Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram – GINOP-8.3.1-16

A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása maximum kamatmentes kölcsönnel, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelkérelmek befogadása ideiglenesen szünetel!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A hitelkérelem beadható: 2016. május 20-tól az MFB pontokon. A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezettnek folyósítást teljesíteni. A hitelkérelmek befogadása ideiglenesen szünetel!

Rendelkezésre álló forrás:  77 Mrd forint.

Igényelhető kölcsön: 1-600 millió forint éven túli lejáratú kölcsön.

Támogatás mértéke: A kölcsön visszatérítendő támogatásnak számít. A kamattámogatás csekély összegű támogatásnak számít, melynek mértéke egy és ugyanazon vállalkozás esetén nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során.

Kamat: 0 %/év. Kezelési költség, rendelkezésre tartási díj, előtörlesztési díj nincs. A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet. A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Késedelmi kamat: Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

Szerződésmódosítási díj: Amennyiben a végső kedvezményezett kezdeményezte a fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft.

Saját forrás: A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 % -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Előleg: Nincs előleg. A hitel folyósítása szakaszosan utófinanszírozással, a beruházás előrehaladásával egyidejűleg, a a projekthez kapcsolódóan benyújtott számlák alapján valósul meg.

A kölcsön futamideje:

a.) új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

b.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,

c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig

d.) használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.

Projekt megvalósulásának határideje: A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Törlesztés ütemezése: A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes. Előtörlesztés megengedett.

A kölcsönfelvevők köre:

A Kölcsönt belföldi egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozások igényelhetik Magyarország területén (kivéve Közép-magyarországi régió) megvalósuló projektjeik támogatására. Kezdő vállalkozások számára 150 millió forint alatti hitel nyújtható.

A kölcsön felhasználható:

1) Beruházási Kölcsön esetében:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének

 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés,

 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés,

 3.310.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése,

 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;

 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás. Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át, kölcsön formájában nyújtott pénzügyi eszköz esetén 10%-át.

 3.2.1. pontjának megfelelő projekt előkészítési költségek (nem haladhatja meg az összköltség 5 %-át),
 3.3.8. pontjának megfelelő terület előkészítési költségek(nem haladhatja meg az összköltség 2 %-át),
 3.4.3.2 pontjának megfelelő műszaki ellenőri szolgáltatás költségei (nem haladhatja meg az összköltség 1 %-át).

A fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (1) bekezdése szerinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható.

2) Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

– Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.

– Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).

– Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.

– A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).

– A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.

– A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.

3) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek

– amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,

– amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

4) Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:

– szálláshely-fejlesztés;

– vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;

– nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;

– tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;

– a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;

– üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

5) Mobileszköz vásárlás:

Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:

– TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:

 TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás

 TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás

Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.

– a támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,

– a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,

– a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,

– CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)

– a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

Biztosítékok köre:

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:
a) új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet
fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet
fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket
csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

b) ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a Beruházás tárgya elégséges fedezetként,
kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során az ingatlan fedezeti értékét
csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni
szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből
számítva a tőkekitettség 50%-a,

d) több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan
kell aggregáltan megállapítani.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
– ingatlan jelzálog,
– ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
– fizetési számla követelésen alapított óvadék,
– gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége
– hitelintézet által vállalt garancia.

A Hitelprogramból kizártak köre:

A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak (a teljesség igénye nélkül):

Amelynek üzleti tevékenysége magában foglalja legalább az alábbiak egyikét;

a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely a közvetítőre alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);

b) dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;

c) valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek;

d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;

e) online szerencsejátékok és online kaszinók;

f) pornográfia és prostitúció;

g) atomerőművek leállítása és építése;

h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–g) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.

Amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

Amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Amely elsődleges tevékenysége pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe tartozik.

A halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai közé tartozik.

Az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások közé tartozik.

Amely vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik.

A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön:

A teljesség igénye nélkül:

Vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére.

Igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására.

Üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására.

A hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott Beruházás finanszírozására.

Mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari Projektjei finanszírozására, amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

Az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás.

Pénzügyi tranzakciók megvalósítására.

A Hitelprogram igénybevétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív program programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást.

Megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia előállítására.