Versenyképesség-növelő támogatás – VNT2020-1

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség pályázatán olyan magyarországi közép- és nagyvállalatok indulhatnak, amelyek a COVID-19 járvány miatt kerültek nehéz helyzetbe. A pályázaton 45-800 ezer eurónak megfelelő forintösszegű támogatás igényelhető beruházások végrehajtására. A pályázati felhívás 2020. május 28. 16:00 órától további Támogatói döntésig felfüggesztésre kerül.

A pályázaton a Pályázó olyan beruházás megvalósításához nyújthat be pályázatot, amelynek megvalósításához szükséges forrás mértéke eléri a nettó 150.000 eurót.

A pályázat beadására jogosult vállalkozások:

A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt.

Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás
a) acélipari tevékenységhez;

b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;

c) a széniparban folytatott tevékenységhez;

d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;

e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;

f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;

h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;

i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;

j) kereskedelmi tevékenységhez;

k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;

l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;

m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

Pályázati feltételek:

A Pályázó a pályázatában

a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;

b) igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;

c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;

d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;

e) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

Támogatási intenzitás:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a

b) nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a

c) nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a

A támogatás támogatástartalma az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából szóló bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a beruházás értékéhez igazodik. A pályázatban szereplő összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

Rendelkezésre álló forrás: 50 Mrd forint.

Előleg: A támogatás 100%-os támogatási előlegként, egyösszegben, forintban kerül utalásra, a támogatói okirat hatályba lépését (a biztosíték – felhatalmazó levelek – HIPA részére történő rendelkezésre bocsátása) követő 60 napon belül a kiadott támogatói okiratban rögzített számlaszámra.

Elszámolható költségek köre: A támogatás terhére a beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges, tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak az Sztv. 47-51. §-ában meghatározott beszerzési költségei számolhatóak el.

Kötelező vállalások:

a) A pályázó a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;

b) 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

Benyújtási időszak: 2020. március 20-tól 2020. november 30-ig folyamatos.