Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – GINOP-2.1.1-15

A pályázat célja jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének támogatása. A KKV-k mellett nagyvállalatok is pályázhatnak az 50 Mrd forintos keretösszegre. A benyújtási határidő lezárult!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2015. november 2-től 2016. január 11-ig. A pályázatok elbírálása a meghatározott tartalmi értékelési szempontok szerint szakaszosan, pontozás alapján történik. Az értékelési határnapokig beérkezett pályázatokat együtt bírálják el.

A rendelkezésre álló forrás: 73,39 milliárd forint, melyből várhatóan 72-1440 darab pályázat lesz támogatható.

Az igényelhető támogatás: 50 millió – 1000 millió forint vissza nem térítendő forrás. Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft. Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
Kutatásfejlesztési projektekhez nyújtott támogatás Ipari kutatás 70% 60% 50%
Ipari kutatás alábbi eseteiben: vállalkozások közötti (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott együttműködés) 80% 75% 65%
Csekély összegű támogatás (de minimis) A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os mértékben
Regionális beruházási támogatás Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun,  Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 50% 50% 50%
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás 50% 50% 15%
A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez
nyújtott támogatás
50% 50%

Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van, az alábbiak szerint:
– 250 millió Ft alatti projektszinten igényelt támogatás esetén minimum 1 fő,
– minimum 250 millió és maximum 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás esetén minimum 2 fő,
– 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás felett minimum 3 fő.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 5%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: A támogatás 75 %-ának erejéig, legfeljebb 450 millió forintos összegben előleg igényelhető, ha a projekt megfelel a feltételeknek.

A támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Nagyvállalat vagy KKV-val való konzorciumban adhat be támogatási kérelmet, vagy önállóan abban az esetben, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. december 31.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i) munkabér, megbízási díj

ii) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria)

iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

A kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai csak akkor számolható el, ha a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettséggel rendelkeznek és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül. Távmunkára nincs lehetőség! A kutató, fejlesztő személyek esetében
felsőfokú szakirányú végzettség fogadható el. A technikus személyek esetében elvárás, hogy a projekt témájához kapcsolódó területen rendelkezzenek szakirányú végzettséggel.

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

a) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kérelemre minősíti a kérelemben megjelölt projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek a szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e. Amennyiben a támogatási kérelemben szereplő kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozóan minősítéssel rendelkezik, a tartalmi ellenőrzés során az érintett tevékenységek típusa automatikusan elfogadásra kerül.

Csekély összegű (de minimis) támogatás

1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

i) Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:

ii) környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,

iii) egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget,

iv) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is.

v) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértő műhelymunkák

vi) szükségletfelmérés, helyzetfeltárás

b) Közbeszerzési költségek

i) közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, illetve a közbeszerzési munkatárs személyi jellegű ráfordításait is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1 %-ánál.

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

2) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek

A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható
költségének 2,5%-át. A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek
számolhatóak el:
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
i) a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi
jellegű ráfordításai,
b) Egyéb projektmenedzsment költség
i) iroda és eszközbérlet,
ii) a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag – és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében,
illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdése alapján
meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök – költsége (pl.
nyomtató, számológép, papír, írószer),                                                                                                                         c) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
i) a kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség,
d) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
iii) a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén a
Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.

Regionális beruházási támogatás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1) Építéshez kapcsolódó költségek:

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

2) Eszközbeszerzés költségei:

a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható.

Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.

Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

3) Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke.

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

A beruházásra aktivált szolgáltatások költsége:

– műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az összes elszámolható költséghezviszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több, mint 1%

– szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is. A csekély összegű és a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás alatt elszámolt, a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1) Építéshez kapcsolódó költségek

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

2) Eszközbeszerzés költségei

a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

3) Immateriális javak beszerzésének költsége

a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

A beruházásra aktivált szolgáltatások költsége:

– műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több, mint 1%

– szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is. A csekélyösszegű és a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás alatt elszámolt, a közbeszerzési költségeken kívüli előkészítési költségekkel közösen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt szinten egy választható.

Eljárási innovációhoz nyújtott támogatás

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások
i) Fejlesztők, technikusok, és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alábbi költségek számolhatók el a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig:
o munkabér, megbízási díj,
o személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. (távmunkára nincs lehetőség)

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
i) Piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt eljárási innovációs tevékenység díja.
Nem haladhatják meg az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás kategória keretében elszámolható költség 50%-át.

A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás

1) KKV-k kiállításon vagy vásáron való részvételéhez kapcsolódó költségek29:
a) Marketing költségek
i) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
o Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő szolgáltatások:
– beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
– kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
– kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
– területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).

Költségkorlátok:

Kutató-fejlesztő és projektmenedzser munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi jellegű kiadásként, a technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó és a projektmenedzser esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó. Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre, (kutatás-fejlesztési projekthez, illetve eljárási innovációhoz nyújtott támogatás esetén az arra eső elszámolható költségekre) vetítve (%)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 50%
Immateriális javak beszerzésének költségei 5%
Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek (kivéve a közbeszerzési
költségeket)
5%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek 0,5%
Közbeszerzési költségek 1%
Általános (Rezsi) költségek 1%
Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1%

Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak költségei csupán az induló beruházás teljes elszámolható beruházási költségeinek 50 %-áig számolhatók el.

Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k). Maximum 500 millió Ft összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségeinek legalább 5%-át. Az 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a legalább 25 millió Ft összeget.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező K+F+I tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra, valamint megvalósítható a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezése.

Kötelező vállalás: Üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység -, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele1 a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak utolsó évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a teljes megítélt támogatási összeg legalább 30%-át.

Választható vállalás: A kutató-fejlesztői helyeken foglalkoztatottak létszámának növelése a projekthez kapcsolódóan, a bázisértékhez képest. A támogatást igénylőnek – konzorcium esetén a vállalkozásoknak – vállalni kell, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 1 üzleti évben a létrehozott K+F munkahelyeket a bázislétszámhoz viszonyított növekményként fenntartja.

Fenntartási kötelezettség:  A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit fenntartja. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év. A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatással létrehozott fejlesztést, információs technológiai fejlesztéseket fenntartani és üzemeltetni.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amely nem rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel.

Amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül. A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás(ok) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatok 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, vagy ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja.

Amely vállalkozás projektjavaslata közvetlenül vagy közvetve nem illeszkedik a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben a Felhívás keretében már részesült támogatásban.