Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése – GINOP PLUSZ-2.1.1-21

Az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódóan 2020 végén társadalmi egyeztetésre bocsátott felhíváson a Budapesten kívül innovációs projektet megvalósítani tervező szervezetek, konzorciumok kaphatnak 50-1000 millió forint támogatást ipari kutatásra, kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésre. A felhívás tartalma a hivatalos megjelenésig még változhat!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

1. szakasz: 2021. május 31. – 2021. június 30.

2. szakasz: 2021. október 5. – 2021. október 26.

Pályázni csak elfogadott előminősítési kérelem birtokában lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. július 26. 9 óra 00 perctől 2022. január 31-ig 12. óra 00 percig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. szakasz: 2021. július 26. 9 óra 00 perctől – 2021. augusztus 30.12 óra 00 percig

2. szakasz: 2022. január 5. – 2022. január 31. 12. óra 00 percig.

Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek nyújthatók be.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 136,67 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 130-270 db

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint; Együttműködési KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

(a) A támogatási mértéke nem haladhatja meg:

(i) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át.

VAGY

ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján (önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén releváns).

Csekély összegű támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 700%-át.

Regionális beruházási támogatás

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:

(a) Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40%, középvállalkozás: 30%,

(b) Nyugat-Dunántúl 45%, középvállalkozás: 35%,

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%,

(c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás 60%,

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.

A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén 100%. Ezzel a lehetőséggel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetek élhetnek a felhívásban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is. Az elszámolható költségek legalább 25%-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha az regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

Előleg: az előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50 %-a lehet.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;

i. amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

ii. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;

iii. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

iv. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

i. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;

ii. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

3. Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

– csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,

– a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

– konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás

Együttműködési KFI megvalósítása esetén:

– kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására

– konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet;

– konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;

– a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,

– a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

312 Központi költségvetési szerv

342 Köztestületi költségvetési szerv

381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az 572 és 573 GFO kódú non-profit gazdasági társaságok esetében a kizárólagos állami tulajdonú társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés aláírásáig/hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási határidő a támogatási szerződés aláírásának/hatályba lépésének napjával kezdődik. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2025. június 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

c) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás

d) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében:

a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), önállóan megvalósuló projekt esetén minimum 30%, konzorciumban megvalósuló projekt esetén minimum 50 %.

 Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést, célfeladatot, munkaidőn kívüli keresetkiegészítést);

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

 Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria). Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

A kutatók/fejlesztők és a technikusok/segédszemélyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatók el. A kutató/fejlesztő és technikus/segédszemélyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, az a munkaköri feladatukat képezi, ami a munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre került. A kutató/fejlesztő személyek esetében kötelező elvárás, hogy a projekt szakterületéhez kapcsolódó felsőfokú (legalább MA/MSc) szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. A végzettséget alátámasztó dokumentumokat a bérelszámolási csomag részeként szükséges benyújtani.

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

 A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe.

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség:

 A pontjához kapcsolódó anyagköltségek (amelyek tartalmazzák a vételárat, kizárólag indokolt esetben az anyagköltséghez kapcsolódó szállítás és tárolás költségét is), amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

Eszközbeszerzés költségei:

 A kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében:

a) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

i. Eszközbeszerzés költségei:

 Új eszközök, gépek beszerzése.

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

ii. Építéshez kapcsolódó költségek:

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás:

 ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be.

a) Projektelőkészítés költségei:

i. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

b) Projektmenedzsment költség:

i. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

ii. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

c) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

i. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

ii. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:

iii. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

i. Immateriális javak beszerzése

ii. Eszközbeszerzés költségei

e) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

ii. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie a mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok esetében.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a fenntartási időszak teljesítéséhez kapcsolódó feltételeknek. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

Műszaki-szakmai elvárások:

A támogatható tevékenység elszámolható költsége ingatlan építés és bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 338 800,- Ft/nm fajlagos költséget. Ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 272 500,- Ft/nm fajlagos költséget.

A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást tervezni.

Nem támogatható:

Amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai véleményt.

Amely projektjavaslat nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz.

Amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:

  • TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
  • TEÁOR 61 Távközlés
  • TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
  • TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;

Amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.