támogatás
25 % – 70 %
Közép-Dunántúl Mikro-, kisvállalkozás 55%
Középvállalkozás 45%
Nyugat-Dunántúl Mikro-, kisvállalkozás 45%
Középvállalkozás 35%
Többi konvergencia régió Mikro-, kisvállalkozás 70%
Középvállalkozás 60%
Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás 50%
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás 75%
A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás 100%
Képzési támogatás Mikro-, Kisvállalkozás 70%
Középvállalkozás 60%
Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (mikro, kis-és középvállalkozás) 70%

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek az egyes támogatási jogcímekhez tartozó maximális támogatási mértéken felül önerővel kell rendelkeznie. Regionális beruházási támogatás jogcímen igénybevett támogatás akkor vehető igénybe, ha a tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak beszerzésére tervezett elszámolható költségek legalább 25%-át állami forrástól mentes saját forrásból biztosítja.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 000 000 millió Ft.

A támogatást igénylők köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,

ab) rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

ac) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

ae) A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló projekt esetén az ab) pont nem képezi a támogatási igény benyújtásának feltételét.

b) Jogi forma szerint

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok:

 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

 573 – Nonprofit részvénytársaság,

 575 – Nonprofit közkereseti társaság,

 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) 121 – Szociális szövetkezetek,

bc) 569 – Egyéb alapítvány,

bd) 529 – Egyéb egyesületek,

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2022. november 30-ig. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legalább 12, legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek:

A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Ennek megfelelően a következő résztevékenységek támogathatóak:

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

b) Piacra jutás támogatása

ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),

bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,

bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

bd) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.

A ba)-bd) pontok közül legalább egy tevékenység megvalósítása kötelező.

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

d) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében

da) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Előkészítési tevékenység

aa) közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,

ab) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).

ac) piackutatás,

ad) szükségletfelmérés

Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon kezdhető meg.

b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

ba) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

bb) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,

bc) eszközbeszerzés:

 társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,

bd) információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:

 új hardver,

 új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,

 szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).

c) A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

d) Szakmai működés fejlesztése

da) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

db) szakmai megvalósítók tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése

dc) társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,

dd) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,

de) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

 Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.

e) Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerőpiaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

f) Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele

fa) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére, valamint

fb) új munkavállalók részére, továbbá

fc) szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.

g) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében):

ga) az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése: pl. közösségi terek kialakítása, rendbetétele),

gb) helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,

gc) tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,

gd) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.

h) A megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében

ha) új munkavállalók foglalkoztatása,

hb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések,

hc) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,

hd) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,

he) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,

hf) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében – amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja – a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

A hb) – hf) tevékenység bármelyike kizárólag a ha) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható.

i) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében

ia) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

ib) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

j) Honlapfejlesztés

ja) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,

jb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében.

Elszámolható költségek:

a) Projekt előkészítés költségei

Az előkészítés költségei a Felhívás megjelenését követő naptól számolhatók el.

aa) Közbeszerzés költsége

 közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleérte a közbeszerzési szakértő igénybevételét.

ab) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

 szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj);

 szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás;

 szükségletfelmérés, piackutatás.

b) Célcsoport támogatásának költsége

ba) Célcsoport foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításai

 bérköltség (munkaviszony);

 munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

 megváltozott munkaképességű célcsoporttag alkalmazása esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;

 a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori minimálbér vagy garantált bérminimumot,, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 240.000 forintot. A támogatást igénylő az ennél magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb bruttó 240.000 forint/hó összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

Ha a támogatást igénylő a munkavállaló részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését.

A célcsoporttag számára biztosított munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek mértéke nem lehet magasabb 450.000 forint/év/fő + munkáltatói járulékok, a költségkorlát tekintetében nem kell figyelembe venni a jogszabályban előírt mértékű munkába járási támogatást.

c) Projektmenedzsment költség:

ca) Projektmenedzsmenthez személyi jellegű ráfordítása

 bérköltség (munkaviszony);

 megbízási díj;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

cb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, amennyiben munkaviszony keretében valósul meg

 projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj.

cc) projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja;

 megbízási díj;

 vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével;

cd) Egyéb projektmenedzsment költség

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések: projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai, infokommunikációs, igazgatási új berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése, infokommunikációs eszközök közül számítógépes konfiguráció, hálózati eszközök, nyomtató).

d) Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége

da) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A szakmai megvalósító esetében a elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén havi bruttó 400.000 Ft maximum, vagy ennek időarányos összege:

 bérköltség (munkaviszony);

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

db) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

 A projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj.

A szakmai megvalósítókra fordított da-db) költségek nem haladhatják meg a projekt összköltségének 30 százalékát.

e) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége

ea) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

 A projekt tevékenységéhez kapcsolódó, nem a kötelező kommunikációs tevékenységek költségei (pl. kiadványok, elektronikus megjelenés, hirdetés, reklám, célcsoporthoz kapcsolódó promóciós költségek, kommunikációs kampány, pole system, stb).

 marketingeszközök fejlesztése, elkészítése;

 vásárokon, kiállításokon való részvétel;

– beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

– kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

– kötelező regisztráció/katalógus beiktatás költsége,

– területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl. kötelező biztosítás).

 piackutatás;

 rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. Az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 6000 Ft-ot.

eb) Képzéshez kapcsolódó költségek

 képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége;

 képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;

 a résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége;

 képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja;

 tananyag beszerzésének költsége;

 vizsgadíj, bizonyítvány kiállításának díja.

