Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása – GINOP-3.2.6-8.2.4-17

A pályázat célja hazai vállalatok versenyképességének növelése termelési folyamatuk hatékonyságának digitális megoldásokkal való javításának támogatására.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2018. április 5.  12:00 óráig lehetséges.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az alábbi szakaszzárási határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. Kelet-Magyarország megyéi esetében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád megyék):
2017. május 31-től 2017. június 30.
és
2017. július 17-től 2017. szeptember 15-ig

2. Nyugat-Magyarország megyéi esetében (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyék):
2017. július 1-től 2017. szeptember 15-ig.

3. 2018. január 30-tól 2018. április 5.  12:00 óráig.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,5 milliárd Ft., melyből

– a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 3 milliárd Ft,

– a kölcsön keretösszege: 3,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 64 db.

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet.  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP-3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „emelt szintű Digitálisan felkészült vállalkozás eDFV” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer a 3.2.1 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 13 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás minimum 75%-át.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória Kisvállalkozás Középvállalkozás
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás 50% 50%
Csekély összegű támogatás 75% 75%
Regionális beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Közép-Dunántúl 55% 45%
Dél-Dunántúl 70% 60%
Észak-Magyarország 70% 60%
Észak-Alföld 70% 60%
Dél-Alföld 70% 60%

A támogatási kérelem vissza nem térítendő támogatással és kölcsönösszeggel történő finanszírozásának mértéke a fenti táblázatban rögzített százalékos arányoknál magasabb is lehet (max. 75%), tekintettel arra, hogy a támogatási intenzitás esetében a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön támogatástartalmát kell figyelembe venni.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie

Előleg:Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 25 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő lehet.

Kölcsön:

Kamat: 1 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámolásra. A kölcsön futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől
számított maximum 36 hónap. A Felhívás keretében utoljára 2023.03.31- én lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek. A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

Biztosítékok köre:

Az MFB Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot ír elő a 1018/2016 (I.22.) Korm. határozat alapján.

Az elvárt fedezettség mértéke:

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:

a) új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%,

b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási értékből számítva.

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. A projekt tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

– ingatlan jelzálog,

– ingó jelzálog,

– fizetési számla követelésen alapított óvadék,

– tulajdonos készfizető kezessége,

– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

– hitelintézet által vállalt garancia.

A támogatást igénylők köre:

a) mikro,- kis- és középvállalkozások,

b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,

d) az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 100 millió Ft-ot és/vagy a mérlegfőösszege a 150 millió Ft-ot (kettő közül bármelyik teljesül)

e) a kevésbé fejlett régiókban legalább egy éve székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,

f) rendelkeznek olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 2. számú mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen,

g) képesek teljesíteni a Felhívás 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022.03.31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. A pénzügyi eszközökön keresztül támogatandó beruházások a beruházásra vonatkozó határozat napján nem lehetnek fizikailag már lezártak vagy teljes mértékben végrehajtottak.

Támogatható tevékenységek:

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai, hálózati, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök beszerzése

Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése

Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó munkvállalók tevékenysége, szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (kivétel lean vállalati filozófia bevezetése).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatók önállóan:

Projekt előkészítése

– egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése;

– szükséglet felmérés és helyzet feltárás;

– üzleti és műszaki tervek elkészítése;

– egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;

Lean vállalati filozófia bevezetése

– Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele a projekt megvalósítás ideje alatt

Projekt szintű könyvvizsgálat.

A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek:

Projekt előkészítési költségek

A Felhívás megjelenésétől a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig kizárólag az alábbi előkészítési költségek számolhatóak el.

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

1) Megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítés költsége

2) Műszaki tervek, specifikációk, kiviteli tervek költségei

3) Szükséglet felmérés és helyzet feltárás költségei

4) Üzleti és műszaki tervek, specifikációk elkészítésének költségei

b) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

1) Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás

Az előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 3,5%-át.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

A projekt keretében a szakmai megvalósítók számára azon szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez.

a) Immateriális javak beszerzésének költsége:

o üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,

A pályázónak a beszerzett szoftver eszközöket teljes egészében aktiválnia kell.

A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. A beszerzésre kerülő immateriális javak összes költsége el kell, hogy érje az összes elszámolható költség 10%-át és nem haladhatja meg annak 60%-át.

b) Eszközbeszerzés költségei:

– szakmai megvalósításhoz kapcsolódó informatikai, telekommunikációs, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök költségei

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver és egyéb ipari digitális eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke.

A beszerzésre kerülő (hardver, ipari digitális és hálózati) eszközök összes költsége el nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 40%-át.

A beszerzett kliensoldali hardver eszközök száma (kategóriánként) nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában. A kliensoldali hardver eszközök összköltsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 10%-át.

Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a pályázó szervezet létszámának maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó. További korlát, hogy az okostelefonok beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120 000 Ft, és az üzemi felhasználásra alkalmas por-, csepp- és ütésálló tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint netto 300 000 Ft.

Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet fejlesztése – virtuális valóság és kiterjesztett valóság technológiák, CAD-CAM rendszerek bevezetése célterülethez tartozó eszközök beszerzése esetén max. netto 200 ezer Ft.

Főszabály szerint csak új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök beszerzése támogatható.

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

a) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei:

1) Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) költségei,

2) Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele projekt megvalósítás ideje alatt (az összes elszámolható költség legfeljebb 15%-át teheti ki ezen tétel). Az igénybe venni kívánt üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

b) Képzéshez kapcsolódó költségek

1) Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez, implementálásához igénybevett oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei,

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

1) Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségei,

2) Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez, implementálásához igénybevett informatikai, telekommunikációs, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei.

d) Nyilvánosság biztosításának költségei

1) Nyilvánosság biztosításának költségei

A nyilvánosság biztosításának költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 0,5%-át.

e) Projektszintű könyvvizsgálat költsége

1) Projektszintű könyvvizsgálat költsége

A könyvvizsgálat költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 0,5%-át.

A beszerzésre kerülő szolgáltatások összes költségének el kell érniük az összes elszámolható költség minimum 10%-át, de nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 45%-át.

A Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 10%-át

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

1) Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan.

2) A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok

Csak olyan munkavállalók szakmai bérköltsége elszámolhatók a projektben, akik a megvalósításként megjelölt székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen vannak vagy lesznek foglalkoztatva és akik a projektben megvalósított fejlesztésekhez munkaköri leírásuk alapján feladatilag kötődnek.

A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 25%-át.

A munkaszerződés szerinti alapbér és járulékai, illetve megbízási szerződés szerinti megbízási díj és járulékai a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatóak el. Az alapbér, illetve megbízási díj és annak járulékai csak akkor számolható el, ha végzettségük és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül.

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

  1. A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania.

a) Éves nettó árbevétel eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az átlagosan legalább 7 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest.

Bázisértéknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke minősül.

VAGY

b) Üzemi eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény abszolút értéken számított növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 20%-át.

Alkalmazandó képlet: T * 0,20 ≤Ü2 – Üb

Ahol:

Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben

Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projektmegvalósítás befejezését közvetlenül követő második üzleti évben

T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

  1. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás helyszínén – több megvalósulási helyszín esetén együttesen – legalább 5 fő (éves átlagos statisztikai létszámot kitevő) állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig bizonyítható módon alkalmaz, illetve azok munkaszerződését és munkaköri leírását az esetleges ellenőrzések kapcsán bemutatja.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatható az a pályázó:

– amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének és/vagy mérlegfőösszegének 50%-át (kettő közül a magasabb összegűt figyelembe véve)

– amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,