Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében – GINOP-2.1.2-8.1.4-16

A pályázat célja a konvergencia régiókban fejleszteni szándékozó KKV-k és nagyvállalatok kísérleti fejlesztéseinek elősegítése vissza nem térítendő támogatással kombinált hiteltermékkel.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

2017. március 1-től 2019. április 15. 12 óráig. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. május 31.12 óra 00 perc
2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc
2017. november 20. 12 óra 00 perc
2018. február 28. 12 óra 00 perc
2018. május 31. 12 óra 00 perc
2018. szeptember 25. 12 óra 00 perc
2019. április 15. 12 óra 00 perc

A rendelkezésre álló forrás: 128,31 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 54,81 milliárd Ft, a visszatérítendő támogatás: 61,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 160-1600 db.

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió forint, maximum 500 millió forint. Az igényelhető kölcsön összege minimum 12,5 millió Ft, maximum 250 millió Ft. A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át.

Támogatási intenzitás:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 50%-át.

A kölcsön mértékének és a támogatási százaléknak minden költségtétel esetében meg kell egyeznie.

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható támogatás támogatási intenzitás nem haladhatja meg kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át. A támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén, 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyvállalat esetében az egyes régiókban a következők szerint alakul:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a és a kölcsön 50%-a lehet.

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem
rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

A kölcsön folyósítás, törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási időszak legkésőbbi időpontja a
szerződés megkötésétől számított maximum 42 hónap. A projekt keretében utoljára 2023. szeptember 30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 54 hónap.

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztő részlet eltérhet. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

A kölcsön kondíciói: Kamat: 2 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámolásra. A kölcsön futamideje eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a Szerződéskötéstől számított 15 év. A futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni. A kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt Megvalósulásának (Projektmegvalósítás Befejezésének) Időpontját követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A támogatást igénylők köre:

Kettős könyvvitelt vezető Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.2.1-15 Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. június 30. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység:

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

– Eszközbeszerzés

– A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

– Projektmenedzsment tevékenység

– A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.

Elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i) Munkabér, megbízási díj,

ii) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

A fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és járulékai, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. A fejlesztő, technikus személyek alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a projekt témájához kapcsolódó területén rendelkeznek végzettséggel és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül. A kutató, fejlesztő személyek esetében felsőfokú szakirányú, a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettség fogadható el. A technikus személyek esetében elvárás, hogy a projekt témájához kapcsolódó területen rendelkezzenek szakirányú végzettséggel. Egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései csak akkor
számolhatók el, ha tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, amely a munkaköri leírásban vagy a munkaszerződésben rögzítésre kerül.

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

a) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

4) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

a) Eszközbeszerzés költségei

Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

b) Immateriális javak beszerzésének költsége

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Regionális beruházási támogatás keretében:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1) Eszközbeszerzés költségei:

i) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is).

2) Építéshez kapcsolódó költségek:

a) A beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

1) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek:

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai:

o munkabér, megbízási díj,

o személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.

ii) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja az alábbiak szerint számolható el: egy hónapra max. 2 szakértő, és maximum 800.000 Ft / hónap kalkulálható.

2) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége:

a) Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek költsége: az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%.

Biztosítékok köre:

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 ingatlan jelzálog,

 ingó jelzálog,

 fizetési számla követelésen alapított óvadék,

 tulajdonos készfizető kezessége,

 hitelintézet által vállalt garancia,

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:
a. Új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
b. Ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során az ingatlan fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
c) Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50% százaléka.

A beruházás tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Költségkorlátok:

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, illetve projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása az alábbiak szerint számolható el: egy hónapra maximum 2 szakértő, és maximum 800.000 Ft / hónap díj, vagy maximum 800.000 Ft / hónap személyi jellegű ráfordítás kalkulálható.

Egy személynek ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el személyi jellegű költség.

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén az arra eső összes elszámolható költségekre vetítve) 50%
Immateriális javak beszerzésének költségei 5%
Regionális beruházási támogatás keretében elszámolt költségek 35%
Projektmenedzsment 2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5%

Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak költségei csupán az induló beruházás teljes elszámolható beruházási költségeinek 50%-áig számolhatók el.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő legfeljebb két megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Kötelező vállalás: K+F ráfordítások szintjének megőrzése: A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege eléri a kapott vissza nem térítendő támogatás 30%-át.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV- k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb.

Amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét. A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek a legalább 50% tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások árbevétel adatai is a maximális projektösszköltség vonatkozásában.

Amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.2.1-15 kódszámú felhívások vagy jelen felhívás keretében már részesült támogatásban, (Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól).

Amely adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve lett.

Amely, illetve annak bármely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel.

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok, vagy ha a kérelem nem felel meg a banküzlet-biztonsági vizsgálatnak)
A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
 ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
 ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 ha a megvásárolt eszközök a fenntartási időszakban együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,
 ha a támogatást igénylő, illetve az ajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, vagy ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
 ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
Banküzlet-biztonsági vizsgálat alapján kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában8 szereplő vállalkozások adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve van,
 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben jogerős végzéssel elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll(t),
 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben végrehajtási eljárás alatt áll(t),
 a támogatást igénylő vállalkozásban szereplő tulajdonos vagyoni részesedése lefoglalásra került.