Képzéshez kapcsolódó költségek maximális elszámolható költsége 455 Ft/fő/óra, gyakorlati képzés esetén: 900 Ft/fő/óra.

ec) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

ed) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

ee) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

 A fejlesztéssel érintett, foglalkozatás helyszínéül szolgáló ingatlan bérletének költsége

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

f) Beruházáshoz kapcsolódó költségek

A társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi vállalkozási tevékenység végzéséhez, a termék és/ vagy szolgáltatás fejlesztéséhez, valamint a támogatott célcsoport foglalkoztatásához, az új munkavállalók munkába állásához szükséges berendezések, eszközök költségei.

fa) Eszközbeszerzés költségei

 társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó, a munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges új eszközök beszerzése, megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges, a foglalkoztatással összefüggő, indokolt beszerzések beleértve a szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét, amennyiben közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik;

 irodai, igazgatási új berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése támogatható;

 új infokommunikációs eszközök (pl. hardver, hálózati eszközök, nyomtató);

 megváltozott munkaképességű célcsoporttag esetében a foglakoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítségnyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

fb) Immateriális javak beszerzésének költségei

 licence költségei;

 Immateriális jószágként aktivált, meghatározott TESZOR listában szereplő szoftver beszerzése beleértve a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva);

 domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó 40 000 Ft);

 domain név regisztrációhoz kapcsolódódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást) (maximum bruttó 200.000 Ft).

fc) Építéshez kapcsolódó költségek: a munkahely(ek) kialakításához, a célcsoporttag munkavégzésének ellátásához szükséges és indokolt mértékű, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges nem engedélyköteles vagy engedélyköteles infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű célcsoporttag általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása, akadálymentesítése. Építési engedélyköteles beruházás csak azzal a feltétellel támogatható, ha az alátámasztottan a célcsoport foglalkoztatással összefügg, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkezik.

Az építéshez kapcsolódó költségek ERFA-típusú tevékenységnek és költségnek minősül. Az ERFA-átjárhatóság maximális mértéke nem haladhatja meg a teljes projekt elszámolható költségének 50%-át, az átjárhatóság terhére tervezett beszerzéseket a költségvetésben, ill. szöveges indoklásában meg kell jelölni.

g) Általános (rezsi) költség:

ha) Egyéb általános (rezsi) költség

 dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;

 postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek;

 közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;

 irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;

 biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);

 bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;

 vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az általános (rezsi) költség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be, valamint a projektre fordított arányban számolható el.

Költségkorlátok:

– A Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége), a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a projektmenedzsment költsége összesen nem haladhatja meg a projekt összköltségének 8,5 %-át.

– Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 0,5 %-át, a rezsi költsége a projekt összköltségének 1%-át. A két költség nem haladhatja meg a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 15 %-át.

– Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az újonnan teremtett munkahelyeken 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagonként a maximum 7.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra. A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásokban megvalósuló foglalkoztatás esetén a fenti összeg elérheti a 8.500.000 forintot.

A célcsoport támogatásának költsége, a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége költségkategórián, a képzéshez kapcsolódó költségek költségtípuson, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költsége költségtípuson, és a beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategórián elszámolható összes költség el kell, hogy érje a teljes projekt elszámolható költségének minimum 70%-át.

A projekt területi korlátozása:

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag esetében a célcsoport tag foglalkoztatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

Vállalás Célérték Célérték elérés időpontja Igazolás módja
Átlagos statisztikai állományi létszám megbontva az alábbiak szerint:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám – nő

b) Átlagos statisztikai állományi létszám – férfi

benyújtást megelőző 4 hónap átlagos statisztikai állományi létszámának értéke + teremtett munkahelyek száma (amely minimum 1 fő) a projekt fizikai befejezése NAV bevallás
Éves átlagos statisztikai állományi létszám megbontva az alábbiak szerint:

a) Éves átlagos statisztikai állományi létszám – nő

b) Éves átlagos statisztikai állományi létszám – férfi

tájékoztatási adat a projekt fizikai befejezését követő év végéig KSH adatszolgáltatás
Újonnan felvett célcsoporttagok közül  hátrányos helyzetűek és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya (legalább két fő esetén) minimum az újonnan felvett célcsoporttagok 50 %-a a projekt fizikai befejezése nyilatkozat
Képzést eredményesen elvégzettek száma képzés esetén megbontva az alábbiak szerint:

a) Képzést eredményesen

elvégzettek száma – nő

b) Képzést eredményesen

elvégzettek száma – férfi

tájékoztatási adat a projekt fizikai befejezése felnőttképzési szerződés, tanúsítvány, oklevél, bizonyítvány, látogatási igazolás
Projekt keretében értékesítésre fejlesztett termékek/szolgáltatások száma   minimum 1 db a projekt fizikai    befejezése   záró beszámoló
A szervezet éves árbevételének fenntartása   célérték nélkül a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év   NAV bevallás

 

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatgató az a pályázó:

a) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

b) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

c) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében 25 millió Ft-ot meghaladó támogatást igényel és projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel háromszorosának összegét és egyúttal nem szabad vállalkozási zónákban vagy komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg a teljes célcsoport foglalkoztatásának minimum 75%-a

d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

e) amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban,