Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése – GINOP PLUSZ-2.1.1-21

Az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó első K+F felhíváson a Budapesten kívül innovációs projektet megvalósítani tervező szervezetek, konzorciumok kaphatnak 50-1000 millió forint támogatást ipari kutatásra, kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésre.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

 

A támogatási kérelem benyújtható:

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz a 2021. július 23. 12.00 óra – 2021. augusztus 30. 12.00 óra közötti időszakban lehetséges.

Pályázni csak elfogadott előminősítési kérelem birtokában lehet.

A támogatási kérelem a következő időszakokban nyújtható be:

1. szakasz: 2022. január 5. 9 óra 00 perctől – 2022. január 20. 12 óra 00 percig

2. szakasz: 2022. március 21. 9. óra 00 perctől – 2022. március 31. 12. óra 00 percig

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 136,67 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 130-270 db

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint; Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

(a) A támogatási mértéke nem haladhatja meg:

(i) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,

(ii) 15 százalékponttal növelhető:

ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutató és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más kutatási és tudásközvetítő szervezettel vagy szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

Vagy

ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

Csekély összegű támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

Regionális beruházási támogatás

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép szerint meghatározott mérték.
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Pest: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%,
b) Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 50%, középvállalkozás: 40%,
Regionális beruházási támogatás esetén a 2022. január 1-től hatályos regionális támogatási térkép szerinti támogatási döntések csak 2022. január 1-jét, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a módosításának hatályba lépését követően hozhatók.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.

A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén 100%. Ezzel a lehetőséggel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetek élhetnek a felhívásban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is. Az elszámolható költségek legalább 25%-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha az regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

Előleg: az előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50 %-a lehet.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;

i. amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka és a támogatást igénylő jogelődjének működési időtartama ebbe nem számít bele);

ii. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt;

iii. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

iv. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

i. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;

ii. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

3. Non-profit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Az 572 és 573 gazdálkodási formakód szerinti non-profit gazdasági társaságok támogatási kérelme esetében együttesen kell teljesülnie az alábbi feltételeknek:

– a non-profit gazdasági társaság legalább 2020. január 1-től rendelkezik minimum 5 fő főállású, határozatlan idejű kutató/fejlesztő munkakörben alkalmazott, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóval;

– a non-profit gazdasági társaság legalább a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik minimum 1 fő főállású, határozatlan idejű, kutató munkakörben alkalmazott, legalább Phd végzettséggel rendelkező munkavállalóval;

– a non profit gazdasági társaság a támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári évben sikeresen megvalósított K+F projektje eredményeképpen rendelkezik bejegyzett

védjegyoltalommal, szabadalmi oltalommal vagy az előző pontokban nevesített munkavállalója rendelkezik a Magyar Tudományos Művek Tára portálon megjelent publikációval;

– a non-profit gazdasági társaság a támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári évben rendelkezett az általa igényelt támogatási összeg 50%-át elérő – nem uniós vagy hazai, vagy egyéb állami forrásból finanszírozott támogatási program keretében – folyamatban lévő vagy teljesített kutatási megbízással.

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai szempontú támogató véleményével.

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

– csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,

– a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

– konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás

Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén:

– kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására,

– konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet;

– konzorciumi tag az 1.1. a-c) pontokban foglalt szervezetek bármelyike lehet;

– a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a megvalósítás időszaka alatt;

– a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

141 Európai részvénytársaság (SE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

312 Központi költségvetési szerv

342 Köztestületi költségvetési szerv

381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó egyházi jogi személy

563 Egyéb alapítvány önálló intézménye

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az 599-es és az 563-as GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósításának tervezett kezdete nem lehet korábbi, mint 2022.01.06., valamint nem lehet későbbi, mint a projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése! A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de legfeljebb 2025. június 30. lehet.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

c) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a c) pontban foglalt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel.

Elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében:

a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), önállóan megvalósuló projekt esetén minimum 30%, konzorciumban megvalósuló projekt esetén minimum 50 %.

 Bérköltség (beleértve a munkaidőn kívüli keresetkiegészítést (célfeladat, túlszolgálat, többletfeladat));

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

 Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).

A kutatók/fejlesztők és a technikusok/segédszemélyzet tekintetében a munkaszerződés szerinti alapbér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatók el. A kutató/fejlesztő és technikus/segédszemélyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, az a munkaköri feladatukat képezi, ami a munkaköri leírásban rögzítésre került. A kutató/fejlesztő személyek esetében kötelező elvárás, hogy ipari kutatás esetén a projekt szakterületéhez kapcsolódó felsőfokú (legalább MA/MSc), míg kísérleti fejlesztés esetén (legalább BA/BSc) szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. Technikus személyek esetében kötelező elvárás, hogy legalább szakmunkás bizonyítvány érettségivel és a projekt megvalósítása tekintetében szakirányú végzettséggel rendelkezzenek.

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

 A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe.

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség:

 A pontjához kapcsolódó anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

i. Eszközbeszerzés költségei:

 A kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében

a) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

i. Eszközbeszerzés költségei:

 Új eszközök, gépek beszerzése.

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Önállóan nem támogatható tevékenységek c) pontban foglalt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó közvetett költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak pontosan 15%-a. Hardvereszközök költségei a Felhívás 2. sz. mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie a mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok esetében. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. Továbbá biztosítani kell a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezését és az általuk végzendő tevékenység végrehajtását.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a fenntartási időszak teljesítéséhez kapcsolódó feltételeknek. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

Nem támogatható:

Amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai véleményt.

Amely projektjavaslat nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz.

Amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:

  • TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
  • TEÁOR 61 Távközlés
  • TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
  • TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;

Amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

Amely vállalkozás projektje kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
• mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint non-profit gazdasági társaságok esetében a megvalósítási helyszínre vonatkozó székhely, telephely, fióktelep bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. és 180. nap közötti időtartamban került sor.