Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban – VP-3-4.2.1-15

A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében megjelent felhívás célja az élelmiszeripari innováció ösztönzése, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése, a magasabb hozzáadott értéket eredményező technológiák beszerzése, környezetterhelést csökkentő fejlesztések támogatása. 2016. 11. 30. után felfüggesztve!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

2016. február 25. és 2018. február 25. között. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek pontozás alapján együttesen elbírálásra:

2016. április 25.

2016. július 25.

2016. október 25.

2016. november 30.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2016. november 30. napján, 24 órától felfüggeszti.

A projekt megvalósíthatóságát üzleti tervvel is alá kell támasztani.

 Az igényelhető támogatás: A támogatás teljes keretösszege 151 Mrd forint, mely 3 prioritás közt oszlik meg a  következő módon:

3A – keretösszege: 72,6 Mrd Ft

6A – keretösszege: 20,5 Mrd Ft

5B – keretösszege: 57,9 Mrd Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.  A támogatott projektek várható száma: 5000 db.

Maximális támogatási intenzitás: A Közép-Magyarországi régióban 40 %, a többi régióban 50 %. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 45%-a. Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, a Közép-Dunántúl régióban 35%, a Nyugat-Dunántúl régióban 25%. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a. A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban. A támogatási intenzitás mind a regionális beruházási, mind az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásnál középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

Önerő:

A támogatást igénylőnek – regionális beruházási támogatás esetén –legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Ha a kedvezményezett természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

 Előleg: A megítélt támogatás maximum 50 %-a.

A támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

  • az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
  • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben:

  • utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
  • a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában (kollektív beruházás keretében) is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 (Élelmiszergyártás) és 11 (Italgyártás) besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék (halászati termékek kivételével) előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek – támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. (5 B prioritás) – Önállóan támogatható tevékenység

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a
következő célok megvalósulását szolgálják:
– magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;
– versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása,
valamint a piacra jutás elősegítése;
– piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása
és bővítése,
– valamint a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.
Támogatható tevékenységek:
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása;
 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz
beszerzése;
 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. (3 A, 6 A prioritás) – Önállóan támogatható tevékenység

 B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása.

1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen
belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények
energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.
 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés
korszerűsítése, létesítése stb.);
 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje
korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri
világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben
alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást
eredményeznek stb.);
 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti
fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések
beszerzése.

 

2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen
belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.
 Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-
csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és
hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás
csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal,
szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.);
 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és
regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb.

 

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési
folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési
kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos
éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A
villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált
elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves
energiafogyasztását.
 Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus
energia használata stb.);
 Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
(napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus
energia használata stb.);
 Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek
telepítése, geotermikus energia használata stb.);
 Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb.)

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

– Projekt előkészítés:

o szakmai előkészítés,

o közbeszerzés;

– Mérnöki feladatok;

– Projektmenedzsment;

– Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

– Inputhatékonyságot nem érintő infrastrukturális beruházás;

– Ingatlan beruházás.

Költségkorlátok:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Ingatlan vásárlás

Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. 2-3. pont)

ebből:

– közbeszerzési eljárások lefolytatása

– tájékoztatás, nyilvánosság

– műszaki ellenőri szolgáltatás

– könyvvizsgálat

– projektmenedzsment

2 %

 

5%

 

1%

0,5%

1%

0,5%

2%

 

Kötelező vállalás: A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit fenntartja.

Annex lista:

1. ÁRUCSOPORT Élő állatok
2. ÁRUCSOPORT Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek
3. ÁRUCSOPORT Halak, rákfélék és puhatestűek
4. ÁRUCSOPORT Tejtermékek; madártojások; természetes méz
5. ÁRUCSOPORT
05.04 Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy darabokban
05.15 Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat
6. ÁRUCSOPORT Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat
7. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek
8. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja
9. ÁRUCSOPORT Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével
10. ÁRUCSOPORT Gabonafélék
11. ÁRUCSOPORT Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin
12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány
13. ÁRUCSOPORT ex 13.03 Pektin
15. ÁRUCSOPORT
15.01 Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott baromfizsiradék
15.02 Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”))
15.03 Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon elkészítve
15.04 Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is
15.07 Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy tisztítva
15.12 Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve
15.13 Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék
15.17 Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
16. ÁRUCSOPORT Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek
17. ÁRUCSOPORT
17.01 Répacukor és nádcukor szilárd állapotban
17.02 Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is); karamell
17.03 Melasz, fehérítve is
17.05 Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével
18. ÁRUCSOPORT
18.01 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
18.02 Kakaóhéj, -hártya, -bőr és kakaóhulladék
20. ÁRUCSOPORT Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből előállított készítmények 22. ÁRUCSOPORT
22.04 Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon lefojtva
22.05 Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva
22.07 ex 22.08 ex 22.09 Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) Az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékekből nyert bármilyen erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb szeszesitalok és szeszesitalok előállítására használt összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével
22.10 Ecet és ecetpótlók
23. ÁRUCSOPORT Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok
24. ÁRUCSOPORT
24.01 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék
45. ÁRUCSOPORT
45.01 Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa; parafahulladék
54. ÁRUCSOPORT
54.01 Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)
57. ÁRUCSOPORT
57.01 Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)
Forrás: Az Európai Unióról szóló szerződés I. melléklet