Új gyakornoki program – GINOP-5.2.4-19

A pályázat célja a gyakornok alkalmazása során keletkező költségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálása a pályázaton győztes vállalkozások számára 100 %-os támogatási intenzitás mellett 6 hónapon keresztül. A koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a támogatási kérelmek beadása 2020. május 12. 12.00 órától átmenetileg szünetel.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között. A támogatási kérelmek egyszerűsített eljárásrendben, beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. A koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a támogatási kérelmek beadása 2020. május 12. 12.00 órától átmenetileg szünetel.

A rendelkezésre álló forrás: 1,32 Mrd forint.

Az igényelhető támogatás: A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.

Támogatási intenzitás: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Önerő: A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

Előleg: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,

b) 50%-a a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatok esetén,

c) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben
– a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
– megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

– rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

– az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

– a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

– azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

– a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Jogi forma szerint:

– kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

– kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

– szövetkezetek (12- szövetkezet)

Célcsoporttal szembeni elvárások

– az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét be nem töltött személy,

– a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált,

– a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,

– iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Gyakornokok foglalkoztatása:

A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag és/vagy megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben. Legfeljebb 6 gyakornok foglalkoztatására igényelhető támogatás.

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett. Két gyakornokra maximum 1 vállalati gyakornoki kapcsolattartó juthat (tehát például 5 gyakornok foglalkoztatása esetén legfeljebb 3 vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása támogatható).

c) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Az a)-c) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

c) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.

Elszámolható költségek:

a) Megvalósítás személyi jellegű költségei:

aa) Célcsoport (gyakornok) támogatásának költsége

 A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).

A veszélyhelyzet alatt, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt gazdasági okból alkalmazható részmunkaidő esetén arányosan csökken az elszámolható bérköltség. Továbbá a veszélyhelyzet alatt, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt gazdasági helyzetben elszámolható a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146. § (1) és (2) bekezdés szerinti díjazás.

 A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő bérköltség 360.000 forint/hó maximális támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

 Ha a támogatást igénylő a támogatást igénylő gyakornoka részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését.

 A jelen felhívás 3.4.1.1 bk) pontja alapján vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.

Célcsoport (megváltozott munkaképességű személy is) személyi jellegű ráfordításai:

 munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)

 megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;

 a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

ab) Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei (Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása): Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

 A veszélyhelyzet alatt, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt gazdasági okból alkalmazható részmunkaidő esetén a gyakornok(ok) munkaidejével arányos mértékben számolható el a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy bérköltsége. Továbbá a veszélyhelyzet alatt, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt gazdasági helyzetben elszámolható a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146. § (1) és (2) bekezdés szerinti díjazás.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

 munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony);

 természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

 Amennyiben a vállalati gyakornoki kapcsolattartó hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy személyi jellegű ráfordítása hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként kerül elszámolásra, a foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt számolható el.

A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások (gyakornok + szakmai megvalósításban résztvevő személy esetén) kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

b) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek:

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az Elszámolható költségek a) pont szerinti személyi jellegű költségek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:

– Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

– A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;

b) Eszközbeszerzés költségei;

c) Immateriális javak beszerzésének költsége;

d) Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 21 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. § ában foglalt rendelkezés értelmében azon projektek esetén, ahol a hatályos támogatói okirat szerint a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020.06.18. és 2020.12.15. közé esik, a fizikai befejezés határideje a törvény hatálybalépését követő 180. napig, azaz 2020.12.15 ig meghosszabbodik.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Az egészségügyi veszélyhelyzet időszakában 2012. évi I. törvény 192. § szerinti távmunkavégzés, vagy egyéb a munkavégzés helye szempontjából atipikus foglalkoztatási forma megfelelő munkáltatói szintű dokumentáció rendelkezésre állása mellett elfogadható.

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség: A gyakornok 6 hónapos támogatását követő 3 hónap.

Egyéb elvárások: Jelen felhívásra benyújtott projekt más támogatási forrásból támogatásban nem részesülhet, kivéve a gyakornok foglakoztatásához a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott kedvezményeket a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 11. és 13.§-a alapján, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében igénybe vehető adó- és járulékkedvezményeket a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján.

Nem támogatható az a pályázó:

a) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

b) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

c) amely a jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét vagy kisadózó vállalkozók esetében a megelőző lezárt, teljes üzleti év beszámolójában foglalt bevétel 60%-ának megfelelő összeget,

d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

e) amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban,

f) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

h) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,

i) akiknek korábbi projektmegvalósítása elállással záródott,

j) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.