Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése – VINOP-2.1.2-21

Az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódóan 2020 végén társadalmi egyeztetésre bocsátott felhíváson a Budapesten kívül innovációs projektet megvalósítani tervező szervezetek, konzorciumok kaphatnak 50-1000 millió forint támogatást ipari kutatásra, kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésre. A felhívás tartalma a hivatalos megjelenésig még változhat!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.

 szakasz: 2021. július 1. – 2021. július 30.

 szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30.

Pályázni csak elfogadott előminősítési kérelem birtokában lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 1-től 2022. március 2-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 szakasz: 2021. március 1. – 2021. április 30.

 szakasz 2021. szeptember 1. – 2021. október 29.

 szakasz 2022. január 17. – 2022. március 2.

Az adott benyújtási szakaszra kizárólag az abban a szakaszban előminősített kérelmek nyújthatók be.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 136,67 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-3700 db

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint, konzorcium esetén minimum 200 millió forint; Együttműködési KFI esetén minimum 500 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Támogatási intenzitás:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

(a) A támogatási mértéke nem haladhatja meg:

(i) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,

(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át.

Csekély összegű támogatás

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

Regionális beruházási támogatás

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:

(a) Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40%, középvállalkozás: 30%,

(b) Nyugat-Dunántúl 45%, középvállalkozás: 35%,

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye egyes települései20mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%,

(c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás 60%,

Nem támogatható a Budapest területén, valamint Pest megyének a regionális támogatási térképen nem szereplő településein megvalósuló fejlesztés.

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Előleg: az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50 %-a lehet.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;

a) amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

a) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

b) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

– csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,

– a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

– konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás

Együttműködési KFI megvalósítása esetén:

– konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet;

– konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;

– a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,

– a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

312 Központi költségvetési szerv

342 Köztestületi költségvetési szerv

381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. december 31, a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

c) Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés

d) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás

e) Projekt előkészítési tevékenység.

f) Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek).

g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint.

h) Általános (rezsi) költségek

i) Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán.

A regionális beruházás keretében megvalósult b)-d) pont szerinti beruházások a projekt megvalósítási időszakának végéig termelési célt nem szolgálhatnak, azok kizárólag kutatás-fejlesztési tevékenységre használhatóak.

Elszámolható költségek:

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), projekt szinten minimum 50%

i) Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést, célfeladatot, munkaidőn kívüli kereset kiegészítést

ii) A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

iii) Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),

A kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettséggel rendelkeznek és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül. A kutató, fejlesztő személyek esetében felsőfokú szakirányú végzettség fogadható el. A technikus személyek esetében elvárás, hogy a projekt témájához kapcsolódó területen rendelkezzenek szakirányú legalább középfokú végzettséggel.

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe (kivéve tanácsadás)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Anyagköltségek (amelyek tartalmazzák a vételárat, kizárólag indokolt esetben az anyagköltséghez kapcsolódó szállítás és tárolás költségét is), amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20 %-a)

Eszközbeszerzés költségei

Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

Új eszközök, gépek beszerzése:

  • új, egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékű eszközök (nettó 500.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

  • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
  • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
  • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

A projektben vagy kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében van lehetőség eszköz elszámolására. Nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások kizárólag kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében szerezhetnek be eszközöket (amortizáció).

Immateriális javak beszerzésének költsége

Szoftverek beszerzése:

Csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.)

Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás:

a) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Előkészítés költségei

A felhívás megjelenésétől a támogatói okiratban rögzített projekt megkezdésének napjáig kizárólag az alábbi előkészítési költségek számolhatóak el (az előkészítési költségek a projekt tényleges megkezdése után is elszámolhatóak): Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 7%-át.

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is.

b) Közbeszerzési költségek

Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, illetve a közbeszerzési munkatárs személyi jellegű ráfordításait is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál.

Projektmenedzsment igénybevételének költségei

A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át. A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai:

munkabér, megbízási díj,célfeladat, munkaidőn kívüli kereset kiegészítés

személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.

A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

i) A kötelezően előírt nyilvánosság költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

Általános (rezsi) költségek:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

i) Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához és az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 1%.

ii) Felhívjuk a figyelmet, hogy a rezsi költséghez kapcsolódóan nem elszámolható költségtételnek minősülnek a személyi jellegű költségösszesítőben (bérköltség elszámolási csomag táblázataiban) elszámolni kívánt költségek.

Egyéb szolgáltatási költségek

a) Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie a mikor-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok valamint állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok esetében.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

Műszaki-szakmai elvárások:

A támogatható tevékenység elszámolható költsége ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget. Ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 225.000,- Ft/nm fajlagos költséget.

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 4 220 Ft/m3 összeget.

Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 18 980 Ft/m2 összeget.

Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 30 000 Ft/m2 összeget.

A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást tervezni.

Nem támogatható:

Az a vállalkozás amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült.

Amely projektjavaslat nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz.